חות יאיר/סח

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן סחעריכה

שאלה: קהל שהי' להם פמוט שקורין לאמפ"א של כסף תלויה לפני ארון הקודש ונגנבה ואין להם יכול לנדב אחרת ע"י נדבת בני העיר לשל כסף רק קצתם רוצים לנדב תחתיה פמוט של נחושת קלל שקורין מע"ס וקצתם רוצין לעכב באמרה כי אין זה כבוד הצבור לתלות בבה"כ פמוט של נחושת המצוי בבתים:

תשובה: אם הפמוט גדולה ובעלי פיות הרבה ונחושת' מצהב' באופן שמשונ' ביופיה ואין רגיל להיות כמותה רק בבתי שרים ועשירים מופלגי' פשוטא שהדין עם המנדבים. וכמ"ש להלן גבי שערי נקנור שלא נשתנו לשל זהב מפני שנחושתן מצהבת בפ"ג דיומא. ואם היא פמוט בינוני ושכיחא בבתים נ"ל דמ"מ יפה לצבור להעלות נר בשבתות וי"ט בפמוט הזה אם אין ביכולתן להשיג חשובה בעת ההיא וראיה ממנורה דבית המקדש דעשאו של ברזל ולר"י של עץ בעת שונים כבפ"ג דמנחות דכ"ח ע"ב ואין לחלק בין מ"ע דלהעלות נר תמיד לרשות ועוד דמנהג שנהגו לעשה חובה ולא תלי בכלי שמנה רק באור דידה ולכישיעשירו יעשו של כסף המקדם כמ"ש במנורה שם במנחות ובשערו הקדש שם ביומא. לכן אפי' לכתחילה טוב לציבור לכבד ה' בנרות בפמוטי' כל דהו לפי היכולת ומפני שאין צבור עני מסתמא לא יבטל התמיד.

מש"כ יחוד המתנדב אפי' מנורה חשובה צריך הסכמת הקהל ואפי' חבורה שבעיר מפני שאם הרשות נתונה לכל חבורה או ליחיד לעשות כן ירבו מחלוקת בישראל וכל הרוצה ימלא ידו לתלות בבה"כ וידחה זה לזה והיום יעשה וידליק ולמחרת יבטל הן ע"י התרשלות או עניות ויתלו הפמוטים בטלים וחשוכים ואין גנאי גדול מזה ולכן הציבור לא יתנו רשות כי אם בדבר הגון ונכבד וחתיכה הראוי להתכבד ועשיר מופלג שמסתמא גם בניו אחריו יתפסו מנהג אביהם ואם נדבת היחיד נגנב ורוצה להחליף דבר נכבד בנקלה צריך ג"כ הסכמת הקהל מטעם זה והכל לפי ראות עיניהם אם היכולת בידו עדיין כמקדם או לא דה"ל כאנוס מלעשו' יותר מהשגת ידו ובכה"ג בחינות רבות.

ואזי אפי' איש אחר רוצה להתנדב במקומה פמוט של כסף אחרת זה הראשון קודם דמנחת דל וקומצו חביב לפני המקום כשור פטום דעשיר ולי הכסף והזהב אמר ה' צבאות ומ"מ הידור מצוה יש וכמ"ש. ומ"מ נ"ל דאפילו של צבור אם נשברו קניה של מנורה וכה"ג בפמוט באופן שגנאי לסתם בה"א בביתו ודאי יש גנאי לבה"כ והעדר כבוד לציבור וקרינן ביה הקריבהו נא לפחתך ויותר טוב לסלקן ולהדליק הנרות בדיבור ליתידות של בזל מלהשתמש בו כך והנלפענ"ד כתבתי:

נאם הטרוד יאיר חיים בכרך.