חות יאיר/כה

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן כהעריכה

קושיא נפלאה ממחותני כנ"ל בפרק ע"פ בענין זוגות:

לכלכל דרדע והימן. צנצנת המן. ריחו נודף כמור דרור וקנמות וכו'. ה"ה אהו' הרב המופלא עושה פלא כבוד מוהר"ר חיים יזיי"א וכאל"ש:

טרדות רבות מחשבו' איש סבבוני השב רוחי לא יתנוני. קצרתי המליצה. אמנם באשר שראיתי ג"י מעולפת ספיר גזרתם להר"ר משה ספרא רבא. ושם נאמר שלא השבתי לכ"ת בעניני התורניות המה סיבו' מניע' כתיבתו. לא אוכל לידע מה הן הן הדברים הנקני' באמירת לכ"ת שלא השבתי. בודאי השליח עיות. אבל באמ' זה זמן שנפלאתי בהפלא ופלא שכמה ימים באין דורש ואין מבקש מאת מכ"ת ואני תמיד זכרונו ותהלותיו ידבר פיהו פתח בחכמתו אודיע אספר בקהל ועדה. אהבתו עצור' בעצמותי אשר מים רבים לא יוכלו לכבות' וכו'. וכדי שלא יהיה דברינו השיחה בטילה ארשום מעט. אף שגבר קטן הוא לא אמנע הטוב. ויקבל מכ"ת שאלה קטנה ככף איש בעניני פסח וד' כוסו'.

בגמרא ערבי פסחים לא יפתחו מד' כוסות פיסקא שם היכא מתקני רבנן מילתא דאתי בי' לידי סכנה ומתרץ שם בכמה אופני' וגם משם ולהלן נאמר. אמר עולא עשרה כוסו' אין בהם משום זוגו' דאמר מר עשרה כוסות תיקנו חכמים בבית האבל ואס"ד עשרה יש בהן משום זוגו' היכא מתקני רבנן מילתא דאתי לידי סכנה. והקשתי לפ"ז מאי פריך הגמרא שם גבי ד' כוסות היכא מתקני וכו'. אדרבא נאמר ונוכיח מאחר דתיקנו רבנן א"כ אין בהם משום סכנה כאשר מוכח הגמרא שעשרה אין בהם משום זוגו' מאותה הוכחה עצמו נוכיח נמי גבי ד' כוסו' וק"ל ותו לא מידי. יש לי שאלות רבו' שנפקא מיני' לדינא. וכעת אין הזמן מספיק עמדי כי נטרדתי לעשו' לביתי דירת קבע. אחר ימי הפסח אהיה לבד על שלחני לא אצפה על שלחן אחרים להיות קל מסובין ואקוה באותו זמן יהיה מכ"ת במחיצתי ליסב במסיבתי וכע' אין אתי שום חידוש רק הברכה ממעון קדשו ישקיף עליו ה' ממרום שפע לטובה בגודש. ועל אויבים נפריס ונידוש.

כ"ד אוהבו כנפשו וכנפש הצעיר מאיר בן לא"א המנוח מוהר"ר יהודא זעלקלי זצ"ל גראטוואל: