חוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס)

חוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס), תשכ״ז–1967


הגדרות [תיקון: תשמ״א]
בחוק זה –
”חוק מסים“ – חיקוק הדן בהטלת מסים או תשלומי חובה, ששר האוצר ממונה על ביצועו;
”מנהל“ – מי שמונה על פי חוק מסים להיות נציב או מנהל לענין אותו חוק;
”רשות מס“ – מנהל וכל אדם המועסק בביצועו של חוק מסים שהמנהל מינהו לענין חוק כאמור;
”ידיעות“ – כל ידיעה, בין שבכתב ובין שבעל־פה, הנמצאת ברשותה, בחזקתה או בשליטתה של רשות מס.
היתר למסירת ידיעות
על אף האמור בחוקי המסים לענין חובת שמירת הסודיות על ידי רשויות המס, תהא רשות מס רשאית למסור לרשות מס אחרת ידיעות שהרשות המקבלת רשאית לדרוש או לקבל אותן על פי דין מכל מקור אחר.
דינן של ידיעות שנמסרו [תיקון: תשמ״א]
(א)
דין ידיעות שקיבלה רשות מס מכוח סעיף 2 כדין ידיעות שהשיגה ממקור אחר, ורשאית היא לגלותן לענין ביצוע החוק שבביצועו היא מועסקת ולענין הגשת תביעה פלילית על עבירה על אותו חוק.
(ב)
בכפוף לאמור בסעיף קטן (א) יחולו לגבי ידיעות שקיבלה רשות מס מכוח סעיף 2 גם הוראות הסודיות החלות על רשות המס שמסרה את הידיעות.
מסירת ידיעות לרשות שיפוטית [תיקון: תשמ״א]
על אף האמור בכל חוק מסים, תהא רשות מס רשאית למסור ידיעות לרשות שיפוטית לענין דיון בביצועו של חוק מסים אחר, או בעבירה על חוק כאמור, אם מותר לה למסור אותן ידיעות לרשות המס המועסקת בביצועו של אותו חוק מסים.
עונשין
מי שמסר ידיעה שנתקבלה מכוח סעיף 2, בניגוד לאמור בסעיף 3, דינו – מאסר שנה.
ביצוע ותקנות
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.


נתקבל בכנסת ביום ב׳ באב תשכ״ז (8 באוגוסט 1967).
  • לוי אשכול
    ראש הממשלה
  • פנחס ספיר
    שר האוצר
  • שניאור זלמן שזר
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.