פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת סוכה · פרק ג · הלכה ג | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


דף יג עמוד אעריכה

מתניתין   ערבה גזולה ויבישה פסולה של אשירה ושל עיר הנדחת פסולה נקטם ראשה נפרצו עליה והצפצפה פסולה כמושה ושנשרו מקצת עליה ושל בעל כשירה:

גמרא  כתיב (ויקרא, כג) וערבי נחל.  אין לי אלא של נחל של בעל ושל הרים מניין תלמוד לומר וערבי.  אבא שאול אומר ערבי נחל שתים.  ערבה ללולב וערבה למקדש.

דף יג עמוד בעריכה

אם כן למה נאמר וערבי נחל פרט לצפצפה איזו היא של צפצפה העשויה כמין מגל פסולה.  כמין מסר כשירה.  איזו היא ערבה פסולה עלה עגול וקנה לבן איזו היא ערבה כשירה עלה ארוך וקנה אדום: