ספר
חיים יוסף
על הלכות אבלות
ערכו וחברו הרה"ג הדיין המצויין רבי יוסף גטנו זצ"ל,
אבה"ד לממונות מטה בנימין, מחבר הספרים 'יד יוסף' ו'חכם ויוסף',
נלב"ע הושענא רבא תשס"ט, ובשולי הגליון הערות 'בן חיים', חיברתים אנא עניא זעירא דמן חבריא הצב"י אליהו בן לאאמו"ר יוסף גטנו, הושענא רבא שנת 'ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה' (תשע"ד לפ"ק) פעיה"ק ירושלים תובב"א.

על המחבר עריכה

הרב יוסף גטנו זצ"ל שימש כאב בית הדין לממונות מטה בנימין וכרב אזורי, היה ידוע בדרשותיו הבנויות להפליא, בחריפות השכל ובזיכרון מדהים. עד כה יצאו לאור שבעה מספרי הרב, שלשה ספרים מקבצים דרשות על התורה ('חכם ויוסף'), שלשה נוספים מקבצים דרשות לארבע שבתות למועדים ולפרקי אבות ('יד יוסף') בסגנון הדרשנים הקדמונים. השביעי הוא ספר זה העוסק בכמה נושאים מהלכות אבלות. כמו כן, ישנם כתבי יד רבים המכילים נושאים שונים בהלכה ופסקי דין רבים בדיני ממונות אשר נמצאים כעת בהכנה לדפוס על ידי מכון 'יד חכם יוסף'.


חשוב לציין כי המהדורה המתפרסמת כאן היא ללא הערות בן המחבר שנדפסו בתחתית הספר תחת השם 'בן חיים'.

הסכמות עריכה

הקדמת המו"ל עריכה

פרקי הספר עריכה