חוק סל הקליטה

חוק סל הקליטה מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק סל הקליטה, התשנ״ה–1994


הגדרות
בחוק זה –
”סל קליטה“ – הסכום הכולל הניתן לפי סעיף 2 מאוצר המדינה ישירות לעולה הזכאי לסיוע, לצורך מחייתו ומגוריו בארץ;
”השר“ – השר לקליטת העליה.
זכאות לסל הקליטה
(א)
עולה זכאי לסל קליטה מאוצר המדינה בסכומים, בתנאים ולפי מבחנים שקבע השר בתקנות.
(ב)
כל עוד לא התקין השר תקנות לפי סעיף קטן (א), תהיה הזכאות לסל קליטה, לרבות הסכומים שישולמו, לפי הוראות הנוהל וההנחיות של המשרד לקליטת העליה.
עדכון [תיקון: תשנ״ט, תשס״ב]
(א)
סל הקליטה יוגדל ביום העדכון, בשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; בסעיף זה –
”יום העדכון“ – ה־1 בינואר של כל שנה (להלן – חודש העדכון השנתי) וכן הראשון מבין אלה:
(1)
ה־1 במאי של אותה שנה, אם פורסם בו מדד הגבוה ביותר מ־5% מהמדד שפורסם בחודש העדכון השנתי;
(2)
ה־1 בחודש הראשון מבין החודשים יולי, אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר של אותה שנה, שפורסם בו מדד הגבוה ביותר מ־4% מהמדד שפורסם בחודש העדכון השנתי;
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם;
”המדד היסודי“ – המדד שלפיו נעשה לאחרונה העדכון.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי השר לעדכן רכיבים שונים המרכיבים את סל הקליטה בשיעורים גבוהים או קטנים משיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי, ובלבד שסך כל סל הקליטה לא יפחת ממלוא שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.
הגדלה חד־פעמית
סל הקליטה, כפי שהוא מעודכן ביום כ״ט בטבת התשנ״ה (1 בינואר 1995), יוגדל באותו מועד, באופן חד־פעמי, בשיעור של 25%, והסכום המתקבל יהווה בסיס לעדכון, בהתאם לסעיף 3, מיום העדכון שלאחר מכן.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העליה והקליטה של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
תחילה
תחילתו של חוק זה ביום כ״ט בטבת התשנ״ה (1 בינואר 1995).


נתקבל בכנסת ביום י״ח בטבת התשנ״ה (21 בדצמבר 1994).
 • יצחק רבין
  ראש הממשלה
 • יאיר צבן
  השר לקליטת העליה
 • עזר ויצמן
  נשיא המדינה
 • שבח וייס
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.