ירושלמי כלאים ז ב

<< | ירושלמי · מסכת כלאים · פרק ז · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ב משנהעריכה

המבריך שלש גפנים ועיקריהן נראין רבי לעזר בי רבי צדוק אומר אם יש שם ביניהם מארבע אמות ועד שמנה הרי אלו מצטרפות ואם לאו אינן מצטרפות גפן שיבשה אסורה ואינה מקדשת רבי מאיר אומר אף צמר גפן אסור ואינו מקדש רבי אלעזר בר ר' צדוק אומר משמו אף על גבי הגפן אסור ואינו מקדש אלו אסורין ולא מקדשין מותר חורבן הכרם מותר מחול הכרם מותר פיסקי עריס מותר אפיפירות אבל תחת הגפן ועבודת הגפן וארבע אמות שבכרם הרי אלו מקדשין

הלכה ב גמראעריכה

אמר רבי לעזר הלכה דרבי מאיר היא ניחא בסיתווא אבל בקייטא אית אתרין דמתרן טרפיהן אפילו בקייטא רבי שמואל בשם רבי זעירא על גבי זמורה היא מתניתא רבי בון בר חייא בשם רבי שמואל בר רב יצחק לאויר עשרה היא מתניתא אמר רבי יוסי הוינן סברין כרם יש לו אויר גפן יחידית אין לה אויר מן מה דאמר רבי בון בר חייא בשם ר' שמואל בר רב יצחק לאויר עשרה היא מתניתא הדא אמרה אפי' גפן יחידית יש לה אויר מותר מחול הכרם ארבע אמות מותר חורבן הכרם ארבע אמות מותר פיסקי עריס ששה טפחים מותר אפיפירות ששה טפחים בנתיים מהו רבי יוחנן אמר אסור ומקדש רבי שמעון בן לקיש הוא למה לי חורבנו אפילו מטעתו כרם קטן הוא אין לו מחול אלא כי נן קיימין בכרם גדול שנטעו על מטע כרם קטן אמר רבי זעירא הדא אמרה כרם גדול שנטעו שמנה על שמנה אין לו מחול אין תימר מטע שש עשרה על שש עשרה תוכו אסור ומקדש חוצה לו לא כל שכן אמר רבי יוסי אין לוקין אלא על עיקר הכרם