יריעות שלמה על רש"י/ויקרא/י

פסוק ג עריכה

בד"ה ומה שכר כו' נ"ב רבים מקשים מה ק' לרש"י שפי' כן וה"ל לפרש גבי שתויי יין מפני מה נאמרה לו לבדו מפני שקיבל שכר כו' ועוד מה פי' ומה שכר קבל כו' דמורה כאלו פה מוכח שקבל שכר מתוך פשוטו של מקרא ואומר אני שקשה לו מהו לשון וידום וישתוק והיכן בכה כבר קודם שדיבר עמו משה וה"ל לכתוב בקרא בכייתו כמו שכתב שתיקתו לכך פי' שקבל שכר כו' ומ"ה אין לכתוב בכייתו פה במקרא דהוי משמע שדיבר לו משה הוא הדבר אשר דיבר יי' בקרובי אקדש הוי המחאה והוכחה נגד בכייתו עד שהוצר' לשתוק וזה לא היה מן הראוי שיקבל שכר על השתיקה אבל השתא דלא כתיב בכייה בקרא א"כ יראה להדיא שדברי משה אינן אלא תנחומין ומעצמו שתק כששמע שהשם יתברך רצה להתקדש בקרוביו לפיכך קבל שכר ודוק מהרש"ל: