חות יאיר/ד

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן דעריכה

וכדי להראות שאני רוצה לשתות מי בארו בא"ר מים חיי"ם הנוזלים מן לבנון של עיונו הזך והטהור טהור גברא גבר חכם בעוז של התורה תורת אמת בפיהו אציג לפניו גם את מאי דקשה לי בדיני ממונות אכן במקצתו אתראה לפניו כדי שלא יאמר טרודה הוא דין עד שתבא עת אשר אחפוץ שאדבר עמו פה אל פה כי הרבה פרוטות יש לי לפרוט ולעת כזאת אקצר בא וירה יהיבא בשמעת' דיומא בב"מ דף י"א ע"א דמקשה הש"ס על הא דאמר ר"י אמר שמואל והוא שעומד בצד שדהו מהא דר' יוסי בר חנינא כו' ותי' דר"י ב"ח איירי מחצר המשתמרת כו' עד לבסוף דמקשה ממעשה דר"ג והזקנים כו' ותירץ רב פפא באותה סוגיא דף י"ב דדעת אחרת מקנה אותן שאני. והנה הרא"ש והטור סי' ר' פסקו כי הא דרב פפא ודלא כרמב"ם והרי"ף יעיין עליהם. והנה לפי דעת רב פפא נוכל לומר ולתרץ נמי הא דר"י ב"ח דלא להוי קשה מיני' על הא דאמר ר"י אמר שמואל והוא שעומד בצד שדהו דהא דר"י ב"ח מיירי במתנה דדעת אחרת מקנה אותו ומתני' דילן מיירי במציאה ואם כן אפשר לומר דבמציאה אפילו בחצר המשתמרת אינו קונה אם לא בעומד בצדו דמציאה לא אפשר למימר דקונה מטעם שליח דלא הוי דומיא דשליחות דלית כאן דעת דמשלח ולא דעת השליח וכדפירש רש"י תחלת דף י"ב יעוין עליו ואם כן מנלן לתוספת בדי"ב בד"ה חצר משום יד כו' עד ובמציאה דאין דעת אחרת מקנה אותה בעינן משתמרת' כו' משמע דבמשתמר אפילו אינו עומד בצדו קונה ומנלן זה וגם הרא"ש כתב כדבריהם ופסקו הטור בסי' רס"ח יעיין כת"ר עליהם. וגם יש לי עיון גדול על מהרמ"א בסי' ר' סעיף א' במאי דכתב בהג"ה מיהו אם המוכר השכיר לו חצר עצמו והמטלטלים שמוכר לו מעורבין עדיין עם שארי מטלטלין של מוכר מקרי חצר שאינו משומר ולא קנה עכ"ל. והש"ך הרבה להקשות עליו שכתב נגד המסקנא דש"ס ולכאורה האמת אתו עמו דהש"ך. אבל בלימודי דישיבתי העליתי דדברי הרמ"א מיוסדים על אדני פז ואין לי מקום להאריך בזה וגם שלא לטרוח כת"ר בכל אלה ע"כ אצא ואשתחוה מרחוק. אשר למשמרתו זקוק. כ"ד הקטן: