טור מנוקד אבן העזר יט

מי שהוחזק בשאר בשר - דנין על פי חזקה זו, אף על פי שאין שם ראיה ברורה שזה קרוב, ומלקין וחונקין וסוקלין על חזקה זו.
כיצד? - הרי שהוחזק שזו אחותו או בתו או אמו ובא עליה בעדים - הרי זה לוקה או נשרף או נסקל, אף על פי שאין ראיה שזו אחותו או בתו או אמו אלא חזקה זו בלבד.

איש ואשה שבאו ממדינת הים היא אומרת 'זה בעלי' והוא אומר 'זו אשתי' - אם הוחזק בעיר שלושים יום שהיא אשתו, הורגין עליה משום אשת איש.
אבל תוך שלושים יום, אין הורגין עליה משום אשת איש.