ירושלמי כלאים בהלכה א משנהעריכה

כל סאה שיש בה רובע זרע ממין אחר ימעט רבי יוסי אומר יבור בין ממין אחד בין משני מינין רבי שמעון אומר לא אמרו אלא ממין אחד וחכמים אומרי' כל שהוא כלאים בסאה מצטרף לרובע במה דברים אמורי' תבואה בתבואה וקטנית בקטנית תבואה בקטנית וקטנית בתבואה באמת אמרו זירעוני גינה שאינן נאכלין מצטרפין אחד מעשרים וארבעה בנופל לבית סאה אמר רבי שמעון כשם שאמרו להחמיר אף להקל הפשתן בתבואה מצטרפת אחד מעשרים וארבעה בנופל לבית סאה

הלכה א גמראעריכה

אנן תנינן שיש בה אית תניי תני שנפל לתוכה אמר רבי מנא מאן דאמר שיש בה אחד מעשרים וארבעה מאן דאמר שנפל לתוכה אחד מעשרים וחמשה אמר רבי יוסי בי רבי בון בין כמאן דאמר שיש בה בין כמאן דאמר שנפל לתוכה אחד מעשרים וארבעה מאי כדון מאן דאמר שיש בה בתלוש מאן דאמר שנפל לתוכה במחובר מה נן קיימין אם במתכוין לזרע אפילו חיטה אחת אסור אם לערב אפילו כל שהוא אסור לערב רבי יעקב בר אחא אבא בר חייא בשם רב הבורר צרורות מתוך כיריו של חבירו חייב להעמיד לו חטין יפות תחתיהן אמר רבי יוסי זאת אומרת שהוא אסור לערב אם אמר את שמותר לערב למה לי חטין יפות תחתיהן מכר לו חיטין יפות ונמצאו ברורות מהו שינכה לו דמי אותו הרובע מיליהון דרבנין אמרין אינו מנכה לו דמי אותו הרובע דאמר רבי יעקב בר אחא אבא בר חייא בשם רב הבורר צרורות מתוך חיטין של חבירו חייב להעמיד לו חיטין יפות תחתיהן בירר רובע אחד ומחצה מהו שינכה לו דמי אותו הרובע רבי חיננא ורבי מנא רבי חיננא אמר מנכה לו רבי מנא אמר אינו מנכה לו דהוא אמ' ליה אילו יהבתון לי הוינא צרר לון בסירקי מה דהוה זבונה חמי הו' זבן אלא בשנתערבו דרך מכנס והא תנינן באמת אמרו זירעוני גינה שאינן נאכלין מצטרפין אחד מעשרים וארבעה בנופל לבית סאה ותני עלה כגון קב וחצי קב ואחד מעשרים וארבעה לחצי קב טב הוא כלום עד כאן חשו למראית העין מיכן ואילך לא חשו למראית העין ימעט כאיזה צד הוא ממעט או פוחת מן רובע או מוסיף על הסאה לא כן אמר רבי יוחנן ר' אבהו בשם רבי יוחנן כל האיסורין שריבה עליהן שוגג מותר מזיד אסור תמן את מרבה לבטל איסור תורה ברם הכא את מרבה לבטל מפני מראית עין רבי יוסי אומר יבור מ"ט דר' יוסי מכיון שהתחיל ברובע צריך להשלים את כל הרובע מודה רבי יוסי שאם היה שם פחות מן הרובע משעה ראשונה אינו זקוק לו היאך עבידה היה שם רובע אחד משני מינין בורר מין אחד ודיו או צריך לבור את כולו ר' שמעון אומר לא אמרו אלא מין אחד שני מינין לא עד היכן עד רובה של סאה חזר והוסיף חזרה תבואה להתירה כמה דר"ש אמר אין שני מינין מצטרפין לאסור כן הוא אומר הכא אין שני מינין מצטרפין להיתר היאך עבידא היה שם עשרים ושנים רבעים ומחצה של חיטים וחצי רובע שעורין ונפל לתוכו פחות מרובע עדשים אפי' כן אין שני מינין מצטרפי' להיתר בד"א כו' ותני עלה כגון שלשת קבין וארבעת קבין הא קביים אחד מעשרים וארבע באמת א"ר לעזר כל מקום ששנו באמת הלכה למשה מסיני ותני עלה כגון קב וחצי קב הא קביים ברובע הכא את אמ' קביים ברובע והכא את אמר קביים אחד מעשרים וארבעה ר' זעירא ר' אבונא בשם רב הונא חד אמ' [עד] תשעה קבין וחרנא אמר עד שמונה תשעה ועשרה מהו שיצטרפו איתא חמי תשעה ושלשה מצטרפין תשעה ועשרה לא כ"ש רבי אבין ור' חנינה תרויהון אמרין סאה חולקת ביניהון ורובע סאה אסור בשלשת קבין ורובע שלשת קבין אסור בסאה רובע סאה אסור בתשעת קבין ורובע תשעת קבין אוסרין בסאה שלשת רבעים של פשתן אוסרין בסאה היאך עבידא אתר דזרע רובע דחיטין זרע תלתא רובעין דכיתן


הלכה ב משנהעריכה

היתה שדהו זרועה חטים ונמלך לזורעה שעורין ימתין לה עד שיתליע ויופך ואח' כך יזרע אם צמחה לא יאמר אזרע ואח"כ אופך אלא הופך ואחר כך זורע כמה יהי חורש כתלמי הרביעה אבא שאול אומר כדי שלא ישייר רובע לבית סאה

הלכה ב גמראעריכה

עד כמה היא מזרעת עד כדי שתהא בארץ שלשה ימים במקום הטינא אבל לא במקום הגריד בעיא היא יתר ותני כן מקצת היום ככולו במקום הטינא ואם צימחה והוריד בהמתו לתוכה וקירטמתה הרי זו מותרת מה טעמא דרבנין מכיון שנתן דעתו לחרוש אפי' לא רצף תני אבא שאול אומר אין מחייבין להיות חורש דק אלא כתלמי הרביעה רשב"ג אומר זנב הסוס היתה נקראת כדי שיהא סוף עפרה של זו נוגע בזו וסוף עפרה של זו נוגע בזו מה טעמא דאבא שאול מכיון שהתחיל ברובע דיו מה אבא שאול כר' יוסי כרבנין הוא דרבנין אמרי מכיון שנתן דעתו לחרוש אפילו לא רצף אבא שאול אומר מכיון שהתחיל ברובע דיו רבי יוסי אומר צריך להשלים את כל הרובע


הלכה ג משנהעריכה

זרועה ונמלך ליטעה לא יאמר אטע ואחר כך אופך אלא הופך ואח"כ נוטע נטועה ונמלך לזורעה לא יאמר אזרע ואחר כך אשר אלא משרש ואחר כך זורע אם רצה גומם עד פחות מטפח וזורע ואחר כך משרש היתה שדהו זרוע קנבס או לוף לא יהא זורע ובא על גביהן שאין עושין אלא לשלש שנים תבואה שעלו בהן ספיחי אסטיס וכן מקום הגרנות שעלו בה מינין הרבה וכן תלתן שהעלת מיני עשבים אין מחייבין אותו לנכש ואם ניכש או כיסח אומר לו עקור את הכל חוץ ממין אחד

הלכה ג גמראעריכה

תני סומכין עומרין בצד גפנים אמר רבי יוסי הדא אמרה שאסור ליטע בצד קמה יבישה גפן יבש מהו לזרע בצד גפנים יבשות נשמעינה מן הדא גפן שיבשה אסורה ואינה מקדשת ואמר רבי לעזר דרבי מאיר היא דרבי מאיר אמ' אפילו גפן הצמר אסור ואינו מקדש הדא אמרה שמותר לזרע בצד גפנים יבשות ואם צמחו מותרות לשעבר ואסורו' לעתיד לבוא כהדא ר' שמעון בן יהודה גם כרמייא אמ' לאריסיה פוק זרע מן דזרע צמחין אמר ליה פוק חצוד מן דחצד ארטבין אמר ליה פוק סמך ר' זעירא בעי עד כדון כר' שמעון בן יהודה שהוא אמר לדעת גמורה שאר בני אדם שאין אומרין לדעת גמורה חזר ואמר אפילו רבי שמעון בן יהודה אינו אוסר אלא משום מראית העין תניי יהושע היו מלקטין עשבים מכל מקום חוץ משדה תלתן רבי יעקב בר אחא בשם רבי יצחק בר נחמן כשזרע לעמיר היא מתניתא והא תנינן וכן תלתן שהעלת מיני עשבים אין מחייבין אותו לנכש רבי יעקב בר אחא בשם גרמיה כשהעלת לזרע אמר רבי יוסי וכי לא בא יהושע לפרש אלא לעוברי עבירה עבר עבירה אסור משום גזל לא עבר עבירה מותר משום גזל הוי לא שנייא היא שזרעה לזרע הא שזרעה לעמיר והתנינן וכן תלתן שהעלת מיני עשבים אין מחייבין אותו לנכש אם את שדעתו עליהן יחייבו אותו לנכש ר' אחא בשם ר' מיישא רוצה הן בהן כאלו עקורין ומונחין לפניו מעתה מצא כלאים בכרם יהו אסורים משו' גזל שהו' רוצ' בהן כאלו עקורי' ומונחין לפניו ר' יוסי לא אמ' כן אלא שבסוף הוא רוצה בהן כאלו עקורין ומונחין לפניו מעתה מצא כלאים בכרם יהו אסורין משום גזל שבסוף הוא רוצה בהן כאלו עקורין ומונחין לפניו כאן יש לו עם מי להכנס וכאן אין לו עם מי להכנס רב נחמן אמר רבי מנא בעי הגע עצמך שהיה שם שדה אחרת של תלתן סמוכה לו הרי יש לו עם מי להכנס מיליהון דרבנין פליגין דאמר רבי זריקן בשם דבית רבי ינאי כל הספחין מותרין חוץ מן העלין בשדה בור בשדה ניר בשדה כרם ואמר חוץ משדה תלתן שזרען לזרע אמר רבי יוסי מילתא דרבי יוחנן מסייע לי מעשה באחד שלקח ירקה של גינה מן הגוי אתא ושאל לרבי יוחנן אמר ליה צא ולקוט ולפי השוק מכור הותיב רבי אבהו קומי ר' יוחנן והא תנינן וכן מקום הגרנות שעלו בהן מינין הרבה אמר ליה מקומו מוכיח עליה שאינו רוצה בקיומו ויתיבינא כאן אסור משום גזל וכאן מותר משום גזל היאך אתה משיבני דבר שהוא אסור משום גזל עם דבר שהוא מותר משום גזל כההיא דאמר רבי אימי עשירים היו בתשובות או ייבא כההיא דאמר ר' נסא כאינש דאית ביה תרין טעמין והוא מתיב חד מנהון


הלכה ד משנהעריכה

הרוצה לעשות שדהו משר משר מכל מין בית שמאי אומרי' שלשה תלמין של פתיח ובית הלל אומרי' מלוא העול השרוני וקרובים דברי אלו להיות כדברי אלו

הלכה ד גמראעריכה

רבי זעירא רבי לעזר בשם רבי חייה רובה עושה שתי אמות על שתי אמות ומיצר והולך אפילו כל שהוא אמר רבי יונה הדא דתימר בעשויה משרין משרין אבל בעשויה משר אחד לא בדא ואתיא כיי דאמר רבי ינאי יכיל אנא זרע חקלי חמשין מינין עשרי' וחמשה מיכא ועשרין וחמש' מיכא אף בשתי שורות כן מעתה אפילו בינו לבין חבירו מותר אף בחורבה כן או ייבה כיי דאמרי' ריש לקיש בשם חזקיה ראש תור הבא מחורבה מותר רבי אומר מתחיל בית רובע ומיצר והולך עד שלשה תלמין של פתיח ולית ליה לרבי תבואה בתבואה בית רובע תמן במרובע וכאן במישר ולית לרבנין מישר א"ר יודן סוף מישר לרבי תחילת משר לרבנין ר' לעזר שאל היתה שדה קטנה מהו נישמעינה מן הדא ר' לעזר בר שמעון אבא יוסי בן יוחנן איש ינוח אמר בגדולה חמשים אמות ובקטנה על פי רובה מה אם אלו שנתנו שיעור לגדולה לא נתנו שיעור לקטנה חכמים שלא נתנו שיעור לגדולה לא כל שכן שלא יתנו שיעור לקטנה


הלכה ה משנהעריכה

היה ראש תור חיטים ונכנס בתוך של שעורים מותר מפני שהוא נראה כסוף שדהו שלו חיטין ושל חבירו מין אחר מותר לסמוך לו מאותו מין שלו חיטים ושל חבירו חיטים מותר לסמוך לו תלם של פשתן ולא תלם של מין אחר רבי שמעון אומר אחד זרע פשתן ואחד כל המינין רבי יוסי אומר אף באמצע שדהו מותר לבדוק בתלם של פשתן

הלכה ה גמראעריכה

ריש לקיש בשם חזקיה ראש תור הבא מחורבה מותר אמר רבי יוחנן לא שנו אלא היה ראש תור הא ראש תור הבא מחורבה אסור חזקיה אמר מי שיש לו בית רובע וכל שהוא אותו כל שהוא זורע לתוכו כל מין שירצה אמר ר' יוחנן אינו זורע לתוכו אלא מין אחד לבד אמר רבי זעירה מודה רבי יוחנן שאם היה בית רובע ומחצה שהוא זורע חצי רובע מכאן וחצי רובע מכאן אותו חצי רובע נידון לכאן ולכאן מתנית' פליגא על ר' יוחנן היו לו שדות אחת זרועה חיטין ואת זרועה שעורין מותר להביא תבן בנתיים ולזרע אחת חיטה ואחת שעורה מפני שהחיטין נראות כסוף שדהו של חיטין ושעורין כסוף שדהו של שעורין מה עבד לה רבי יוחנן פתר לה כר' ליעזר בן יעקב דר' אליעזר בן יעקב אמר אפילו חיטה אחר חיטה נכנסת לתוך של שעורין ושעורה אחר שעורה נכנסת לתוך [של] חיטין מותר מפני שהחיטה אחר חיטה הנכנסת לתוך של שעורין חיטה ושעורה אחר שעור' נכנסת לתוך של שעורין אבל אם היתה חיטה אחת מובלעת לתוך של שעורה או שעורה אחת מובלעת בשל חיטין הרי זה אסור מה נן קיימין אם במתכוין לבדוק אפי' באמצע שדהו מותר אם בשאינו מתכוין לבדוק למה לי זרע פשתן אפילו שאר כל המינין במתכוין לבדוק אנן קיימין רבי יוסי לא חשש למראית העין ורבנין חששו למראית העין רבי שמואל בשם רבי זעירא דרבי שמעון היא דרבי שמעון אמר אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו רב אמר אין אדם חובש דבר שאינו שלו אמר רבי יונה אתיא דרב כרבי שמעון כמה דרבי שמעון אמר אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו כן רב אמר אין אדם חובש דבר שאינו שלו ברם כרבנין לא אתיא


הלכה ו משנהעריכה

אין סומכי' לשדה תבואה חרדל וחריע אבל סומכין לשדה ירקות חרדל וחריע סומך לבור ולנוד ולגפא ולדרך ולגדר שהוא גבוה עשרה טפחי' ולחריץ שהוא עמוק עשרה ורחב ארבעה ולאילן שהוא מיסך על הארץ ולסלע שהוא גבוה עשרה ורחב ארבעה

הלכה ו גמראעריכה

אין סומכין כו' מהו חריע מוריקא כיני מתניתא אין מקיפין הא לסמוך סומכין מתניתין דרבי יודה דתני אין מקיפין חרדל וחריע אלא לחסיות בלבד דברי רבי מאיר רבי יודה אומר לכל מקיפין חרדל וחריע חוץ מן התבואה רבי שמעון אומר לכל מקיפין חרדל וחריע רבן שמעון בן גמליאל אומר ערוגות קטנות של ירק מקיפין אותן חרדל וחריע תני מותר הוא אדם לזרע בתוך שדהו שורה של חרדל וחריע ובלבד שיעשה אורך שורה אורך עשר אמות ומחצה על רוחב מלואו אמר רבי לעזר לא שנו אלא שדה קטנה הא בגדולה לא איזו היא גדולה ואיזו היא קטנה אם יש בין בד לבד בית רובע זו היא גדולה ואם לאו זו היא קטנה לית הדא פליגא על רבי יוחנן דרבי יוחנן אמר ראש תור הבא בחורבה אסור תמן לזרעין וכאן לירקות אף על גב דרבי יוחנן פליג בזרעים מודה הוא הכא בירקות גריד מותר ליזרע בו כל מין שירצה אמר ר' יוחנן ובלבד שיעשה שלשה בתוך ששה ושלשה שהן סמוכין לגדר כגריד היו ג' בתוך ששה ואחד חוץ לששה מאחר שהוצלו אלו אף זה הוצל היו שנים בתוך ששה ואחד חוץ לששה מאחר שלא הוצלו אלו אף זה לא הוצל היה שם גריד שורה ושורה גדר ושורה חובשין את השורה גבי של גדר בשדות שתי שדות זו על גבי זו העליונה סמוכה לחריץ והתחתונה סמוכה לגדר דבי ר' ינאי אמרי גדר מותר לזרוע בו כל מין תורבכינה וגדר יש בו להקל ויש בו להחמיר היך עבידא פחות מבית רובע מוקרח בתוך שדה תבואה אסור לזרוע בו הקיפו גדר מותר בית רובע בבקעה מותר לזרע בו שני מינין הקיפו גדר אסור גדר מהו שיציל את הזרעים גריד זרוע מהו שיציל את הירק ר' שמואל בשם רבי זעירא שמע להן מן הדא וסומך לשרשי אילן שיבשו לא אמר אלא יבשו הא לח אסור רבי יוסי שמע לה מן הדא סומך לבור ולניר ולגפה לדרך ולגדר שהוא גבוה עשרה טפחים הדא אמרה שגדר זרוע מציל את הזרעים אפילו תימא ולגדר שהוא גבוה עשרה טפחים אין גדר זרוע מציל את הזרעים שנייא היא הכא שהוא גדר זרוע ואין גדר זרוע מציל את הזרעים רבי יודן בעי גריד ומשך מהו שיצטרפו היאך עבידא היה שם מקום אורך עשר אמות ומחצה על רוחב ששה אינו צריך גריד עשה גריד מיכן מותר לסמוך שתי רוחותיו תני רבי יונתן בן יוסי אומר היה שם סלע ארוכה עשרה ורחב ארבעה מותר לסמוך לה משתי רוחותיה היתה עשרה על עשרה מותר לסמוך לה מארבע רוחותיה


הלכה ז משנהעריכה

הרוצה לעשות שדהו קרחת מכל מין עושה עשרים וארבע קרחות לבית סאה מקרחת בית רובע וזורע בתוכה כל מין שירצה היתה קרחת אחת או שתים זורען חרדל שלש לא יזרעם חרדל מפני שהיא נראית כשדה חרדל דברי רבי מאיר וחכמי' אומרי' תשע קרחות מותרות ועשר אסורות רבי אליעזר בן יעקב אומר אפילו כל שדהו בית כור לא יעשה בתוכה חוץ מקרחה אחת

הלכה ז גמראעריכה

רבי חזקיה רבי יסא בשם רבי יוחנן על ראשה רבי מאיר אומ' אפי' חבושות אפילו סמוכות ורבנין אמרין ובלבד שלא יהו לא חבושות ולא סמוכות היאך עבידא תלת ותרתיי וחדא ותרתיי וחדא


הלכה ח משנהעריכה

כל שהוא בתוך בית רובע עולה במידת בית רובע אכלת הגפן והקבר והסלע עולין במידת בית רובע תבואה בתבואה בית רובע ירק בירק ששה טפחים תבואה בירק וירק בתבואה בית רובע רבי אליעזר אומר ירק בתבואה ששה טפחים תבואה נוטה על גבי תבואה וירק על גבי ירק תבואה על גבי ירק וירק על גבי תבואה הכל מותר חוץ מדלעת יוונית ר' או' אף הקישו' ופול המצרי ורואה אני את דבריה' מדבריי

הלכה ח גמראעריכה

רבי בון בר חייה בשם רבי זעירא לא שנו אלא אכילת הגפן הא גפן עצמה לא למה מפני שהיא אסורה בהנייה והרי הקבר אסו' בהנייה קבר אין איסורו ניכר ועבודת הגפן אין איסורה בהנייה אלא כרבי ישמעאל דרבי ישמעאל אמר אין עבודה לגפן יחידית והרי הקבר אסור בהנייה קבר אין איסורו ניכר תבואה בתבואה בית רובע ובלבד שלא תהא חבושה מארבע רוחותיה רבי זעירא בעא קומי רבי יסא כי נן אמרין הדא בקעת סימוניא אין זורעין לתוכ' אלא מין אחד בלבד מתיב לרבי אליעזר לרבנין כמה דאית לכון קל בשורה וחומר במרובע כן אשכחן דאית לרבנין קל בשורה וחומר במרובע כהדא דתני הרוצה לעשות שורה של ירק לתוך שדה תבואה הרי זה עושה אורך שורה אורך עשר אמות ומחצה על רוחב ששה אמר רבי יוחנן אינו זורע לתוכה אלא מין אחד בלבד אמר רבי זעירא מודה רבי יוחנן כשהיו שבעה שהוא זורע טפח מיכן וטפח מיכן אותן חמשה נידונין לכאן ולכאן מן מה דרבי זעירא מתיב על דרבי יוחנן תמן נטע חצי שורה ועמד לו וביקש להתחיל בשורה אחרת רב חסדא אמר אסור אומר לו עקור את השורה או מלא את השורה רבי יודן אמר איתפלגון רבי חייא בר בא ורבי שמואל בר רב יצחק חד אמר אפילו שלשה לתוך ששה וחרנה אמר אפילו אחד מיכן ואחד מיכן ואחד באמצע ולא ידעין מאן אמר דא ומאן אמר דא מן מה דאמר רבי יוסי רבי חייא בשם רבי יוחנן ובלבד שלא יהא שם חרבה הוי רבי שמואל בר רב יצחק הוא דאמר אפילו אחד מיכן ואחד מיכן ואחד באמצע אם היו צדדין רבה על החרבה מותר תני חמשה דברים נאמרו בדלעת יוונית אין מסבכין אותה על גבי זרעים ומביאין את הטומאה וחוצצת את הטומאה ועוקצה טפח ואוסרת כל שהוא והנודר מן הדילועין אינו אסור אלא בדלעת יוונית בלבד רבי יונה בעי ולמה לית אנן אמרין מביאת את הטומאה וחוצצת את הטומאה תרתי תני בר קפרא שבע אין מסבכין אותה על גבי זרעים ומביאה את הטומאה וחוצצת את הטומאה וידה טפח ונותנין לה עבודתה וכלאים עם ארמית וכלאים עם הרמוצה ולא תני אוסרת ולא תני נדרים אמר רבי יוסי רבי גמליאל בר' נפק לשוקא אתון שאלון לי' סיבוך שאמרו בנוגע אתא שאל לאבוי א"ל סיבוך שאמרו בנוגע אמר רבי יונה רבי הלל בי רבי וולס נפק לשוקא אתון שאלון ליה סיבוך שאמרו בנוגע אתא שאל לאבוי אמר ליה סיבוך שאמרו בנוגע מהו רואה אני את דבריהן מדבריי אמר רבי חיננא אם דלעת מצרית שהיא מסבכת את אמר מותר קישות ופול המצרי לא כל שכן אמר רבי אבא מרי לא כן הוה רבי מנא אומר רבי אמר כל הן דתנינן קישות ופול המצרי אף דלעת מצרית בכלל מהו רואה אני את דבריהם מדבריי שאין כולן מסבכין בדלעת יוונית