ירושלמי ביצה

מסכת ביצה

לפי הלכות

מסכת ביצה ב: משנה  תוספתא  בבלי
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמי