חפץ חיים על ספרא/בחקותי/פרק ד


ביאור - פרק דעריכה

(א) איני מדבר אלא באף:    שהיה לו לומר "גם אני".
אני אשר בניתי אני אהרוס:    הוקשה להם דהול"ל "אף אעשה זאת", לכן אמרו דהוא כמתלונן על ישראל ואומר על ידיכם מוכרח אני בעצמי לקלקל מעשה ידי.
הגר"א גריס אני אעשה זאת וכו':    בזה ניחא מאוד מה שמסיים ששמי הגדול הוי עליכם כבעל חוב ש"אני" הוא משמותיו של הקב"ה כמו שאנו אומרים "אני והו הושיעה נא", וכפירש"י בסוכה (דף מה.).
לכם מידיכם היתה זאת:    פי' אף שאני הוא העושה זאת - מכל מקום לכם יתייחס זאת ולא לי, שאתם הסיבותם דבר זה שימשך הרעה עליכם ממני.
[כי דבר זה דומה למי שיעמיד עצמו תחת המשקולת (שקורין ווא"ג) של המורה שעות, והמשקולת מכה על ראשו, האם יתכן שיאמר שהבע"ב הכהו על ראשו? הלא הוא בעצמו הסיבה לזה שעמד במקום הזה, וכאילו המשיך בעצמו המשקולת על ראשו. כן הוא הדבר הזה כמו שאמר "ראה אנכי נותן לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות והרע", וציוה בעצמו "ובחרת בחיים", והרי הוא כמו שציוה בעצמו, אף שזה לעומת זה עשה האלהים אני מייעצך שלא תעמיד עצמך תחת המורה שעות להמשיך עליך את המשקולת, כי סוף דבר יהיה שיכה אותך על ראשך].
הרעות והטוב:    כצ"ל, וכן גרס הילקוט.

(ב) והפקדתי:    דרשו מלשון 'פוקד', שהם יהיו פוקדות אתכם, והוא מלשון "ביום פקדי ..ופקדתי".
זו מכת מותן:    היא מכת מות שהיא מכה חזקה שבבואה יתברר להרואים כי היא מבשרת המות.

(ג) הכי גרסינן: את השחפת יש לך אדם:    וכן איתא בילקוט.
מלמד שהוא נשחף:    חולי שמשחף את הבשר והוא דומה לנפוח ומראית פניו זעופה.
שהוא מקדיח:    חולי שמקדיח את הגוף ומחממו ומבעירו.
ת"ל מכלות עינים:    העינים צופות וכלות לראות שיקל מחלתו ויתרפא וסוף שלא ירפא.
ת"ל ומדיבת נפש:    ידאבו נפשות של משפחתו במותו.
מה אויבים באים ואוכלים:    פי' מהו זהו שסיים הכתוב ואכלוהו איביכם.

(ה) שיהא המות וכו':    דרשו "ונגפתם" לשון 'מגפה'.
שאיני מעמיד עליכם אלא מכם ובכם:    דייקו דהו"ל לומר "ורדו עליכם השונאים", אלא אשמועינן ד"בכם" היינו בתוך עצמיכם גופא אני מעמיד עליכם השונאים שלכם והיינו לאפוקי השונאים עכו"ם. וגם זהו מן הקללה שבשעה שאומות העולם וכו'.
שנאמר ואשר אכלו שאר עמי:    הוא במיכה (מיכה, ג) והפסוק מיירי שם בקציני בית ישראל הממונים על העם שגוזלים וחומסים אותם עי"ש.
ואין רודף אתכם מבלי כח:    לא יהיו צריכים לרדוף אתכם שלא יהיה בכם כח אלא ישיגו אתכם בלי רדיפה.