חוק קרן היסוד

חוק קרן היסוד מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק קרן היסוד, תשט״ז–1956


הגדרות
בחוק זה –
”החברה הקיימת“ – קרן היסוד בע״מ;
”החברה החדשה“ – החברה שהוקמה לפי חוק זה;
”רכוש“ ו־”התחייבות“ – כמשמעותם בסעיף 119א לפקודת החברות.
תזכיר ותקנות להאגד החברה הקיימת בישראל
שר המשפטים רשאי לאשר תזכיר התאגדות ותקנות של חברה מוגבלת בערבות, שיוגשו לו על ידי החברה הקיימת, לשם הקמתו של גוף מואגד בישראל בשם ”קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל“, להמשכת פעולות החברה הקיימת שנוסדה והואגדה בגולה.
הקמת החברה החדשה
משאושרו התזכיר והתקנות –
(1)
יפורסמו ברשומות הודעה על האישור (להלן – ההודעה), והתזכיר המאושר;
(2)
יועברו לרשם החברות העתק תזכיר ההתאגדות והתקנות כפי שאושרו;
(3)
מיום פרסום ההודעה יהיה דין החברה, לרבות תזכירה ותקנותיה, כדין חברה שנרשמה לפי פקודת החברות וניתן לה רשיון לפי סעיף 23(1) לפקודה.
זהות בזכויות וסמכויות
כל זכות או סמכות שניתנה בחיקוק לחברה הקיימת תהיה נתונה גם לחברה החדשה.
אי תחולתם של סעיפים מפקודת החברות
עסקי עזבונות בחיים
חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי״א–1951, לא יחול על עסקי עזבונות בחיים של החברה הקיימת והחברה החדשה, אף אם יש בהם משום עסקי ביטוח.
העברת כל רכוש החברה הקיימת על פי סידור העברת העסקים
באה החברה הקיימת לידי הסכם עם החברה החדשה בדבר העברת כל עסקיה, רכושה והתחייבויותיה של החברה הקיימת לחברה החדשה, יחולו על אותו הסכם הוראות סעיף 119א לפקודת החברות, למעט הפסקאות (א) ו־(ב) לסעיף קטן (5) וסעיף קטן (8) לאותו סעיף.
העברת חלק מרכוש החברה הקיימת על פי סידור העברת העסקים
באה החברה הקיימת לידי הסכם עם החברה החדשה בדבר העברת סוג מסויים של עסקיה, של רכושה או של התחייבויותיה לחברה החדשה, יחולו על אותו הסכם הוראות סעיף 119א לפקודת החברות, בשינויים אלה:
(1)
פסקה (א) ו־(ב) לסעיף קטן (5) וסעיף קטן (8) לא יחולו לגבי סידור זה;
(2)
משניתן צו בית המשפט המאשר את הסידור, לא יחולו הוראות סעיף קטן (7) אלא לגבי אותו סוג של עסקים, של רכוש או של התחייבויות המועבר על פי הסידור.
העברת רכוש בדרך אחרת
הוסכם על העברת רכוש מסויים של החברה הקיימת לחברה החדשה, שלא על פי סעיף 8
(1)
תפרסם החברה החדשה הודעה על ההסכם ברשומות, בעתון יומי אחד בישראל ובעתון יומי אחד בארץ בה הואגדה החברה הקיימת;
(2)
מיום העברת הרכוש, כאמור –
(א)
יהיו החברה החדשה והחברה הקיימת אחראיות, שתיהן יחד וכל אחת לחוד, לכל התחייבות שהיתה קיימת מצד החברה הקיימת ערב ההעברה או שעילתה היתה קיימת אותה שעה, ושאינה התחייבות שהרכוש המועבר בלבד משועבד לה;
(ב)
כל התחייבות שלפיה היה מוטל, ערב ההעברה, שעבוד רובץ על רכוש החברה הקיימת, דינה כדין התחייבות המטילה שעבוד כזה גם על רכוש של החברה החדשה.
פטור ממסי העברה
כל העברת רכוש או התחייבות, כל תיקון של רישום וכל פעולה אחרת שתיעשה עקב העברה לפי הסעיפים 7, 8 או 9 פטורים מכל מס, אגרה או תשלום אחר המשתלמים למדינה או לרשות מקומית.


נתקבל בכנסת ביום כ״ו בטבת תשט״ז (10 בינואר 1956).
  • דוד בן־גוריון
    ראש הממשלה
  • פנחס רוזן
    שר המשפטים
  • יצחק בן־צבי
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.