חות יאיר/רכט

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן רכטעריכה

שאלה: ע"ד אבי החתן [עי' תשובה קכ"ח] שיש לו עוד בן קטן ושיעבד עצמו בק"ס ובכא"ה שתיכף שיגדל הבן ויהי' בן י"ג ישתדל ממנו שטר חליצה (עי' שו"ת מהרי"ו סי' ק"ה הובא בנ"ש די"ח ע"א) בק"ס חנם כנהוג ומת האב טרם יגדל הבן וכשגדל לא רצה בשום ענין. אע"פ שנכתב בקנס ובכל חיזוקים. אמרינן לזו הנשואה רישך והר. ולא זו בלבד אלא אפי' האב עדיין חי והבן אינו רוצה מה אית לאב למיעבד (בכה"ג אם נתחייב האב בקנס שתנשא בתו לפלוני ולא רצתה ע' בא"ה) ואפי' הבן רוצה מאביו עבור זה סך ממון רב יותר מן הראוי לפי אומדן דעת ויכולתו פטור האב כדאמרינן בש"ס אטו תרקבא דדינרי וכו' כמ"ש הריב"ש גבי נדרי אונסין והוא בהגה' רמ"א בי"ד סי' רל"ב סי"ב.

ול"ק מהא דבטור והגה' רמ"א בא"ה סי' ל"ח ס"ד הגה' דיוכל ליתן לפלוני ממון הרבה עד שיתרצה יע"ש ובריב"ש סי' צ"ט ור"ן דלא ר"ל הרבה מאד מאד יותר מן הראוי דזה ודאי לא מקרי אפשר רק דבשעת קדושין לא מקרי התנאי בהחלט א"א לקיימו רק מסתמא ע"י ריצוי כסף יותר מכדי שוה הבית יתרצה מש"כ מ"מ שיבעל לאסור לה דמסתמא לא ישמע לה האחר לכן לא אמר שם ובסי' קמ"ג סי"ג בלשון שמא.

ומ"מ נהי דתנאי הי' מ"מ אם יבקש פלוני תרקבי דדינרי הוי כאונס. רק דלא מהני לקיים הקידושין אחר דמ"מ בידו לקיים התנאי לא דמי לע"מ שתעלה לרקיע וכו' מש"כ אם אין פלוני רוצה למכור כלל בכל הון כגון נחלת אבות וכמעשה דנבות י"ל דקדושין לא בטלי דדוקא בגיטין ק"ל אין אונס בא"ה ר"ה קמ"ד.

מש"כ אם התחייב האב בקנין ובשט"ח סך ממון לאשה ובדרך מנהג שכחא"ז דידן ואכן אם ישתדל האב תוך ל' יום אחר שיהי' האח גדול שטר חליצה על סך מסויים כנהוג יבטל השטר הזה. בין מת האב והבן רוצה ליתן שטר חליצה בין מת הבן לפני היותו גדול השט"ח של התחייבות בטל דאע"פ שלא נתקיים התנאי מ"מ בתנאים אזלינן אחר הכוונה שלא תשאר אדוקה וזקוקה לו אבל אם יגדל הבן ולא ירצה בין אביו חי או מת אם ירש יפרעו לה השט"ח דתנאי דא"א לקיימו אינו מבטל השט"ח ואם התחייב לחבירו אלף ר"ט ואם יעלה חי לרקיע לפני ז"פ וכי יבטל השט"ח. החוב קיים אם לא יעלה.

נאם יאיר חיים בכרך.