טור מנוקד אבן העזר כא

צריך אדם להתרחק מן הנשים מאד מאד.
ואסור לו לקרוץ בידיו וברגליו ולרמוז בעיניו לאחת מן העריות.
ואסור לשחוק עמה, או להקל ראשו כנגדה, או להביט ביופיה, ואפילו להריח בבשמים שעליה אסור.
ואסור להסתכל בנשים שעומדות על הכביסה.
ואסור להסתכל אפילו בבגדי צבעונין של אשה שהוא מכירה אפילו אינן עליה שמא יבוא להרהר בה.

פגע באשה בשוק - אסור להלך אחריה, אלא רץ ומסלקה לצדדין או לאחריו.
ולא יעבור בפתח אשה זונה, אפילו ברחוק ארבע אמות.

והמסתכל אפילו באצבע קטנה של אשה ונתכוון ליהנות ממנה, כאילו מסתכל בבית התורף שלה.

ואסור לשמוע קול ערוה, או לראות שערה.

המתכוון לאחד מאלו הדברים, מכין אותו מכת מרדות.
ואלו הדברים אסורים גם בחייבי לאוין.

לא ילכו בנות ישראל פרועות ראש בשוק, אחת פנויה ואחת אשת איש.

ומותר להסתכל בפני הפנויה לבודקה אם היא יפה שישאנה, בין שהיא בתולה או בעולה, ולא עוד אלא שראוי לעשות כן, אבל לא יסתכל בה דרך זנות ועל זה נאמר: "ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה".

וכן מותר אדם להביט באשתו אף על פי שהיא נדה והיא ערוה לו, אף על פי שיש לו הנאה בראייתה, הואיל והיא מותרת לאחר זמן אינו בא בזה לידי מכשול.
אבל לא ישחוק ולא יקל ראש עמה.

ואסור להשתמש באשה כלל - בין גדולה בין קטנה, בין שפחה בין משוחררת, שמא יבוא לידי הרהור עבירה.
באיזה שמוש אמרו? - ברחיצת פניו ידיו ורגליו, אפילו ליצוק לו מים לרחוץ פניו ידיו ורגליו, אפילו אינה נוגעת בו, והצעת המטה בפניו, ומזיגת הכוס, שאין עושה לאיש דברים אלו אלא אשתו לבד.

ואין שואלים בשלום אשה כלל, אפילו על ידי שליח.
ואפילו על ידי בעלה אסור לשלוח לה דברי שלומים, אבל מותר לשאול לבעלה איך שלומה.

והמחבק או המנשק אחת מהעריות שאין לבו של אדם נוקפו עליהן, כגון אחותו הגדולה ואחות אביו וכיוצא בהן, אף על פי שאין לו שום הנאה כלל, הרי זה מגונה ביותר, ודבר זה אסור, שאין קרבים לערוה כלל בין גדולה בין קטנה, חוץ מהאב לבתו והאם לבנה.