ילקוט שמעוני תורה ריח


רמז ריח

המשך פרק יג

ויאמר משה אל העם זכור וגו'. אין לי אלא שמזכירין יציאת מצרים בימים, בלילות מנין? תלמוד לומר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. "ימי חייך" הימים, "כל ימי חייך" הלילות כדברי בן זומא. וחכמים אומרים ימי חייך בעולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. אמר להם בן זומא עתידין ישראל שלא להזכיר יציאת מצרים לעתיד לבוא. שנאמר לכן הנה ימים באים וגו' כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא. מגיד שאין מזכירין יציאת מצרים לעתיד לבוא: