ירושלמי ראש השנה דף ג א


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


בעון קומי ר' אילא עד כדון בעשה בלא תעשה מניין ת"ל (דברים יב) ובאת שמה והבאתם שמה מה אנן קיימין אם בעשה הרי כבר אמור אלא אם אינו עניין בעשה תניהו עניין בלא תעשה.  פסחים בזמנן מהו שיעבור אשכחת תני פסחים בזמנן עובר.  דלא כן מה אנן אמרין.  א"ר שמואל בריה דר' יוסה בי ר' בון שלא תאמר שאם אבד ונמצא מאחר שכיפרו בו הבעלים גופו קרב שלמים.  עד כדון צריכה פסחים בזמנן מהו שיעבור.  בעון קומי ר' זעירא בין רגל לרגל מהו שיעבור התיב ר' בא והתני חגיגה שלא קרבה בראשון תיקרב בשני ומתירין לו לעבור ועוד מן הדא (דברים כג) ועשית בעשה תשמר בלא תעשה כלום הוא עובר על עשה ועל לא תעשה לא עד שיעברו עליו ג' רגלים.  ר' אבין בשם רבנן דתמן באומר הרי עלי עולה להביאה בשני בשבת כיון שבא שני בשבת ולא הביאה עובר.  שלמה שנתו את מפיל יום האחרון והוא עובר על כל יום ויום.