חוק קרן המדע הדו-לאומית

חוק קרן המדע הדו-לאומית מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק קרן המדע הדו־לאומית, תשל״ז–1977


הגדרות
בחוק זה –
”הקרן“ – קרן המדע הדו־לאומית של ארצות־הברית וישראל, שהוקמה על־פי הסכם הקרן;
”הסכם הקרן“ – ההסכם שבין ממשלת ישראל לבין ממשלת ארצות הברית של אמריקה, שנחתם ביום 27 בספטמבר 1972, לרבות חילופי מכתבים בין הממשלות האמורות מאותו יום.
תאגיד
הקרן היא תאגיד, כשר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית.
ארגון הקרן והנהלתה
הקרן תאורגן ותנוהל לפי הסכם הקרן ובהתאם לכללי הנוהל והתקנות שהותקנו על־פיו.
פקדונות בבנק ישראל
בנק ישראל רשאי לקבל פקדונות מאת הקרן.
שינויים בהסכם הקרן
הממשלה רשאית, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להציע שינויים בהסכם הקרן ולהסכים לשינויים כאמור.
ביצוע ותקנות
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצוען של הוראות הסכם הקרן ולמילוי התחייבויותיה של המדינה על־פיהן, ובמיוחד בדבר מתן פטורים ממסים ומתשלומי חובה כאמור בסעיף 12 להסכם הקרן.


נתקבל בכנסת ביום כ״ח בטבת תשל״ז (18 בינואר 1977).
  • יצחק רבין
    ראש הממשלה
  • יהושע רבינוביץ
    שר האוצר
  • אפרים קציר
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.