ילקוט שמעוני על בראשית לה ט

וירא אלהים אל יעקב עוד וגו'. ר' יצחק פתח: "מזבח אדמה תעשה לי" וגו'. ומה זה שבנה מזבח לשמי הריני נגלה עליו ומברכו, כדכתיב: "אבוא אליך וברכתיך", יעקב שאיקונין שלו חקוק בכסאי על אחת כמה וכמה. ר' לוי פתח: "ושור ואיל לשלמים" וגו'. "ברוך אתה בבואך", בבואו לבית חמיו נטען ברכות, "ואל שדי יברך אותך"; בצאתו מבית חמיו נטען ברכות, וירא אלהים אל יעקב וגו'. רבי ברכיה פתח: "ותגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור", על שני דרכיך; בבואו לבית חמיו נטען ברכות, בצאתו מבית חמיו נטען ברכות. "מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים". מלאך אחד נגלה על אבינו יעקב ואמר לו: עתיד הוא להגלות עליך בבית אל ולהחליף את שמך וכו'. ירושלים, שכל הנביאים מתנבאים עליה, על אחת כמה וכמה.

וירא אלהים אל יעקב עוד, כבראשונה: מה בראשונה על ידי מלאך, אף שניה על ידי מלאך. אמר רבי אבא בר כהנא: עוד איני מיחד שמי על בריה.