ירושלמי כלאים א א

<< | ירושלמי · מסכת כלאים · פרק א · הלכה א | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה א משנהעריכה

החטים והזונין אינן כלאים זה בזה השעורים ושבולת שועל הכוסמין והשיפון הפול והספיר והפורקדן והטופח ופול הלבן והשעועית אינן כלאים זה בזה

הלכה א גמראעריכה

כתיב (ויקרא יט) שדך לא תזרע כלאים הייתי אומר אפילו שני מיני חטים ואפילו שני מיני שעורים בהמתך לא תרביע כלאים הייתי אומר אפי' שור שחור על גבי שור לבן או שור לבן על גבי שחור (שם) ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך הייתי אומר [אפילו] שני מיני צמר ואפילו שני מיני פשתים פירש בבגדים (דברים כב) לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו מה כלאי בגדים שאסרתי לך שני מינין לא זה ממין זה ולא זה ממין זה אף כלאים שאסרתי לך בכל מקום לא זה ממין זה ולא זה ממין זה החיטים והזונין אינן כלאים זה בזה הא עם השעורים כלאים החיטים והזונין אינן כלאים זה בזה דבר שאינו אוכל הוינן מטעי ומתני כלאים א"ר בא בר זבדא שכן מקומות מקיימין אותן ליונים אמר רבי בא בר זבדא כרבי ליעזר דתנינן תמן המקיים קוצים בכרם רבי ליעזר אומר קידש וחכמים אומרים לא קידש אמר רבי אבהו טעמא דרבי ליעזר שכן מקומות מקיימין אותן לגמלים בערביא מה דרבנין סברין מימר אין מקומות מקיימין אותן לגמלים בערביא ויבדקו רבנין אמרין מקום שמקיימין אותן אסורין ומקום שאין מקיימין אותן מותרין מה טעמא דרבי ליעזר מכיון שמקיימין אותן במקום אחד נאסור מינן בכל מקום שהוא ולא רבי בא בר זבדא כרבי ליעזר תמן אין דרך בני אדם להביא <קרנים> [קוצים] ממקום למקום ברם הכא דרך בני אדם להביא זונין ממקום למקום מעתה יהו כלאים עם החטים אמר רבי יונה מין חטין הם אלא שהפירות מזנין כהדא דתני (ויקרא יט) ולא תזנה הארץ מיכן שהפירות מזנין רבי יעקב בר זבדי בעא קומי ר' ירמיה מתניתין דרבי ישמעאל בי רבי יוסי דתני רבי ישמעאל בי רבי יוסי אומר משום אביו תורמין מן היין על החומץ אבל לא מן החומץ על היין עבר ותרם תרומתו תרומה רבי אומר היין והחומץ שני מינין הן אין תורמין ולא מעשרין מזה על זה והוה מסתכל ביה אמר ליה מה את מסתכל בי הבא לך רצועה בכאן תמן למעשרות וכאן לכלאים אמר רבי יונה הא כן הוה צריך מסתכל ביה כד הוון רבנין קדמאיי בעון מקיימ' הדא מילתא הוון מקיימין לה תמן למעשרות וכאן לכלאים רבי יוסה בשם רבי יוחנן כולהון זוגות זוגות מה על כל פירקא אתאמרת או על הדא הלכתא מן מה דאמר רב חמשה ירקות שאדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח כולם מותרין ליזרע בערוגה ואמר הדא דרב פליגא על ר' יוחנן הדא אמרה על כל פירקא איתאמר' רבא בשם רב כולהון זוגות זוגות מחלפא שיטתיה דרב תמן הוא אמר כולן מין אחד והכא הוא אמר הכין לא דרב אמר כולן מין אחד לא אמר אלא מיני ירקות הן וכולן מותרין ליזרע בערוגה רבי יוסי בשם רבי חייא בר ווא אשכחון כתיב על פינקסיה דרבי הלל בי רבי אלס רבי יונה בשם רבי חייא בר ווא אשכחון כתיב על כותלא דרבי הלל בי רבי אלס פילה פישונה גילבונה מילותה סרפוונא פסילתה כיני מתניתא הלבן והשעועית אמר רבי יונה למה נקרא שמה שעועית שהיא משעשעת את הלב ומהלכת את בני מיעים