יריעות שלמה על רש"י/ויקרא/ו

פסוק יג עריכה

בד"ה המשיח כו' מבניו תחתיו כו' והא דכתי' בפ' תצוה הכהן תחתיו מבניו ולא מפרש שם רש"י שהוא מהופך משום דהתם ניגון תביר נמשך לבניו וממילא תחתיו דבקה עם מבניו כדפרש"י שם בהדיא ודוק כנ"ל:

פסוק כג עריכה

בד"ה וכל חטאת וגו' שאם הכניס כו' נ"ב העתקתי ישחטו ריבה שחיטות הרבה לפי שמצינו אשם בציבור נאמר ישחטו ברבים ותלאו בעולה להבי' עולת ציבור לצפון תו' וזהו מן התימה הלא לא נמצא אשם ציבור בכל התורה וגם לא היה וכ"כ הרמב"ם בהקדמת קדשים וגם הלשון מגומגם לכן נ"ל דט"ס הוא וכך הוא ואף שלא מצינו ודוק מהרש"ל: