חפץ חיים על ספרא/בחקותי/פרשה א


ביאור - פרשתא אעריכה

(א) אם בחוקותי תלכו מלמד שהקב"ה מתאוה וכו':    מדקאמר "אם" קדריש שהוא לשון בקשה דכתיב "אם נא מצאתי חן בעיניך".
וכן הוא אומר לו עמי שומע לי ישראל בדרכי יהלכו:    דהתם נמי לשון בקשה כדכתיב "לו יהי כדבריך".

(ג) הא מה אני מקיים זכור שתהא שונה בפיך:    תהא שונה הלכות שבת.
זכור את אשר הקצפת:    במעשה עגל.
שתהא שונה בפיך:    הלכות עבודה זרה.
זכור את אשר עשה למרים שתהא שונה בפיך:    הלכות נגעים והיינו שעל ידי זה יזהר מאיסור לשון הרע כדי שלא יענש בזה. ועיין ברמב"ן פרשת כי תצא שהאריך בזה.

(ד) וכן הוא אומר ונתתי וכו':    כל הני "וכן הוא אומר" דקאמר מביא ראיה שמשמע הדבר לשני ענינים כמו הני דלעיל וצריכי תרי קראי לפרש.
מן הגדודיות:    חיילות של עולי רגלים.