חפץ חיים על ספרא/ויקרא חובה/פרק טו


ביאור - פרק טועריכה

( א ) שאיני יודע לך עדות שיש לך ביד פלוני פקדון ותשומת יד וגזל ואבידה ולא לך ולא לך ולא לך -- כצ"ל. ( הגר"א . והדין עמו דלכולי עלמא לכם כללא הוי והיכי קתני דחייב על כל אחת מפני שהם חמשה וכן הוא בילקוט כגירסת הגר"א).

( ב - ד ) במשנה ב' החיוב מפני שהוא הרבה מיני תביעות וקאי שבועה על כל חדא וחדא. במשנה ג' מפני שהוא הרבה מינין בעצם. ובמשנה ד' מפני שכל תביעה הוא בזמן אחר.

( ה ) שעשה בה את המזיד כשוגג:    דלא כתיב בה "ונעלם".
לא יהא חייב אלא אחת:    אפילו היה השבועה על כמה מינים כדלקמיה.