ירושלמי יבמות י ב


<< | ירושלמי · מסכת יבמות · פרק י · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ב משנה עריכה

רבי יוסי אומר כתובתה על ניכסי בעלה הראשון רבי לעזר אומר הראשון זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפר נדריה רבי שמעון אומר ביאתה וחליצתה מאחיו הראשון פוטרות צרותיהן ואין הוולד ממנו ממזר נישאת שלא ברשות מותרת לחזור לו נישאת על פי בית דין תצא ופטורה מן הקרבן ושלא על פי בית דין תצא וחייבת בקרבן ייפה כח של בית דין שפטורה מן הקרבן הורוה בית דין להינשא וקילקלה חייבת בקרבן שלא התירוה אלא להינשא

הלכה ב גמרא עריכה

רבי בא רב המנונא ורבי זעירא תריהון אמרין זהו ראשו של פרק מה אמר רבי יוסי בשאר כל הדברים נישמעינה מן הדא ר' יוסי אומר כל שהוא פוסל על ידי אחרים פוסל על ידי עצמו וכל שאינו פוסל על ידי אחרים אינו פוסל על ידי עצמו ואמר רבי בא רב המנונא ור' זעירא תריהון אמרין זהו ראשו של פרק הדא אמרה לא חלוק רבי יוסי בשאר כל הדברים מה א"ר לעזר בכתובה מה אם דברים שנפלו דרך איסור את אומר זכאי כתובה שנפלה לו דרך היתר לא כל שכן מסתברא דר' לעזר יודי לרבי יוסי ר' יוסי לא יודי לרבי לעזר רבי יוסי ור' לעזר יודון לר' שמעון ר' שמעון לא יודי לרבי יוסי ור' לעזר הדא אמרה על דרבי שמעון ביאה פסולה פוטרת לא מסתברא דלא ניסת ברשות מותרת שלא ברשות אסורה אמר רבי יוחנן דברי ר' שמעון עשו בית דין הורייתן כזדון איש ואשה נישאת שלא ברשות כשגגת איש ואשה אמר ר' יוחנן לית כאן פטורה אלא חייבת התיב ר' חגיי קומי ר' יוסי ויהא כן בהורייה בשהורו מותר לבוא על אשת איש ולא עקירת גוף הוא בשהורו עד חמש שנים אסורה מיכן ואילך מותרת ויהא כן בקילקול הקילקול דומה לאכילת חלב ודם בשהורו מותר לאכול חלב ודם