ילקוט שמעוני תורה רכד


רמז רכד

המשך פרק יג

ואם לא תפדה וערפתו (שמות יג יג). מכאן אמרו מצות פדיה קודמת למצות עריפה. מצות יעידה קודמת למצות פדיה, שנאמר אשר לא יעדה והפדה. מצות יבום קודמת למצות חליצה בראשונה שהיו מתכוונין לשם מצוה, עכשיו שאין מתכוונים לשם מצוה אמרו מצות חליצה קודמת למצות יבום. מצות גאולה באדון קודמת לכל אדם, שנאמר ואם לא יגאל ונמכר בערכך. ופטר חמור תפדה בשה. אמר רבי חנינא: שאלתי את רבי אליעזר בבית מותבא רבא, מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסים וגמלים? אמר לי גזירת הכתוב היא, ועוד דסייעו את ישראל בשעה שיצאו ממצרים, שאין לך כל אחד ואחד שלא היו לו תשעים חמורים לובים טעונים בכסף וזהב של מצרים:

ואם לא תפדה וערפתו (שמות יג יג). מכאן אמרו: אם אין פודהו יערפהו, הואיל ואיבד נכסי כהן אף ממונו יאבד. ומנין שהוא אסור בהנאה? נאמר כאן עריפה ונאמר להלן עריפה, מה עריפה האמורה להלן אסור בהנאה אף עריפה האמורה כאן אסור בהנאה: