ירושלמי גיטין דף ו א


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


הלכה ג גמראעריכה

מי עירר. רב חסדא אמר הבעל עירר. אמר רבי יוסי הלקוחות עוררין שלא תיטרף מידן. רבי יודן בעי עד כדון בערר שחוץ לגופו. ערר שבגופו תפלוגתא דרבי יוחנן ורבנין דתמן. על דעתיה דרבנין דתמן לא שנייה הוא ערר שחוץ לגופו הוא ערר שבגופו על דעתיה דר' יוחנן‏[1] ערר שחוץ לגופו עררו בטל. וערר שבגופו עררו קיים. דתני המביא גט ממדינת הים ולא נכתב לפניו ולא נחתם לפניו הרי מחזירו למקומו. ועושה עליו בית דין ומקיימו בחותמיו ואינו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם אלא אומר שליח ב"ד אני.

שנויי נוסחאותעריכה

  1. ^ על דעתיה דר' יוחנן בדפוס ויניצי' ליתא.