חוק תעריפי התחבורה הציבורית

חוק תעריפי התחבורה הציבורית מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק תעריפי התחבורה הציבורית, התשע״ו–2016


הגדרות
בחוק זה –
”מס ערך מוסף“ – מס ערך מוסף לפי סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975;
”תעריפי התחבורה הציבורית“ – תעריפי הנסיעה בתחבורה הציבורית הקבועים בצווי התעריפים, כולל מס ערך מוסף;
”השרים“ – שר האוצר ושר התחבורה והבטיחות בדרכים.
הפחתת תעריפי התחבורה הציבורית
(א)
עד ליום י״ד בשבט התשע״ו (24 בינואר 2016), יעדכנו השרים את תעריפי התחבורה הציבורית בהתאם להוראות חוק הפיקוח, כך שהם יופחתו בשיעור של 14.5% לעומת תעריפי התחבורה הציבורית שהיו בתוקף ביום כ׳ בטבת התשע״ו (1 בינואר 2016).
(ב)
על עדכון בהתאם לסעיף קטן (א) יחולו מנגנוני עיגול הסכומים הקבועים בצווי התעריפים.
הגדלת תשלומי הסובסידיה לתחבורה הציבורית
בעקבות הפחתת התעריפים לפי סעיף 2, יוגדלו התשלומים שהמדינה מעבירה למפעילי התחבורה הציבורית למימון הפעלת התחבורה הציבורית; הגדלת תשלומים כאמור תחול על מפעילי התחבורה הציבורית שלגביהם היא נדרשת ובשיעור הנדרש, לפי ההסכמים שהיו בין המדינה למפעילי התחבורה הציבורית במועד תחילתו של חוק זה.
עדכון תשלומי הסובסידיה לתחבורה הציבורית
שונה שיעור מס ערך מוסף, יותאמו התשלומים שהמדינה מעבירה למפעילי התחבורה הציבורית למימון הפעלת התחבורה הציבורית, כך שבעקבות שינוי שיעור המס כאמור לא יחול שינוי בתעריפי התחבורה הציבורית, ואולם התעריפים ימשיכו לכלול מס ערך מוסף, בשיעורו המעודכן; הוראות סעיף זה יחולו על התשלומים המשולמים למפעילי התחבורה הציבורית שלגביהם נדרשת ההתאמה ובשיעור הנדרש, לפי ההסכמים שיהיו בין המדינה למפעילי התחבורה הציבורית, באותה העת.


התקבל בכנסת ביום ח׳ בשבט התשע״ו (18 בינואר 2016).
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
  • יולי יואל אדלשטיין
    יושב ראש הכנסת
  • ראובן ריבלין
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.