ירושלמי כלאים ו א

<< | ירושלמי · מסכת כלאים · פרק ו · הלכה א | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה א משנהעריכה

איזהו עריס הנוטע שורה של חמש גפנים בצד הגדר שהוא גבוה עשרה טפחים או בצד החריץ שהוא עמוק עשרה ורחב ד' נותנין לו עבודתו ד' אמות ב"ש אומרי' מודדין ד' אמות מעיקר גפנים ולשדה וב"ה אומרי' מן הגדר ולשדה א"ר יוחנן בן נורי טועין כל האומרין כך אלא אם יש ד' אמות מעיקר גפנים ולגדר נותנין לו עבודתו וזורע את המותר וכמה היא עבודת הגפן ששה טפחים לכל רוח ור"ע אומר שלשה

הלכה א גמראעריכה

וקשיא על דעתי' דבית שמאי בלא כך אינו אסור משום כרם רבי שמעון בן לקיש אמר בעריס המעוקם שנו אם בעריס המעוקם שנו בלא גדר אינו אסור משום כרם רבי יונה בעי מהו ליזרע בנתים במכוונת הן ואת אמר אסור ליזרע בנתיים מהו ליזרע בין הגפנים כמה דתימר גבי מוקשה אסור ליזרע בין הגומות אוף הכא אסור ליזרע בין הגפנים רבי יוחנן אמר בעריס המכוון שנו אם בעריס המכוון שנו בלא גדר אינו אסור משום כרם נימר כגון [בגין] בית הלל תניתה אמר רבי חנניה מסתברא מודה רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן בעריס המכוון שנו כגון [בגין] בית הלל ומודה רבי יוחנן לר"ש בן לקיש בעריס המעוקם שנו בגין רבי יוחנן בן נורי דרבי יוחנן בן נורי אמר טועין כל האומרים כן אין תימר בעריס המכוון שנו מה אית בה טועין בין כמאן דאמר מעיקר הגפנים מושחין ובין כמאן דאמר מעיקר הגדר מושחין מה ביניהון אמר ר' יונה תיפתר שהיו הכרתין נתונין מקצתן בתוך ארבע אמות ומקצתן חוץ לארבע אמות מאן דאמר מעיקר הגפנים מושחין ניחא מאן דאמר מעיקר הגדר מושחין מקום שהחוט כלה אסור והשאר מותר היו שם שתי אמות מאן דאמר מעיקר הגפנים מושחין אינו אסור אלא שתי אמות מאן דאמר מעיקר הגדר מושחין אסור עד שתי אמות אחד [אחר] אמר רבי יוחנן רבי יוסי ורבי ישמעאל ורבי יוחנן בן נורי שלשתן אמרו דבר אחד רבי ישמעאל דתנינן על גנה קטנה שהיא מוקפת עריס אם יש בה מלא בוצר וסלו מיכן ומלא בוצר וסלו מיכן תיזרע ואם לאו לא תיזרע א"ר יונה אמה בוצר ואמה סלו אמה בוצר ואמה סלו הוון בעיי מימר מאן דאמר מעיקר הגפנים מושחין ניחא מאן דאמר מעיקר הגדר מושחין אין אותן הכרתין ממעטין ארבע תיפתר שהיו חבוקין לכותל לא ארבע אינן כלום הלכות עריס בחמש אמר רבי חנניה תיפתר שהיו שתי גפנים נתונים בקרן זוית אחת שאם ימתחם הן נראים כארבע ביניין רבי יוסי דתנינן רבי יוסי אומר אם אין שם ארבע אמות לא יביא זרע לשם מאן דאמר מעיקר הגפנים מושחין ניחא מאן דאמר מעיקר הגדר מושחין אין אותו הכירת ממעט ארבע תיפתר שהיה חבוק לכותל והכין רבי יוחנן בן נורי דהכא מסתברא רבי יוסי ורבי ישמעאל יודון לרבי יוחנן בן נורי ורבי יוחנן בן נורי לא יודי לרבי יוסי ורבי ישמעאל רבי יוסי יודי לרבי ישמעאל רבי ישמעאל לא יודי לרבי יוסי רב יהודה בשם רב הלכה כרבי עקיבה רבי יעקב בר אידי בשם ר' יהושע בן לוי הלכה כדברי מי שהוא מיקל בחוצה לארץ אמר רבי יעקב בר אחא ותניי תמן הלכה כדברי מי שהוא מיקל בחוצה לארץ