חות יאיר/ריא

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן ריאעריכה

שאלה: ע"ד שבקשה לדעת דעת ומזימה ותשוב' נכונ'. על שני עסקי זימה וזונה. האחת פלוני שבא על בתולה המיועדת לו ונתקשרה עמו. ולא מצא אותה בבעילתו בתולה ולא רצה לישאנה וחקר ודרש עד שנתברר הדבר וגם היא מודית שזינתה רק שטענה מאחר שגם אתה קלקלת עמי ולא הקפדת לישא בשעת חופה בתולה גם אינני מעוברת מאי איכפת לך שכך גם לולי שעשית זה לא נודע הדבר עד אחר החופ' והוא אומר אין רצוני לישא מופקרת ומנאפת וכורתת ברית למי שעשאה כלי ואוהבת זרים מנאפ' כל ימיה. גם בקשתי לטעום טעם בתולה הן ע"י חופה וקידושין או מקמי הכי ואם חטאתי בזה חטא נדה אשובה נא עכ"פ על עצמי איני מקפיד ועל אחרים אני מקפיד. הדין עמו וראי' מהא דבח"מ הי' רל"ב סי"ג ודוק.

והשני השוכר שפחה ונודע לו שמקמי שבאת בביתו היתה לזונה. ואחיה טוען מאחר שאינה מעוברת מה איכפת לך בכך והרי בכה"ג הלוקח שפחה אינו יכול לחזור מפני שסמפון בעבדים ליכא כבח"מ סי' רל"ב ס"י. אין בדבריו כלום כי ודאי איכא למיחש אחר דטעמה טעם איסורא צריכה שימור הן שלא תצא בלילה חוצה כתרגום זונה נפקת ברא כי אחר שהוחזקה לזונה שוב אינה מקפדת ונשכרת בפתותי לחם ואתנן כל דהו גם נמשכו אחריה לביתו פוחזי' וזנאי' ויש כמה חששות ואין אפטרופס לעריו'.

ואפי' בלוקח שפחה דק"ל מומין שבסתר שאין בהם ביטול מלאכה אינו חוזר היינו מומין שהם בה נגד רצונה ובאונס דאין חפש רע והיזק להבא מחמת מום שבה מש"כ בכה"ג שנפסד תכונתה ומזנה מקולקל וטבעה ויצר מחשבת לבה רק רע ומזה שאם נאנסה חייב לקיימה ואפשר גם בנתפתת פעם א' בדרך מקרה וידוע שכל ימיה היתה צנועה ומתנהגת בכשרות וגם אחרי כן רק שזאת הפעם נתפתת ומקרה רעה הוא וכבר כתבו הפילסופי' שהמקרה לא יתמיד לכן מחויב הב"ב להחזיקה רק לא תקל ראשה ולא תצא מפתח ביתה רק ברשות הבה"ב. ובכה"ג ארז"ל גבי שוחט שיצאה מכשולת והנלפענ"ד כתבתי:

נאם יאיר חיים בכרך.