חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין)

חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין), תשי״ח–1958


הגדרה
בחוק זה –
”הליך“ – הליך משפטי בענין אזרחי, לרבות הליך בפני פקיד מסדר כמשמעותו בפקודת הקרקעות (סידור זכות הקנין).
דין המדינה לענין הליך
לענין הליך דין המדינה כדין כל אדם.
הליכים שהמדינה צד להם
הליך שהמדינה צד לו, יוגש ויתנהל –
(1)
בשם מדינת ישראל כתובעת, כמבקשת או כמערערת, או
(2)
נגד מדינת ישראל כנתבעת או כמשיבה.
ייצוג המדינה
בכל הליך שהמדינה צד לו תיוצג המדינה על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בא־כוחו.
[תיקון: תשנ״ט]
(בוטל).
ביצוע פסק דין לטובת המדינה
פסק דין שניתן לטובת המדינה דינו לענין הוצאה לפועל כדין כל פסק דין.
ביצוע פסק דין לטובת המדינה לפינוי או לסילוק יד ממקרקעי ישראל [תיקון: תשע״ז]
ניתן לטובת המדינה פסק דין לפינוי או לסילוק יד ממקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק־יסוד: מקרקעי ישראל, שהם מקרקעין המיועדים לפיתוח, והפך לסופי, יהיה ניתן לבצעו בדרך שבה מבוצע צו לפי סעיף 4 לחוק מקרקעי ציבור (פינוי קרקע), התשמ״א–1981, ויחולו לעניין זה ההוראות לפי סעיפים 5 ו־5א לחוק האמור, בשינויים המחויבים, ובלבד שניתנה למי שניתן נגדו פסק הדין התראה על ביצוע פסק הדין 21 ימים לפחות לפני מועד הביצוע; לעניין סעיף זה, ”מקרקעין המיועדים לפיתוח“ – מקרקעין הכלולים בתחומה של תכנית בת־תוקף כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965, שניתן להוציא מכוחה היתר בנייה בלא צורך באישורה של תכנית נוספת, ברבע משטח התכנית לפחות, ושייעודם בתכנית כאמור הוא למגורים, לתעשייה, למלאכה, למסחר, למלונאות או לדרך (בסעיף זה – הייעודים העיקריים) או לייעוד של מיתקני תשתית או תשתיות לאומיות, כהגדרתם בחוק האמור, הנדרשים למימוש התכנית שבה נקבעו הייעודים העיקריים.
ביצוע פסק דין נגד המדינה [תיקון: תשנ״ט]
פסק דין שניתן נגד המדינה יועבר על ידי שר המשפטים לשר האוצר, ויבוצע על ידי שר האוצר, ודיני ההוצאה לפועל של פסקי דין לא יחולו.
סדרי דין ואגרות
סדרי הדין החלים על הליכים יחולו על הליכים של המדינה או נגדה, בשינויים המחוייבים לפי הענין, ובלבד שהמדינה לא תהיה חייבת לשלם אגרה, להפקיד פקדון או לתת ערובה או בטוחה.
הוצאות
לענין הוצאות משפט, דין המדינה כדין כל בעל דין, ודין המדינה כשהיא מיוצגת על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בא־כוחו כדין בעל דין המיוצג על ידי עורך דין.
שמירת דינים
חוק זה אינו בא לגרוע מהוראות כל דין אחר, והוא אינו חל על ענינים בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק או בועדות ערעורים או עררים.
מוסד המדינה שאינו תאגיד
לענין חוק זה, דין מוסד המדינה שאינו תאגיד כדין המדינה.
הוראת מעבר
היה ענין תלוי ועומד בבית משפט לפני תחילתו של חוק זה, רשאים בעלי הדין להגיש או לנהל הליכים באותו ענין לפי הדין שהיה קיים ערב תחילתו של חוק זה, ולא תישמע טענה שהליך בענין הוגש או התנהל שלא לפי הוראות חוק זה.
ביטול
פקודת המשפטים הממשלתיים – בטלה.
ביצוע ותקנות
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות דרכי ביצועם של פסקי דין שניתנו נגד המדינה.


נתקבל בכנסת ביום ו׳ בניסן תשי״ח (27 במרס 1958).
  • דוד בן־גוריון
    ראש הממשלה
  • פנחס רוזן
    שר המשפטים
  • יצחק בן־צבי
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.