ירושלמי כלאים ט ב

<< | ירושלמי · מסכת כלאים · פרק ט · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ב משנהעריכה

מטפחות הידים מטפחות הספרים ומטפחות הספג אין בהן משום כלאים רבי לעזר אוסר ומטפחות הספרים אסורות משום כלאים

הלכה ב גמראעריכה

תמן תנינן שלש מטפחות הן של ידים טמאה מדרס ושל ספרים טמאה טמא מת של תכריך נבלי בני לוי טהורה מכלום רבי לא בשם רבי יוחנן מפני שהוא נותנה על הכסת וישן עליה רב אמר מפני שהוא נותנה תחת אצילי ידיו רב אמר אסור והלכה כדברי האוסר ולמה לא אמר כרבי אליעזר (לעזר) אית תניי תני מחלף רבי יוחנן יהב מפה על מנוי ואינו אסור משום כלאים דלא ינבלון מנוי א"ר זריקן יהיבו לר' אבונא ביעתא במפה דאית ביה כלאים והוא לא מקבל עד שלא יתכוונו בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים מטפחות ספרים רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן מפני שהוא עושה אותה כמין תיק ונותן ספר תורתו עליה רבי בא רבי חייא בר יוסף בשם רב מפני שהוא מחמס בה ידיו אמר רבי בון בר חייא לרבי בא בלא כך אינו אסור משום כלאים אמר ליה לא רב הוא ורב אמר אסור והלכה כדברי האוסר אמר רבי יונה לרבי בא ולמה לא אמר ליה מלא מסלקתה אלו אמר ליה בלא כך אינה אסורה בהנייה מה הוה ליה מימור ליה מטפחות הספג פעמים שהוא רואה את רבו ומתעטף בה רבי אבהו בשם רבי יוחנן בלנרי נשים אסורין משום כלאים היא בלנרי נשים היא בלנרי אנשים מהו בלנרי נשים רבנין דקיסרין אמרי אנטיטיה מטפחות הספג הדא דתימר במתכוין לשם מלבוש אבל אם אינו מתכוין לשם מלבוש לא בדא