יריעות שלמה על רש"י/ויקרא/טו

פסוק ח עריכה

בד"ה וכי ירוק הזב בטהור כו' קמל"ן אלא במשא מהי תיתי דהוי אשרץ פירש כמו שהשרץ מטמא במגע ולא במשא אף זה במגע ולא במשא אמר ר"ל תנא דבי רבי ישמעאל אמר קרא ע"כ כצ"ל ונמחק מלת ומשני ה"א קמל"ן דאי לאו שט"ס הוא וצ"ל כמו שהגהתי לא היה מצא הרא"ם ז"ל ידיו ורגליו בביהמ"ד ולא הוי עיין כלל בסוגי' דהתם מדברי הרב ר' אברהם היילפרין ז"ל: