ירושלמי חלה א ה

<< | ירושלמי · מסכת חלה · פרק א · הלכה ה | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ה משנהעריכה

נחתום שעשה שאור לחלק חייב בחלה ונשים שנתנו לנחתום לעשות להם שאור אם אין בשל אחת מהן כשיעור פטורה מן החלה עיסת הכלבים בזמן שהרועים אוכלין ממנה חייבת בחלה ומערבין בה ומשתתפין בה ומברכין עליה ומזמנין עליה ונעשית בי"ט ויוצא בה אדם י"ח בפסח ואם אין הרועים אוכלין ממנה אינה חייבת בחלה ואין מערבין בה ואין משתתפין בה ואין מברכין עליה ואין מזמנין עליה ואינה נעשית בי"ט ואין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח בין כך ובין כך מטמא טומאת אוכלין

הלכה ה גמראעריכה

הממריח כריו של חבירו שלא מדעתו רבי יוחנן ור' שמעון בן לקיש ר' יוחנן אמר נטבל ר"ש בן לקיש אמר לא נטבל מתיב ר' יוחנן לר"ש בן לקיש והתנינן וכן נשים שנתנו לנחתום לעשות להן שאור אם אין בשל אחת מהן כשיעור פטורה מן החלה ואין בשל כולהן כשיעור א"ל שנייא היא שכן העושה עיסה על מנת לחלקה בצק פטורה מן החלה א"ל והתנינן נחתום שעשה שאור לחלק חייב בחלה א"ל לא תתיביני נחתום נחתום לא בדעתו הדבר תלוי בדעת הלקוחות הדבר תלוי שמא ימצא לקוחות והוא חוזר ועושה אותה עיסה א"ל והתנינן חורי הנמלים שלנו בצד הערימה חייבת הרי אילו חייבין הא בצד ערימה פטורה פטורין א"ר יונה אמר לו ר' יוסי ר' אבהו בשם רבי יוחנן משום יאוש שמואל בר אבא אמר והן שגדלו שבלים מתיב ר"ש בן לקיש לרבי יוחנן והתנינן הקדישן עד שלא נגמר וגמרן הגיזבר ואחר כך פדיין פטורין הרי גזבר כאחד הוא ואת אמרת מה שעשה עשוי א"ל תיפתר כמאן דאמר גיזבר כבעלים ודלא כרבי יוסי דרבי יוסי אמר הוא גיזבר הוא אחר ר' חנניה חברון דרבנין בעי ואפילו יש בשל אחת מהן כשיעור יעשה כדבר שלא נגמרה מלאכתן ויהא פטור מן החלה דא"ר יוסי בשם רבי זעירא רבי יונה רבי זעירא בשם רבי לעזר אף במה שבלגין לא נטבל מפני שהוא עתיד להחזיר לדבר שלא נגמרה מלאכתו איזהו עיסת כלבים ר' שמעון בן לקיש אמר כל שעירב בה מורסן מתניתא אמר בזמן שהרועין אוכלין ממנה פעמים שאין הרועים אוכלים ממנה רבי יוחנן אמר כל שעשה כעבין ותני כן עשאן כעבין חייבת עשאה לימודין פטורה רבי בא בשם שמואל רבי אמי בשם רבי חייה רובא אפילו עשה קלוסקין והא תנינן אם אין הרועין אוכלין ממנה תיפתר שעשאה משעה ראשונה שלא יאכלו הרועים ממנה ונעשית ביו"ט מתני' דר' שמעון בן אלעזר דתני אין עושין מי"ט למוצאי י"ט והתני ממלאה עשה קדירה בשר אע"פ שאינו אוכל ממנה אלא חתיכה אחת קומקום חמין אע"פ שאינו שותה ממנו אלא כוס אחד אבל לאופות אותה אינה אופה אלא צורכה דתני ר' שמעון בן אלעזר אומר ממלאכה היא אשה את התנור פת מפני שהפת יפה בשעה שהתנור מלא תני מצה גזולה אסור לברך עליה א"ר הושעיא על שם (תהילים י) ובוצע ברך ניאץ ה' א"ר יונה הדא דתימא בתחילה אבל בסוף לא דמים הוא חייב לו רבי יונה אמר אין עבירה מצוה רבי יוסי אמר אין מצוה עבירה א"ר הילא אלה המצות אם עשיתן כמצותן הן מצות ואם לאו אינן מצות