ירושלמי בבא בתרא ב ג


<< | ירושלמי · מסכת בבא בתרא · פרק ב · הלכה ג | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ג משנהעריכה

לא יפתח אדם חנות של נחתומין ושל צבעין תחת אוצרו של חבירו ולא רפת בקר באמת ביין התירו אבל לא רפת הבקר חנות שבחצר יכול הוא למחות בידו ולומר לו איני יכול לישן לא מקול הנכנסים ולא מקול היוצאים עושה כלים יוצא ומוכר בשוק אבל אינו יכול למחות בידו ולומר לו איני יכול לישן מקול הפטיש ולא מקול הריחים ולא מקול התינוקות

הלכה ג גמראעריכה

רבי יעקב בר אחא פני חד חליטר מן איסטיב לאיסטיב ר אבדומי אחי ר יוסי הוה חד חליטר שרי תחותוהי עבר ר אחא ולא מחא אמר רבנן עברין ולא מחוי כעס עלוי ר אחא איבאש רבי אבדומי אחי ר יוסה איבאש סליק רבי יוסי מבקרתיה אמר איזיל ואיבעי מיניה אזל ומר בי דינא ורחם עלוי בי דינא ועתד ליה תכריכין חד בר נש זבין כל דרתיה שייר בה חד מסטובא והוה עליל ויתיב ליה עליה אתא עובדא קומי רבי יונה בי רבי יוסי אמרין לא כולה מינך מיעל ויתיב עליה וחמי מיעל ונפק גו ביתיה חד בר נש זבין פלגא דרתיה שייר בה חד נחתומר אתא עובדא קומיה רבי יונה ורבי יוסה אמרין אתת את עלוי הוא לא אתא עלך ותני כן אם קדמה הרפת או חנות לאוצר אין יכול למחות תני באמת ביין התירו אף על פי שממעטו אלא שמשביחו רב הושעיה כד שמע הדין תנייה יהב חמריה גו אגריה דבני אסריח חמריה אמר המשנה היטעתי לא שהיטעתי המשנה אלא דריחא דבני מסרי חמריה תני לשכינו יכול לחזור בו משקיבל עליו אינו יכול לחזור בו רשב"ג אומר אף משקיבל עליו יכול לחזור בו דו יכיל מימר ליה אינון אזלין ואתיין להכא בעיין לך ולא משכחין לך ומרבין עלינו הדרך רבי חנינה ור מנא חד אמר מהו לשכינו מישרתיה גו דרתיה משקיבל עליו אין יכול לחזור בו רב הונא אמר מהו לשכינו מיפתח ליה חנות משקיבל עליו אין יכול לחזור בו אתייא דרשב"ג כר"מ דתנינן תמן ועל כולן אמר ר"מ אף ע"פ שהתנה עמה יכולה היא שתאמר סבורה הייתי שאני יכולה לקבל ועכשיו איני יכולה אבל אינו יכול למחות ולומר לו איני יכול לישן מקול הפטיש ולא מקול הריחים או מקול התינוקות אילין דמלפין טלייא ואילין דעבדין מסוגיין אילין לאילין יכלין חבריהון למימחי בידיהון דו יכיל מימר ליה אינון אזלין ואתיין בעיין לך ולא משכחין יתן והן מרבין עלינו את הדרך אילין ציפוראי ממחין אילין לאילין מסמריה דנווליה הורי ר אבימי בר טובי מיתן חד נוול בין כותל לכותל הורי רבי יצחק בר חקילה מרחקת אילין מרושתיה מכותלה ד אמות א"ר יוסי בי ר בון אילין עמודיא דרכינין מכוח קריית אינון רכינין שורא דחמץ מן קל נורי פרסייא נפל