ירושלמי כלאים ה א

<< | ירושלמי · מסכת כלאים · פרק ה · הלכה א | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה א משנהעריכה

כרם שחרב אם יש בו ללקט עשר גפני' לבית סאה ונטועות כהילכתן הרי זה נקרא כרם כרם דל שהו' נטוע ערבוביא אם יש בו לכוין שתים כנגד שלש הרי זה כרם ואם לאו אינו כרם רבי מאיר אומר הואיל והוא נראה כתבנית כרמים הרי זה כרם

הלכה א גמראעריכה

אמר רבי יוחנן היא קרחת הכרם היא כרם שחרב קרחת הכרם מקריחין אותו מאמצעו כרם שחרב מקריחין אותו מכל צדדיו ר' זעיר' מחוי לחברייא תשע שורין מן שובע שובע נסב שורה פרא שורה לשתי [נסב] שורה פרא שורה לערב שנתיירו שם עשרים גפני' נסב תרתיין מיכן ותרתיי מיכן חדא מיכא וחדא מיכא נשתיירו שם עשרים גפנים הדא דתנינן עשר גפנים לבית סאה נמצאו שתים כנגד שתים אחת יוצא זנב שתים כנגד שתים ואחת יוצא זנב שתים כנגד שתים ואחת יוצא זנב שתים כנגד שתים ואחת יוצא זנב את רואה כילו אחרת נטועה כאן כילו אחרת נטועה כאן כילו אחרת נטועה כאן ליטע כאן אין את יכול שהוא זנב ואין זנב לזנב ליטע כאן אין את יכול שהוא זנב ואין זנב לזנב הדא אמרה שאין זנב לכרם גדול

הדא פשיטא שאילתיה דרבי יוסי בר זמינא בשם רבי יוחנן את רואה כילו אחרת נטועה כאן נמצאו ששים וארבע על ארבעים ושמנה נסב תרתי מיכא ויהב לון הכא נמצאו ארבעים ושמונה על ארבעים ושמונה חד ביניי עקר חד ביניי והב חד קדה [קרח] שש עשרה על שש עשרה עבודתו בשמונה

אמות מה את עבד לה הוא ועבודתו לתוך בית סאה או חוץ לעבודתו אין תעבדינה הוא ועבודתו בתוך בית סאה אשכח חסר תלת מאוון וארבעין ותמניא ואין תעבדינה חוץ לעבודתו אשכח יתר מארבע מאוון וחמשין ותרתיי וכמו פלגות ביחידיות הן אין תימר ברוצף לא תנינן אלא עשר גפנים לבית סאה הוי לא מצי תנייה הכורת מכוון והגוף אינו מכוון הרי זה כרם הגוף מכוון והכורת אינו מכוון אינו כרם היו דקות ואינן מכוונות העבו והרי הם מכוונות הן מביא חוט ומותח אית תניי תני מבפנים ואית תניי תני מבחוץ אמר רבי יונה מאן דאמר מבפנים בתוך טפח אמן דאמר מבחוץ צריך שיהא נוגע בהן שורה החיצונה שאינה מכוונת כנגד הכרתין נותנין לה עבודת' וזורע את המותר אמר רבי יוסי שאם היו זורעין בתוך ששה הכל אסור חוץ לששה הגפנים מותרות והכרם אסור ואיזה כרם דל אמר רבי יונה דל בגפנים ועשיר בעבודות