חות יאיר/עב

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן עבעריכה

כד הוינא בשכונא בראי סיפר לי ב"ב ירא וחרד מקרא לא טהור שאירע לו כי יש לו בן זקונים קטן יחיד ומפי שיש לו ולאשתו געגועים גדולים עליו אף כי הוא בן ח' לא יניחוהו לשכוב חוץ לחדרם רק עשו לו עריסה קטנה להיות עמהם לשכב שמה בלילה ורוב הימים ובפרט ביום השבת הבן האהוב עומד ממטתו הבקר או ושוכב עם אבותיו ומתגעגע עמהם כי קטן באבריו הוא ולפעמים ישן שם עמהם ויהי היום והב"ב נסע ליריד בריחוק מקום קצת וחזר לביתו וירא והנה בנו הקטן אינו בא אל מטתו בבקר בבקר כפעם בפעם וקרא אותו אליו בבקר ולא קם ולא זע וידבר אל אשתו הלא דבר הוא קראהו את ויבא אלינו ולא רצתה ואמרה כי כבר הוא בן ט' והיא צוותה עליו שלא יבא וכעת האיש על דבריה והפציר בה ובנער ואמרה אשתו אגיד לך האמת מה שעשה זרע מרעים זה תמול שלשום שבא אצלי בבקר השכם למטתי ואקחהו בין זרועותי ורדמתי וכאשר הייתי שוכב פרקדן עלה החצוף בעלייתו של בעל ודחה גופו בקושי אבר נגד וכו' פתאום והקצתי בהלה רבה ודחיתיו ממני בכח גדול כי היה מוטל בין יריכותיי עד שנפל ממטתי לארץ והכיתיו עוד מאד ואמרתי לו לך לעזאזל המדברה מה עשית ולא השיבני דבר רק בכה בכיה רבה וחרה לאיש על דבריה וקילל לאשתו על קללותי' והכאתה לבנו ואמר הוי כסילה מה תקפידי על בן קטן כזה כי לא ידע מאומה רע והיא גם היא תשיב אמריה בשבועה שלא יבא עוד אל מיטתה כי הרגישה בשינתה כאבר חי הקטן. והבעל חזר ומהבל הדבר רק האשה ספרה הדבר אל אחות' הנשוא' והיא ספרה זה לבעלה ואותו הבעל בר אוריין הגיד לגיסו בעל בעל האשה שלא דבר ריק הו וצריך שאלת חכם לכן בא לאי בדמעות שליש ושאלני כדת מה יעשה.

ושאלתי אם הוא כהן ואמר לא ואמרתי דמעתה אין חשש דאשת ישראל שנאנסה מותרת לבעל' ואין לך אונס לגבי דידה גדול מזו והכי מוכח ר"פ הבע"י סוף דנ"ג מש"כ אלו היה כהן היה צריך לפנים ולפני ולפנים להתירה לבעלה דפן היה הכנסת עטרה שהוא העראה האוסר בכל העריות כמבואר שם וכ"כ רמ"א בהג"ה ש"ע א"ה סי' כף שהרי בדבריה שוויא בעלה עלה חתוכה דאסורה אם היא נאמנת לו כ"ש פה שיש רגלים לדברק כמבואר בש"ע ח"ה סי' ו' סי"ב וסי' קט"ו ס"ו לכן אמרתי על מעשה ששמעתי שנעשה במדינת רוסיא שהתודה אשה לפני מותה שנעשית אשת איש עם פלוני ואח"כ חזרה לבוריה שחייב בעלה להוציאה וכן בהיפך אם התודה הבועל מש"כ בנדון זה שאנוסה היא ודאי מותרת לבעלה (מלבד הספק אם היה כאן הכנסת עטרה) ואפי' לפוסקים דס"ל דבנתייחדה אבדה מנו כבהג"ה ר"ס קע"ח שאני התם דעברה על דת והרי יחוד דאוריית' מש"כ כאן דמקמי שנעשה בן י"ב לכ"ע שוכב עם אמו בקירוב בשר ואף ע"פ שי"ל דעשאה שלא כהוגן במה שלקחתו בין זרועותי' ויריכותי' והרבתה לחבקו ולנשקו ולדבר עמו דברי עגבים מ"מ לא אבדה מיגו שלה דהיתה ישינה דאי בעי שתקה גם מה שריחקה אותו ממנה ונשבעה לבל יקרב עוד אל מטתה אומדנא דמוכח הוא דכל דבריה אמת וצדק. ומותרת היא לבעלה ומפני שהמעשה נפלא ונורא ויש בו תוכחה לבנות ישראל שישמרו מלעשות כזאת וכאלה בבנים הקטנים ילידי שעשועים כתבתיו אלי לזכרון ואולי אדפיסנו אם יגמור אלהים בעדי.

כ"ד הטרוד: יאיר חיים בכרך.