חות יאיר/קב

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן קבעריכה

הנה אחר שהגיע אלי תשובות ה"ה המופלג מוהרר"י אב"ד בק"ק ורנקפורט והשבתי לו באריכות ונלאתי להעתיק הדברים ככתבן רק תמצית תשובתי רשמתי בקיצור מופלא והוא זה:

מ"ש הגאון נר"ו וז"ל ושוב כתב מהרר"ט בלשונו לאו כל כמיני למיעבד נפשי' רשיעא זה שייך באם שרוצה לפסול עצמו וכו' תם אני לא אדע כי לא על מהרר"ט תלונותו כי אם על כמה וכמה פוסקים קדמאי ובתראי וראשון לראשונים הוא לדעתי ר"ת כמ"ש סמ"ג בשם ר' יעקב דאם כופר ואומר מלוה בריבית אע"ג דאי בעי פטר וכו' אינו נאמן דאין אדם משים נפשו רשע ואחריו נמשכו המרדכי ומהרי"ו ורמ"י סי' קע"ז סי"ב רק שב"י כתב לחלק בין מלוה בשטר לשבע"פ ונמשך אחריו הב"ח וכבר השיגם בש"כ בטוב טעם ודעת.

ומורינו הגאון נר"ו פתח שער חדש במ"ש דבתובע ונתבע לא שייך לאין אדם משים עצמו רשע וא"כ הוא נגד כל הפוסקים הנ"ל לא לבד על מהרר"ט כי לא חידש רק לחלק בין טוען לוה שמעות ההלואה עצמן הם ריבית דנשבע ונפטר לבין טוען שכבר נתן ריבית משנים קדמוניות והוא טעם נכון ומאיר עינים וכמו שהוספתי נופך בזה משלי בג"ה ורוממות הגאון נר"ו לא זכר החילוק הנזכר כלל לא קירבו להסכים אליו אף כי לא ריחקו להקשות עליו ולא ידעתי למה וזה תמה.

ועוד קא חזינא גמגום גדול במ"ש הגאון נר"ו וז"ל ומה שיש להקשות מש"ע בי"ד סי' קסח סכ"ה דאם המלוה בא להוציא וכו' דדברי הללו אין להם שחר דאדרבא לפי דברי הגאון דלא אמרי' בכה"ג אין אדם משים עצמו רשע אתי שפיר לפי דעתו הרחבה דהלוה נשבע ונפטר. ועוד קשה קושיא עצומה לדעת הגאון נר"ו דנהי בדרך הקודש יקרא לדרכו אשר דרך בסברת דלא שייך אין אדם משים בתובע ממונו דלו יהי' זה מ"מ איך יתכן לומר שישבע על כך שיתן ריבית ואין הדעת סובלת זה בשום פנים שישבע שעבר איסור דאורייתא שעליו נפסל לשבועה ואף כי זה קשה גם על קצת פוסקים מ"מ במ"ש מהרר"ט ואנהירין לדעתיה מסברא לא קשה מידי.

ומ"מ אפשר לקיים דברי הגאון נר"ו דמצינו דלוה נשבע ונפטר בטענת נתתי לך ריבית כגון דטען שלא הי' ריבית קצוצה רק א"ר ובכה"ג לא מיפסיל לא מלוה ולא לוה א"נ ריבית דרבנן דלא מיפסל רק אחר הכרזה וי"ל דמצי לאשתבע עלי' נ"ל:

יאיר חיים בכרך.