פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי גיטין ח י


<< | ירושלמי · מסכת גיטין · פרק ח · הלכה י | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה י משנהעריכה

גט קרח הכל משלימים עליו כדברי בן ננס ר עקיבה אומר אין משלימין עליו אלא קרובים הראוין להעיד במקום אחר אי זהו גט קרח כל שקשריו מרובין מעידיו

הלכה י גמראעריכה

ומניין לגט המקושר אמר ר אימי כתיב (ירמיהו לב) ואקח את ספר וגו ואת החתום זה המקושר ואת הגלוי זה הפשוט שבמקושר ואת המצוה ואת החוקים חוקים ומצות בין זה לזה שזה בשנים וזה בשלשה זה מתוכו וזה מאחריו רבי בא בשם רב יהודה פשוט עדיו לרוחבו מקושר עדיו לארכו אמר רבי אידי בין קשר לקשר העדים חותמין ובלבד מלמעלן וחש לומר שמא זייף סבר רב נחמן למימר לעולם אין העדים חותמין בו מלמטן עד שיראו בו למעלן אני פלוני בן פלוני מקבל עלי כל מה שכתוב בו מלמעלן וחש לומר שמא מחק וחזר וזייף סבר רב הונא מקובל עלי מקובל עלי שני פעמים פוסל בה וחש לומר שמא כתב דברים אחרים וחזר ומחק וזייף סבר רב הונא מחק פסול אפילו קיים אמר רבי יוחנן לית בה תצא אמר רבי אימי כמה קופין דעובדא הוה עליל קומי ר יוחנן וקומי ריש לקיש ואינון אמרין פוק ושלם כרבי עקיבה אמר רבי יוחנן מתניתא במחוסר עד אחד ובלבד מג ולמעלן שנים ושלשה למעלן פסול ואחד מג ולמטה כשר ר מנא בעי עד כדון ברצופין היו מסורגין כיי דמר נעשין כהרחק עדות שלא באו אלא בהכשירו של גט וכא כאן היו תשעה מתיר שנים ומחתם שנים או אין שני העדים בגט המקושר כלום היו חמשה פשיטא שהוא מתיר אחד ומחתם אחד נמצאת אומר התרתו מתרתו וכרבי חנניה בן גמליאל דרחב"ג אומר התורף כשר שאפילו קושר ואחר כך חותם הדא דתימא בשקושר כולהם ואחר כך חתמו שלשה הראשונים אבל אם קושר שלשה הראשונה וחותם אפילו מקשר ומחתם כמה כשר הי"ל גט המקושר בקשר ואחר כך מחתם היה מקשר ראשון ראשון ומחתמן פשיטא ראשון ושני לא נמצא חתומין בגט המקושר מה אנן קיימין אם בשקשרו וחתמו מבפנים כל עמא מודיי שהוא יכול לעשות פשוט אם בשקשרו וחתמו מבחוץ כל עמא מודיי שאינו יכול לעשותו פשוט אלא כן אנן קיימין בשקשרו וחתמו מבפנים ואחר כך חתמו מבחוץ בדא רבי חנינא בן גמליאל אומר יכול הוא לעשותו פשוט ורבנין אמרין שאינו יכול לעשותו פשוט הישב רבי על דברי רבי חנניה בן גמליאל גופה של גט מוכיח עליו אם פשוט הוא ואם אינו פשוט אי זהו גופו של גט אמר רבי בא כיי דמר רב הונא לעולם אין העדים חותמין בו מלמטה עד שיקראו בו מלמעלן אני פלוני בן פלוני מקובל עלי כל מה שכתוב בו למעלן והא תני טופס שטרות כן הוא אמר רבי מנא טופס שטרות מקושרין כך הוא א"ר אבין אפילו תימר הוא פשוט הוא מקושר מקושר הוא מעכב פשוט אינו מעכב רבי אחא אמר במוסיף על הלכה פשוט בשנים ומנהג בשלשה עושין אותו בשלשה מקושר מאחוריו מנהג מתוכו ומאחוריו עושין אותו מתוכו ומאחוריו תניתה הכא ותנינתה תמן <כשר> הוי צריכה מיתנייא תמן אילו תנינתה הכא ולא תנינתה תמן הוינן אמרין הכא על שהוא חומר בעריות פסול תמן על ידי שאינו חומר בעריות כשר הוי צריכה מיתנייא תמן או אילו מיתנייא תמן ולא מתנינן הכא הוינן אמרין תמן על ידי שהוא גובה בו פסול והכא על ידי שאינו גובה בו כשר הווי צריכה מיתנייא הכא וצורכה מיתנייא תמן