פתיחת התפריט הראשי

חידושי הגאון מסוסנוביץ (שטנצל)

ספר
חידושי הגאון מסוסנוביץ
מאת הרב הגאון חסידא ופרישא עניו ושפל רוח יראת ה' היא אוצרו מרנא ורבנא מו"ה שלמה שטענצל זצללה"ה ראש ישיבה ואב"ד דק"ק סוסנוביץ בפולין מלפנים רב דק"ק צ'לדז. נפטר בדמי ימיו בה' אלול תרע"ט:
הטקסט בספר זה הושלם
הגאון מסוסנוביץ רבי שלמה שטענצל
אילן היוחסין של משפחת הרב שטנצל