חות יאיר/רכו

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן רכועריכה

שאלה: בהיותי רב ומ"ץ בגליל קובלענץ שאלתי בכתב מא"א הגאן זלה"ה שיבאר לי דברי הב"י בסי' תרע"א על מ"ש הטור שם וז"ל ובסמ"ק כתב שאם מניחה בדלת עצמה יניחנה מחציה של כניסה לצד שמאל וכתב עליו הב"י וכתבו בשם מהרי"א י"מ מחציו של פתח כשנחלקה לשנים נשים אותה בחציו של הכניסה שהוא לצד פנים ויהי' לצד שמאל אבל לשון ספר המצוות הוא יניחנה מחציה של כניסת הבית לצד שמאל ונראה שפי' כך כשיכנס לבית יחלוק מפתח בית לשנים ומחצה של כניסה הוא לצד שמאל יחשב מחלק שמאל ובזה יהי' לצד שמאל עכ"ל הב"י וז"ל א"א ז"ל אות באות הוקשה למהרי"א דמשמע מהלשון חציו של הכניסה שהיא לצד פנים משמע לצד החלק שהוא סמוך לחלק א' מן הדלת וא"כ היאך אמר ויהי' לצד שמאל דהא אותו חלק פנימי הקרוב לחלק א' מן הדלת הוא לצד ימין ע"כ כתב ונראה שפי' כך כשיכנס לבית יחלוק וכו' כלומר שכל חלק הדלת לצד הכניסה נקרא צד שמאל ובזה יהי' לצד שמאל בכל מקום שמניחה באותו חלק הדלת לצד הכניסה לאפי' מניחה סמוך לחלק הא' מן הדלת עכ"ל הקודש.

וחזרתי והשבתי אליו אחר שביארתי והבנתי דבריו להקשות עליו באריכות ולא חפצתי להעתיקו וכתבתי עוד מ"ש ב"ח והדוחקי' שבו וכתב אלי שנית וז"ל זאת לדעת שקראתי ועיינתי בפי' שכתב הגאון בב"ח ותתי לי דלא מחניפנא ליה דהוא רוצה לעייל פילא בקופא דמחטא מה שאינו במשמעות הדברים כלל וגם מבאר דעת הסמ"ק שיניח הנרות מבפנים ולא מבחוץ וקשה מה נשתנה משאר מצות נר חנוכה דהיו צריכין להנתן בחוץ בזמן הגמ' גם מה שמבאר בדעת י"א דלשון כניסה הוא אל הדלת דהיינו צד פנימי של הדלת אין לו שחר דאיפכ' מסתברא דצד כניסה הוא מבחוץ ע"כ עדיין אעמוד על דעתי ולא אזוז מהפי' שכתבתי דוק ותשכח דהכל איירי לסברתי מצד חוץ שהוא מקום כניסה אלא דהגאון ר"י אבוהב הבין בדברי ר"מ דמ"ש לצד פנים הוא צד הקרובה אל חלק הא' הפונה אל מקום הציר וקשיא ליה דההוא מקרי צד ימין ע"כ פי' דכל חלק הב' מקרי צד שמאל וזהו דמסיים ובה יהי' לצד שמאל כלומר אותו חלק כלו הוא לצד שמאל אפי' הצד שקרוב לחלק הא' ולדעתי הקלושה גם דעת י"מ כן הי' כדעת מהרי"א ומ"ש בחציו של הכניסה לצד פנים הוא לצד המנעול מקום פתיחת הדלת דמקום הציר נקרא אחורי הדלת לצד מזוזה שהיא בימין והיינו דמסיים ויהי' בצד שמאל דכל חלק לצד המנעול נקרא צד שמאל ודו"ק עכ"ל הקודש.

והשבתי אליו בל' זה. דברי פה קדוש ושפתי דעת בלשון חכמים אמת וצדק במ"ש שהרב בב"ח נדחק מאד בפירושו אמנם אחר המחילה מאב מרב גם דבריו לא יתכנו לע"ד כי כל בנינו נשען על משענת קנה רצוץ כאלו ציר הדלת היא בימין הכניסה אצל מזוזת המזוזה מש"כ רוב פתחים שלנו ועוד דלפי פירושו דברי הי"מ המה סתורים מהם ובהם ואין להם מובן כלל במ"ש ויהי' לצד שמאל ואם לא הבינם הרב מהרי"א הל"ל שלא ירד לסוף דעתם ושלא הבינם או שא"א לו להולמן ולא הי' לו להביאם כלל ולכנותם בשם מפרשים כלל אחר שהפירוש גופי' אין לו פי' והוא משולל הבנה. ומה שכתב מהרי"א וז"ל אבל לשון ספר המצוות וכו' משמע ודאי שירד לדעת הי"מ רק שהשיג עליהם מצד לשון הסמ"ק.

ועוד דלדבריו צריכין אנו להטעים דבריו לדעת הי"מ שתפתח חציו נשאר נעול וחציו יפתח כדרך קצת פתחים שחצי הדלת בפתחה נקפלת לאחוריה כארז"ל בפתח ביתו של יצחק על ויהי אך יצא גם דרשו כך על ואחר הדלת והמזוזה וכפי' רש"י שם ומ"ש שהיא לצד פנים קמ"ל שיניח הנר בחצי אותו חלק הנפתח קרוב לחצי הדלת שנשאר סתום סמוך למזוזה שהיא בימין לנכנס יותר מקצה הדלת וחודה וא"כ הל"ל לצד פנים ותו לא וממ"ש שהיא לצד פנים משמע דבזה אתי לפרושי מ"ש חציו של הכניסה ולא דאתי לאשמועינן דבר חדש במקום הנחה באותה חצי הדלת עצמה.

וע"ק במאי מסתברא לן לומר שיניח הנר בקצה חצי הדלת הנפתח סמוך לימין ולמזוזה והרי מהרי"א משיג על הי"מ מצד דקדוק ל' הסמ"ק ותו לא. וע"ק דאם הדלת מקום הציר בימין הכניסה אצל המזוזה למה יניח הנר דבוק לדלת ואינו נכנס בין שתי מצוות כלל ולמה יעבור על דברי רז"ל ולא ישים הנר בכותל בצד שמאל הכניסה ומ"ש א"א זלה"ה שודאי במדליק מבחוץ מיירי אין ספק. מיהא קשיא מה שהקשינו.

ואחר הרשות לגלות עניית דעתי נראה שהדלת הזאת שלימה ומתוקנת כרוב דלתי בתים אשר מחוברים לציר לצד שמאל הכניסה ולכך הרשות בידו לחבר נ"ח בדלת עצמה ואפשר דטפי עדיף דמקרב שני המצוות ונכנס ביניהם קרוב וסמוך לשניהם וזה הי' ממש דעת הי"מ כמ"ש מחציו של פתח וכו' ר"ל כשנחלק הפתח או הדלת במחשבתינו נקרא החצי הקרובה אל המזוזה כשהדלת סגורה והוא שפת הדלת שבו המנעול חציו של הכניסה שהיא לצד פנים פי' כשפותחין הדלת והיא בדרך דלתות החצר הפתוח לבית שבפתיחת הדלת היא נכנסת לצד פנים ובודאי חציו של דלת ששם המנעול בשפתה נכנסת והיא בפתיחתה לצד פנים שהרי חציה השני שבו הציר נשאר על צירה ואע"פ שג"כ נכנסת קצת מ"מ יותר יקרא שם כניסה ולצד פנים על חציה השני שהיא נכנסת יותר לתוך החדר בפתיחת הדלת ומ"ש ויהי' בצד שמאל הוא פי' למ"ש הסמ"ק לצד שמאל ור"ל שממילא יהי' נ"ח בצד שמאל הכניסה בפתיחת הדלת וה"ה באיזה מקום שיניח הנר בדלת ולפי דבריהם מ"ש סמ"ק לצד שמאל לא חידש דבר דעיקר הדין הוא שנשים אותה בחצי של הכניסה ועל זה השיג מהרי"א מל' הסמ"ק לצד שמאל משמע שהוא עיקר הדין והחידוש שחידש לכך פי' הוא בהיפך שיניח הנ"ח בחצי הדלת ששם הציר ולדבריו מ"ש סמ"ק מחציו של כניסה לצד שמאל ר"ל ולא בחציו של כניסה רק לצד שמאל דידה וקרוב לומר שהשגת מהרי"א על הי"מ הוא ממ"ש הסמ"ק מחציה ולא בחציה ומ"ש בלשון מהרי"א ומחצה של כניסה כל הדלת קרי לי' כניסה ואפשר דס"ל למהרי"א גם בלשון הסמ"ק שכל הדלת קרי כניסה רק דא"כ הל"ל דלת.

כנ"ל יאיר חיים בכרך.