חוק קרן קיימת לישראל

חוק קרן קיימת לישראל מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק קרן קיימת לישראל, תשי״ד–1953


הגדרות
בחוק זה –
”החברה הקיימת“ פירושו – הקרן הקיימת לישראל בע״מ;
”החברה החדשה“ פירושו – החברה שהוקמה לפי חוק זה;
”רכוש“ ו”התחיבות“ פירושם כמשמעותם בסעיף 119א לפקודת החברות.
תזכיר ותקנות לאגודה בישראל של החברה הקיימת
שר המשפטים רשאי לאשר תזכיר התאגדות ותקנות של חברה מוגבלת בערבות, שיוגשו לו על ידי החברה הקיימת, לשם הקמתו של גוף מואגד בישראל להמשכת פעולות החברה הקיימת שנוסדה והואגדה בגולה.
הקמת החברה החדשה
משאושרו התזכיר והתקנות –
(1)
יפורסמו ברשומות הודעה על האישור (להלן – ההודעה), והתזכיר המאושר;
(2)
יועברו לרשם החברות העתק תזכיר ההתאגדות והתקנות כפי שאושרו;
(3)
מיום פרסום ההודעה יהיה דין החברה, לרבות תזכירה ותקנותיה, כדין חברה שנרשמה לפי פקודת החברות וניתן לה רשיון לפי סעיף 23(1) לפקודה.
זהות בזכויות וסמכויות
כל זכות או סמכות שניתנה בחוק לחברה הקיימת תהיה נתונה גם לחברה החדשה.
אי תחולתם של סעיפים מפקודת החברות
לצורך סעיף 22 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, יהיה דין החברה החדשה כדין רשות מקומית.
עסקי עזבונות בחיים
חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי״א–1951, לא יחול על עסקי עזבונות בחיים של החברה הקיימת והחברה החדשה, אף אם יש בהם משום עסקי ביטוח.
העברת רכוש החברה הקיימת על פי סידור העברת העסקים
באה החברה הקיימת לידי הסכם עם החברה החדשה בדבר מסירת כל עסקיה, רכושה והתחיבויותיה של החברה הקיימת, או של סוג מסויים שבהם, לחברה החדשה, יחולו על אותו הסכם הוראות סעיף 119א לפקודת החברות, בשינויים אלה:
(1)
פסקה (א) ו־(ב) לסעיף קטן (5) וסעיף קטן (8) לא יחולו לגבי סידור זה;
(2)
היה הסידור לגבי סוג מסויים של עסקים, של רכוש או של התחיבויות, לא יחולו הוראות סעיף קטן (7) על צו בית המשפט המאשר את הסידור, אלא, לגבי אותו סוג של עסקים, של רכוש או של התחיבויות.
העברת רכוש בדרך אחרת
הוסכם על העברת רכוש מסויים של החברה הקיימת לחברה החדשה, שלא על פי סעיף 8
(1)
תפרסם החברה החדשה הודעה על ההסכם ברשומות, בעתון יומי אחד בישראל ובעתון יומי אחד הנפוץ בארץ בה הואגדה החברה הקיימת;
(2)
מיום העברת הרכוש, כאמור –
(א)
יהיו החברה החדשה והחברה הקיימת אחראיות, שתיהן יחד וכל אחת לחוד, לכל התחיבות שהיתה קיימת מצד החברה הקיימת ערב ההעברה או שעילתה היתה קיימת אותה שעה, ושאינה התחיבות שהרכוש המועבר בלבד משועבד לה;
(ב)
כל התחיבות שלפיה היה מוטל, ערב ההעברה, שעבוד רובץ על רכוש החברה הקיימת, דינה כדין התחיבות המטילה שעבוד כזה גם על רכושה של החברה החדשה.
פטור ממסי העברה
כל העברת רכוש או התחיבות, כל תיקון של רישום וכל פעולה אחרת שתיעשה עקב העברה לפי סעיף 8 או לביצוע הסכם לפי סעיף 9, פטורים מכל מס, אגרה או תשלום אחר המשתלמים למדינה או לרשות מקומית.


נתקבל בכנסת ביום ט״ז בכסלו תשי״ד (23 בנובמבר 1953).
  • דוד בן־גוריון
    ראש הממשלה
  • פנחס רוזן
    שר המשפטים
  • יצחק בן־צבי
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.