טור מנוקד אבן העזר מג

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה · מידע על מהדורה זו

<< | טור · אבן העזר · סימן מג (מנוקד) | >>

סימן זה ב: שולחן ערוך · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
ארבעה טורים באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה

מפרשים בהמשך הדף (שלימות: 75%):    בית יוסף ב"ח דרכי משה ד"מ הארוך דרישה פרישה


קטן שקדש או נשא - אינו כלום, דלא תקינו רבנן נישואין לקטן. ואפילו שלח לה סבלונות משהגדיל אינו כלום, דלא חיישינן שמא שלח לשם קידושין.
ולאחר שיגדיל חלין הקידושין.
ואפילו אין עדים שבא עליה משהגדיל אלא שנתייחד עמה, צריכה גט.
ואם קיימה משהגדיל, כתובתה קיימת ואין צריך לכתוב לה כתובה אחרת. ודוקא מנה ומאתים, אבל תוספת אין לה.

המקדש קטנה - אינן קדושין, אבל לאחר שתגדיל חלין הקדושין ואינה צריכה קדושין אחרים.
ומיהו תקנו לה נשואין על ידי אחיה ואמה, שאם אין לה אב, או שהשיאה אביה ונתאלמנה או נתגרשה שאין לו עוד רשות בה, והשיאוה אחיה ואמה לדעתה, הוו קדושין.
ומכל מקום אם רצתה לצאת ממנו, אינה צריכה גט אלא יוצאה במיאון כאשר יתבאר לקמן בהלכות מיאון בעזרת השם.
ודוקא שיש בה קצת דעת להבחין בין טוב לרע, כגון שאם נותנין לה צרור זורקתו אגוז נוטלתו, כך יש בה דעת לשמור קידושיה, אבל אם אין בה דעת כזה, או אפילו יש בה דעת והשיאוה אמה ואחיה שלא לדעתה, לא הוו קדושין כלל.

והרמב"ם כתב: דפחות מבת שש אפילו היא נבונת לחש ביותר ומכרת ומבחנת אינם קדושין ואינה צריכה מיאון.
ואם יתרת מבת עשר אפילו היא סכלה ביותר הואיל ונתקדשה לדעת צריכה מיאון.
היתה מבת שש ועד סוף עשר בודקין אותה אם מכרת ומבחנת עסק הקידושין והנשואין צריכה מיאון, ואם לאו - אינה מתקדשת ואינה צריכה מיאון.ה וכל זמן שלא תמאן, בעלה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה, וחייב במזונותיה ובפדיונה כל זמן שהיא תחתיו ואוכל פירותיהן[1], אבל אם הלך למדינת הים ולותה ואכלה או לצורך פדיונה ועמדה ומיאנה, אינו חייב לשלם, אף על פי שאוכל פירותיה, ואפילו הן בעין עדיין שליקטן ומונחין ברשותו אינו מחזירן.

ודינן בענין הכתובה יתבאר לקמן בדין היוצאת בלא כתובה.