בד"ה שנאמר וננוה כו' ולא הבינותי כו' והתוס' במסכת יומא דף י' תירצו דאדרבה דאם איתא דקאי אכלח לא הל"ל היא העיר הגדולה רק העי' הגדולה דהא עלה קאי: בא"ד בכלח נ"ב ואני אומר ברסן אין ראוי להסתפק דהא עכשיו בנאה אלא בכלח שבנה כבר ודוק מהרש"ל.

בד"ה שהרי בן ת"ק שנה נ"ב ויש מקשין מה תועלת יש אם נדע באיזה שעה נפלגה אם ממש באמצע ימיו או סמוך למיתה או קודם חצי ימיו ונ"ל דה"פ בשלמא אם בתחילת ימיו נפלגה קרא פלג לרוב הצער והסיבה אשר פגע לו בעת הולדו כמו אי כבוד אבל אם באמצע ימיו למה קרא שם לסיבת הפורענות והצרות שהעולם בורחי' מזה אם כן יש תימה בדבר ולא בא הכתוב לסתום אלא לפרש ולברר למה קרא אותו פלג בשלמא אם בסוף ימיו אז קרא שמו למעליות' שבסוף ימיו נפלגה הארץ והוא לא יראה באותו רעה מהרש"ל:

בד"ה יקטן שהיה כו' נגזר מהקטנות ומהרא"י פירש מדשינה הכתוב וכתב בסוף כל אלה בני יקטן ודוק מהרש"ל: