טור מנוקד אבן העזר י

המגרש אשתו ונשאת לאחר וגרשה או מת - אפילו לא ניסת לאחר אלא נתארסה לאחר, אסורה לחזור לראשון. ואסור לו לדור עמה בכל השכונה.
ואם גרשה השני או נתאלמנה - מותר לדור עמה בשכונה, ובלבד שיהיה חוץ למבוי.
ואם לוה ממנה קודם לכן - דינה כדפרישית לעיל בכהן שלוה מאשתו גרושה.
אבל זנתה אחר הגירושין - מותרת לחזור לו.

המוציא אשתו משום שם רע שיצא עליה, או מפני שהיא אילונית, או שהיא נדרנית - לא יחזיר.

ודוקא שאמר לה "משום שם רע" או "משום אילונית" או "נדרנית אני מוציאך", וכפל דבריו לומר "אילמלא השם רע או אילונית או הנדר לא הייתי מוציאך", ואז יאמרו לו "הוי יודע שהמוציא את אשתו משום שם רע או משום אילונית ונדר לא יחזיר".
אבל לא כפל דבריו, יכול להחזירה.
והרמ"ה ז"ל כתב שאם אמר לה "משום שם רע ואילונית ונדר אני מוציאך", אף על פי שלא כפל דבריו אינו יכול להחזירה.
ואדוני אבי ז"ל כתב כסברא ראשונה.

אבל האיש שהוציא אשתו משום נדר שנדר להוציאה, יכול להחזירה.