חוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר (הגנה על תשלומים)

חוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר (הגנה על תשלומים) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר (הגנה על תשלומים), התשע״ד–2014


הגדרות
בחוק זה –
”שירות סדיר“ – כהגדרתו בחוק שירות ביטחון, לרבות שירות מוכר לפי פרק ג׳ לחוק האמור ולמעט התחייבות לשירות קבע;
”פקודות הצבא“ – כהגדרתן בחוק שירות ביטחון.
הגנה על תשלומים לחיילים ולבני משפחותיהם [תיקון: תשע״ז]
(א)
תשלומים המשולמים לפי פקודות הצבא לחייל המשרת בשירות סדיר או המשולמים לבן משפחתו, אינם ניתנים להעברה, לשיעבוד או לעיקול בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות המגיעים מהזכאי לתשלומים לפי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך.
(ב)
הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על תשלומים כאמור ששולמו באמצעות בנק או החברה הבת, כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ״ו–1986, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו חוק, במשך 30 ימים מיום ששולמו.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א), משכיר דירת המגורים שבעדה ניתן התשלום כאמור, רשאי לעקל את הכספים שניתנו לצורך תשלום שכר דירה בשל חוב שכר הדירה של החייל לתקופה שבעבורה ניתן התשלום.
(ד)
אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מזכותו של צבא הגנה לישראל לקזז מתשלומים כאמור באותו סעיף קטן סכום שהחייל או בן משפחתו חבים לו, לפי כללים שייקבעו בפקודות הצבא.
תחילה ותחולה
תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו, והוא יחול על תשלומים ששולמו ביום התחילה ואילך.


התקבל בכנסת ביום א׳ באב התשע״ד (28 ביולי 2014).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • משה יעלון
  שר הביטחון
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.