חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה)

חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע״ד–2014


קישור למאגר החקיקה הלאומי ס״ח תשע״ד, 750; תשע״ה, 216; תשע״ו, 39, 682, 951; תשע״ז, 1164; תשע״ח, 142, 958.

הארכת תוקף החוק: ק״ת תשע״ח, 1924.


תוכן עניינים

פרק א׳: מטרה ופרשנות

מטרת החוק
חוק זה בא לקבוע, כהוראת שעה, הסדרים מיוחדים לתכנון מתחמים מועדפים לדיור, לרבות לשם השגת מטרות אלה:
(1)
הגדלה מהירה של היצע יחידות הדיור;
(2)
יצירת היצע של יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך;
(3)
יצירת היצע של יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת.
הגדרות ופרשנות [תיקון: תשע״ה, תשע״ו, תשע״ז, תשע״ח]
(א)
בחוק זה –
”השכרה לטווח ארוך“ –
(1)
לעניין מקרקעי ישראל – כמשמעותה בתוספת השישית לחוק התכנון, למעט הוראות פרקים ג׳ עד ו׳ לתוספת האמורה, בשינוי זה: בהגדרה ”השכרה לטווח ארוך“ בתוספת האמורה, במקום ”מעשרים שנה מהיום שבו המנהל קיבל הודעה על כך שיחידת הדיור כאמור הושכרה“ יקראו ”מ־15 שנים מיום שמחצית הדירות שהועמדו להשכרה בבניין הושכרו לראשונה“;
(2)
”הוועדה“, ”הוועדה למתחמים מועדפים לדיור“ – הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור שהוקמה לפי סעיף 5;
”ועדת המשנה להתנגדויות“ – ועדת המשנה להתנגדויות שהוקמה לפי סעיף 6;
”ועדת הערר“ – כמשמעותה בסעיף 12א לחוק התכנון;
”החברה הממשלתית לדיור להשכרה“ – החברה הממשלתית לדיור להשכרה שהוקמה מכוח החלטת הממשלה מס׳ 770 מיום ה׳ בחשוון התשע״ד (9 באוקטובר 2013);
”חוק מקרקעי ישראל“ – חוק מקרקעי ישראל, התש״ך–1960;
”חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית“ – חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע״ו–2016;
”חוק רשות מקרקעי ישראל“ – חוק רשות מקרקעי ישראל, התש״ך–1960;
”יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת“ – כל אחד מאלה:
(1)
לעניין מקרקעי ישראל – כמשמעותן בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל;
(2)
לעניין סעיף 4(ב)(1א) ו־(1ב) – יחידות דיור שהן להשכרה במחיר מופחת כהגדרתה בתוספת השישית לחוק התכנון;
”מבנה ציבור“ – מבנה לשימושים ציבוריים לצורכי חינוך, תרבות, דת, רווחה ושירותים חברתיים, בריאות, ספורט, מקלט ומחסה ציבורי, מוסדות קהילתיים, מיתקן משטרתי ותחנה לכיבוי אש תחנות אוטובוס ורכבת שאינן תחנות קצה, וכן מבנה של רשות שהוקמה על פי חוק, של רשות מקומית או של ועדה מקומית, המשמש כל אחת מאלה במילוי תפקידיה;
”מועצת מקרקעי ישראל“ ו”רשות מקרקעי ישראל“ – כמשמעותן בחוק רשות מקרקעי ישראל;
”מינהל התכנון“ – מינהל התכנון במשרד האוצר;
”מקרקעי ישראל“ – כמשמעותם בחוק־יסוד: מקרקעי ישראל, למעט קרקע עירונית המוחכרת לדורות שבהתאם להסכם החכירה או להחלטות מועצת מקרקעי ישראל לא חלה על בעל הזכויות לגבי הקרקע חובה להשיבה לידי רשות מקרקעי ישראל עקב שינוי ייעוד; בהגדרה זו –
”חכירה לדורות“ – לרבות התחייבות לחכירה לדורות שטרם נרשמה בפנקסי המקרקעין;
”קרקע עירונית“ – כהגדרתה בחוק מקרקעי ישראל;
”מתחם מועדף לדיור“ – מתחם מועדף לדיור שהוכרז בצו לפי סעיף 3, לרבות הרחבה של מתחם כאמור לפי סעיף 3(ז);
”מתחם פינוי ובינוי“ – מתחם פינוי ובינוי – כהגדרתו בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, או מתחם שהוועדה כהגדרתה בסעיף 15 לחוק האמור נתנה לגביו החלטה מקדמית לפי הסעיף האמור ולפיה בהתקיים התנאים שנקבעו לפי אותו סעיף בכוונתה להמליץ לשר הבינוי והשיכון להכריז עליו כעל מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי;
”קרקע מרובת בעלים“ – קרקע שמתקיימים לגביה שניים אלה:
(1)
מספר הבעלים בה, בין במושע ובין בחלקות נפרדות בתחומה, הוא עשרה או יותר, ובקרקע שחלק משטחה הוא מקרקעי ישראל – חמישה או יותר;
(2)
חלקו של כל אחד מהבעלים בה, בין במושע ובין בסך השטח של החלקות הנפרדות בתחומה, אינו עולה על 20% משטח הקרקע; בפסקה זו, ”בעלים“ – למעט המדינה, רשות הפיתוח והקרן הקיימת לישראל;
”קרקע שעיקרה מקרקעי ישראל“ – קרקע אשר 80% או יותר ממנה הם מקרקעי ישראל; במניין האחוזים כאמור תובא בחשבון גם קרקע שבבעלות רשות מקומית, ובלבד שהיא לא הופקעה ושניתנה הסכמת הרשות המקומית והוועדה המקומית שבתחומה מצויה הקרקע האמורה להכללתה בתחום המתחם המועדף לדיור;
”תכנית מועדפת לדיור“ – תכנית לגבי מתחם מועדף לדיור, שהוכנה והוגשה לפי הוראות סעיף 9, הכוללת הוראות כאמור בסעיף 4 ובכלל זה הוראות לעניין הקמת יחידות דיור בהיקף האמור בסעיף קטן (א) של אותו סעיף;
”תמ״א 35“ – תכנית מיתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור מס׳ 35;
”תשריט לצורכי רישום“ – תכנית לצורכי רישום בפנקסי המקרקעין, כמשמעותה לפי פקודת המדידות.
(ב)
לכל מונח אחר בחוק זה תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק התכנון, זולת אם משתמע אחרת.

פרק ב׳: הכרזה על מתחם מועדף לדיור

הכרזה על מתחם מועדף לדיור [תיקון: תשע״ו, תשע״ז]
(א)
הממשלה או ועדת שרים שמינתה לעניין זה רשאיות להכריז בצו על קרקע שמתקיים לגביה תנאי מהתנאים המפורטים להלן, כעל מתחם מועדף לדיור, ובלבד שלא יוקם במתחם האמור יישוב חדש:
(1)
היא קרקע שעיקרה מקרקעי ישראל;
(2)
היא מצויה ביישוב מיעוטים;
(3)
היא מתחם פינוי ובינוי בתחום רשות עירונית או בתחום יישוב שמספר תושביו עולה על 10,000;
(4)
היא קרקע מרובת בעלים.
(ב)
(1)
הכרזה על מתחם מועדף לדיור לפי סעיף קטן (א)(1) עד (3), תינתן לפי המלצת מנהל מינהל התכנון, לאחר ששוכנע כי ניתן לתכנן באותה קרקע יחידות דיור בהיקף האמור בסעיף 4(א)(1) עד (3) לפחות, לפי העניין.
(2)
המלצת מנהל מינהל התכנון לעניין הכרזה לפי סעיף קטן (א)(3), תינתן לאחר התייעצות עם יושב ראש הוועדה המייעצת כהגדרתה בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.
(ג)
(1)
הכרזה על מתחם מועדף לדיור לפי סעיף קטן (א)(4), תינתן לפי המלצת הצוות המייעץ כמשמעותו בסעיף קטן (ד), לאחר שהממשלה או ועדת השרים שמינתה לעניין זה שוכנעה כי ניתן לתכנן באותה קרקע יחידות דיור בהיקף האמור בסעיף 4(א)(1) לפחות, בהתחשב בשיקולים המנויים בסעיף קטן (ה).
(2)
המלצות הצוות המייעץ להכריז על קרקעות מרובות בעלים כמתחמים מועדפים לדיור לפי סעיף קטן (א)(4) יועברו לממשלה או לוועדת השרים שמינתה לעניין זה לכל היותר שלוש פעמים בשנה.
(3)
החלטת הצוות המייעץ שלא להמליץ על הכרזתה של קרקע מרובת בעלים מסוימת כמתחם מועדף לדיור תהיה סופית והממשלה או ועדת השרים שמינתה לעניין זה לא יכריזו על אותה קרקע כמתחם מועדף לדיור.
(ד)
לשם מתן המלצה לפי סעיף קטן (ג) יוקם צוות מייעץ (בסעיף זה – הצוות המייעץ) שחבריו הם:
(1)
מנהל מינהל התכנון או נציגו, והוא יהיה היושב ראש;
(2)
נציג שר המשפטים;
(3)
נציג שר האוצר;
(4)
נציג שר הבינוי והשיכון;
(5)
נציג הרשויות המקומיות שהוא אדריכל או מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, שימנה שר האוצר.
(ה)
המלצות הצוות המייעץ יינתנו לפי אמות מידה שוויוניות שיפורסמו באתר האינטרנט של מינהל התכנון, ובהתחשב, בין השאר, בשיקולים המפורטים להלן:
(1)
סך כל יחידות הדיור שניתן לתכנן באותה קרקע;
(2)
מספר יחידות הדיור שניתן לתכנן באותה קרקע שהוראות סעיף 4(ב)(1ב) יחולו עליהן;
(3)
מספר יחידות הדיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת שניתן לתכנן באותה קרקע, כאמור בסעיף 4(ב)(1ב);
(4)
מידת ההתאמה של תכנית מועדפת לדיור לגבי אותה קרקע לתכניות מיתאר מחוזיות וארציות;
(5)
מספר הבעלים באותה קרקע;
(6)
מספר הבעלים באותה קרקע שמסכימים לקידומה של תכנית מועדפת לדיור;
(7)
המועד הצפוי לאכלוס יחידות הדיור בתחום התכנית המוצעת לגבי אותה קרקע.
(ו)
שר האוצר יקבע בתקנות הוראות לעניין סעיף קטן (ג), ובכלל זה –
(1)
הוראות בדבר הגשת בקשה לצוות המייעץ למתן המלצה לפי אותו סעיף קטן, והדיון בבקשה כאמור;
(2)
המספר המרבי של מתחמים שלגביהם רשאי הצוות המייעץ להמליץ כאמור באותו סעיף קטן, בכל שנה, ורשאי הוא לקבוע מספר מרבי שונה לגבי סוגי מתחמים בהתחשב בסך יחידות הדיור שניתן לתכנן בכל מתחם.
(ז)
בהכרזה על מתחם מועדף לדיור לפי סעיף קטן (א) יצוינו גודלו של המתחם המועדף לדיור, מיקומו וגבולותיו, לרבות הדרכים והתשתיות הנלוות לו; ואולם בעת הכנת תכנית מועדפת לדיור לגבי המתחם רשאית הוועדה לעשות את אלה:
(1)
להתאים את הגבולות המדויקים של המתחם למצב הקרקע ולצרכים התכנוניים, ובלבד שלא יהיה בכך שינוי מהותי בגבולות המתחם;
(2)
להרחיב את שטח המתחם מעבר לשטח שהוכרז לפי סעיף קטן (א) כך שיכלול שטחים לפי סעיף 4(ג) הנדרשים לשמש בעיקר את יחידות הדיור במתחם, בהיקף הנדרש לצורך יישום מיטבי של התכנית, ובלבד ששטח ההרחבה אינו עולה על 20% מגודל המתחם שהוכרז ושהמתחם עומד בהוראות סעיף זה לאחר ההרחבה.

פרק ג׳: תכנון ובנייה במתחם מועדף לדיור

סימן א׳: תכנית מועדפת לדיור

תכנית מועדפת לדיור [תיקון: תשע״ו, תשע״ז, תשע״ח]
(א)
תכנית מועדפת לדיור תכלול הוראות המאפשרות להוציא מכוחה היתר לבנייה או לשימוש בלא צורך באישורה של תכנית נוספת, ואולם לגבי חלק מתחום התכנית אפשר שתידרש תכנית נוספת לשם הוצאת היתר בו, ובלבד שהתכנית כוללת הוראות להקמת יחידות דיור בהיקף המפורט להלן, לפי העניין, אשר לגביהן מתאפשר להוציא היתר לבנייה או לשימוש בלא צורך באישורה של תכנית נוספת:
(1)
לעניין הכרזה לפי סעיף 3(א)(1) או (4) – 750 יחידות דיור לפחות;
(2)
לעניין הכרזה לפי סעיף 3(א)(2) – 200 יחידות דיור לפחות;
(3)
לעניין הכרזה לפי סעיף 3(א)(3) – 500 יחידות דיור לפחות.
(ב)
(1)
אושרה תכנית מועדפת לדיור במתחם מועדף לדיור שהוכרז לפי סעיף 3(א)(1), יהיו בתחום הקרקע שהיא מקרקעי ישראל 30% מסך יחידות הדיור שנקבעו בתכנית האמורה יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך ויחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת (בסעיף זה – שיעור יחידות הדיור בהישג יד), כך ש־15% מיחידות הדיור שנקבעו בתכנית יהיו יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך ו־15% מיחידות הדיור יהיו יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת.
(1א)
אושרה תכנית מועדפת לדיור במתחם מועדף לדיור כאמור בפסקה (1) והובאה במניין האחוזים לעניין ההגדרה ”קרקע שעיקרה מקרקעי ישראל“ גם קרקע שבבעלות רשות מקומית, יחולו לעניין מקרקעי ישראל שנכללו בתחומה של אותה תכנית הוראות פסקה (1) ולעניין הקרקע בבעלות רשות מקומית יחולו הוראות אלה:
(א)
התכנית המועדפת לדיור (בפסקה זו – תכנית) תכלול הוראה שלפיה הוראות התוספת השישית לחוק התכנון לעניין השכרה לטווח ארוך יחולו על 30% מכלל יחידות הדיור שנקבעו בתכנית לגבי הקרקע שבבעלות רשות מקומית או על שיעור גבוה יותר שקבעה לעניין זה הממשלה או ועדת השרים שמינתה לעניין זה, בצו לפי סעיף 3(א)(1); שר האוצר רשאי לקבוע כי הוראות התוספת האמורה יחולו על יחידות דיור שיכללו בתכנית כאמור בשינויים המחויבים ובהתאמות שיקבע;
(ב)
התכנית תכלול הוראה שלפיה מחצית מיחידות הדיור שנקבעה לגביהן בתכנית הוראה כאמור בפסקת משנה (א) או שיעור גבוה מכך, ככל שנקבע בצו כאמור באותה פסקת משנה, יהיו יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת; על יחידות דיור כאמור בפסקת משנה זו יחולו הוראות התוספת השישית לחוק התכנון לעניין השכרה במחיר מופחת;
(ג)
(נמחקה).
(1ב)
אושרה תכנית מועדפת לדיור במתחם מועדף לדיור שהוכרז לפי סעיף 3(א)(4) יחולו לעניין מקרקעי ישראל שנכללו בתחומה של אותה תכנית הוראות פסקה (1) ולעניין מקרקעין אחרים בתחומה יחולו הוראות אלה:
(א)
התכנית תכלול הוראה שלפיה הוראות התוספת השישית לחוק התכנון לעניין השכרה לטווח ארוך יחולו על 15% מכלל יחידות הדיור במקרקעין האחרים שנקבעו בתכנית או על שיעור גבוה יותר שקבעה לעניין זה הממשלה או ועדת השרים שמינתה לעניין זה, בצו לפי סעיף 3(א)(4);
(ב)
התכנית תכלול הוראה שלפיה מחצית מיחידות הדיור שנקבעה לגביהן בתכנית הוראה כאמור בפסקת משנה (א) או שיעור גבוה מכך, ככל שנקבע בצו כאמור באותה פסקה, יהיו יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת; על יחידות דיור כאמור בפסקה זו יחולו הוראות התוספת השישית לחוק התכנון לעניין השכרה במחיר מופחת;
(ג)
(נמחקה).
(2)
הממשלה רשאית, במקרים שבהם הקרקע היא במחוז הצפון או במחוז הדרום או במקרים חריגים, לקבוע בצו ההכרזה לפי סעיף 3, שיעורים אחרים מהקבוע בפסקאות (1), (1א) ו־(1ב), לפי העניין, שיחולו על התכנית המועדפת לדיור.
(3)
הממשלה לא תחליט על שיעורים נמוכים מהאמור בפסקאות (1), (1א) ו־(1ב), לפי העניין, אלא אם כן שוכנעה כי התקיים אחד מהמפורטים להלן:
(א)
נוכח מאפייני היישוב או היצע הדירות להשכרה ברשות המקומית שבתחומה נכלל שטח התכנית אין הצדקה לקביעת שיעורים כאמור;
(ב)
קביעת השיעורים כאמור תביא לכך שהתכנית לא תהיה ישימה, בהתחשב בין השאר במספר יחידות הדיור שיוצעו לציבור במחיר מופחת בתחום התכנית, למעט יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת;
(ג)
נוכח היקף הקרקע שאינה מקרקעי ישראל בתחום התכנית, אין הצדקה לקביעת השיעורים כאמור בפסקאות (1) ו־(1א).
(4)
בלי לגרוע מהאמור בפסקה (3), נקבע בהחלטה של הממשלה או של מועצת מקרקעי ישראל, כי לפחות 80% מיחידות הדיור במתחם מועדף לדיור יימכרו או יוחכרו לציבור זכאים במחיר מופחת ממחיר השוק שלהן, רשאית הממשלה או ועדת השרים שמינתה לעניין זה לקבוע בצו לפי סעיף 3(א) שיעורים נמוכים מהקבוע בפסקה (1), ובלבד ששיעור יחידות הדיור בהישג יד שייקבע לא יפחת מ־15%; מחצית יחידות הדיור מתוך השיעור שנקבע כאמור יהיו יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך והמחצית השנייה – יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת.
(5)
על אף האמור בסעיף 3(ב) עד (ד) לתוספת השישית לחוק התכנון, על יחידות דיור במתחם מועדף לדיור שהן יחידות להשכרה לטווח ארוך או יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת לפי סעיף קטן זה, יחולו הוראות אלה:
(א)
יחידות הדיור כאמור יהיו בבניין אחד או בכמה בניינים, ובלבד שכל יחידות הדיור למגורים באותו בניין יהיו יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך או יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת;
(ב)
על אף האמור בכל דין, כל יחידות הדיור בבניין כאמור בפסקה זו יהיו בבעלות אדם אחד;
(ג)
לא תועבר בעלות ביחידת דיור כאמור בפסקה זו, אלא אם כן הועברה, באותו מועד ולאותו אדם, הבעלות בכל יחידות הדיור באותו בניין;
(ד)
הוראות פסקת משנה (ג) יחולו, בשינויים המחויבים, גם על התחייבות להעברת בעלות כאמור באותה פסקת משנה.
(ג)
תכנית מועדפת לדיור תכלול הוראות להסדרת מבני הציבור, השטחים הציבוריים הפתוחים והחניה שיהיו בתחומה והוראות להסדרת הדרכים והתשתיות הנדרשות לשמש בעיקר את יחידות הדיור הנכללות בתכנית ובסביבתה.
(ד)
תכנית מועדפת לדיור יכול שתכלול גם את אלה:
(1)
הוראות לעניין שימושים נוספים, לרבות לתעסוקה או למסחר, הנדרשים לשמש את יחידות הדיור הנכללות בתכנית ובסביבתה, או הוראות לעניין שימושים לתעסוקה או למסחר הנדרשים לרשות המקומית שהתכנית חלה בתחומה בשל ההשלכות הכלכליות הנובעות ממנה;
(2)
כל הוראה אחרת שניתן לקבוע בתכנית מפורטת לפי חוק התכנון.
(ה)
בעת דיון בתכנית תיתן הוועדה את דעתה לשינויים המוצעים בה מתכנית מיתאר ארצית או מתכנית מיתאר מחוזית, ותציין בתכנית את השינויים כאמור.
(ו)
כוחה של תכנית מועדפת לדיור שאישרה הוועדה לפי חוק זה יפה מכל תכנית אחרת שאושרה לפי כל דין, למעט תמ״א 35, ויראו בה שינוי לכל תכנית אחרת החלה בשטחה, למעט לתמ״א 35, בכפוף להוראות סעיף 8(ב).

סימן ב׳: ועדה ארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור

ועדה ארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור [תיקון: תשע״ה]
(א)
תוקם ועדה ארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור, וזה הרכבה –
(1)
שני נציגים של שר האוצר, מקרב עובדי משרדו, ואחד מהם יהיה היושב ראש;
(2)
נציג ראש הממשלה, מקרב עובדי משרדו;
(3)
(נמחקה);
(4)
נציג שר הביטחון, מקרב עובדי משרדו;
(5)
נציג שר הבינוי והשיכון, מקרב עובדי משרדו;
(6)
נציג השר להגנת הסביבה, מקרב עובדי משרדו;
(7)
נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר, מקרב עובדי משרדו;
(8)
נציג שר המשפטים, מקרב עובדי משרדו;
(9)
נציג שר התחבורה והבטיחות בדרכים, מקרב עובדי משרדו;
(9א)
נציג שר הפנים, מקרב עובדי משרדו;
(10)
נציג רשות מקרקעי ישראל, שימנה מנהל הרשות מקרב עובדי הרשות;
(11)
בעל הכשרה מקצועית בענייני תכנון ובנייה שימנה שר האוצר – והוא יהיה מתכנן הוועדה;
(12)
ראש הרשות המקומית שבתחומה נכלל רוב שטח התכנית הנדונה, וכן שלושה ראשי רשויות מקומיות נוספים שתבחר המועצה הארצית מבין חבריה המנויים בסעיף 2(ב)(6) ו־(7) לחוק התכנון; במקומו של ראש רשות מקומית כחבר הוועדה לפי פסקה זו יכול לבוא מהנדס הרשות המקומית או עובד אחר שלה, שימנה לכך ראש הרשות המקומית;
(13)
נציג ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה, שימנה שר האוצר מתוך רשימת מועמדים שהארגון האמור יגיש לו;
(14)
נציג ארגון העוסק בנושאי חברה ורווחה שימנה שר הרווחה והשירותים החברתיים;
(ב)
נציג שר הכלכלה, מקרב עובדי משרדו, יהיה ממלא מקומו של נציג שר האוצר שאינו היושב הראש בהעדרו; נציג שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, מקרב עובדי משרדו, יהיה ממלא מקומו של נציג שר התחבורה והבטיחות בדרכים בהעדרו; נציג שר הבריאות, מקרב עובדי משרדו, יהיה ממלא מקומו של נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר בהיעדרו.
(ג)
נציג השר לביטחון הפנים, מקרב עובדי משרדו, יהיה משקיף בוועדה.
(ד)
הוועדה תזמין לדיוניה את מתכנן המחוז שבתחומו חלה התכנית ואת מהנדס הוועדה המקומית שבתחומה או שבחלק מתחומה נכלל שטח התכנית ואם התכנית מצויה בשטח רשות מקומית – גם את מהנדס הרשות המקומית, ותיתן להם או לנציגם הזדמנות להשמיע את דברם לפני שתחליט בעניין.
ועדת משנה להתנגדויות [תיקון: תשע״ה]
(א)
לוועדה למתחמים מועדפים לדיור תהיה ועדת משנה לשמיעת התנגדויות לתכנית מועדפת לדיור; ועדת המשנה תהיה בת חמישה חברים מבין חברי הוועדה למתחמים מועדפים לדיור, והם:
(1)
נציג שר האוצר, והוא יהיה היושב ראש;
(2)
נציג שר המשפטים;
(3)
מתכנן הוועדה;
(4)
ראש הרשות המקומית שבתחומה נכלל רוב שטח התכנית הנדונה או מי שבא במקומו כאמור בסעיף 5(א)(12);
(5)
חבר נוסף שתבחר הוועדה למתחמים מועדפים לדיור מבין חבריה.
(ב)
בלי לגרוע מהוראות סעיף 47א לחוק התכנון, הגישה הרשות המקומית שבתחומה נכלל רוב שטח התכנית הנדונה התנגדות לתכנית, ימנה היושב ראש חבר אחר מבין נציגי הרשויות המקומיות, לדיון בתכנית בוועדת משנה להתנגדויות.
ממלאי תפקידים בוועדה [תיקון: תשע״ה]
(א)
לוועדה למתחמים מועדפים לדיור יהיו –
(1)
מזכיר, שימנה שר האוצר;
(2)
יועץ משפטי;
(3)
יועץ תחבורתי, אחד או יותר, שאינו עובד המדינה, שימנה יושב ראש הוועדה;
(4)
יועץ סביבתי, אחד או יותר, שאינו עובד המדינה, שימנה יושב ראש הוועדה;
(5)
יועצים נוספים כפי שיקבע יושב ראש הוועדה.
(ב)
הוועדה רשאית לקבל חוות דעת מכל גורם מקצועי כפי שתמצא לנכון.
תפקידי הוועדה וסמכויותיה [תיקון: תשע״ה]
(א)
בענייני תכנון ובנייה של מתחמים מועדפים לדיור, יהיו לוועדה כל הסמכויות והתפקידים של המועצה הארצית ושל כל מוסד תכנון אחר, לפי כל דין או תכנית, והכול למעט לעניין סמכות למתן היתר, הקלה או שימוש חורג, בכפוף להוראות סעיף 28.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1)
לא תאשר הוועדה תכנית מועדפת לדיור בסטייה מתכנית מיתאר ארצית, אלא באישור הממשלה או ועדת שרים שמינתה לעניין זה;
(2)
לא תאשר הוועדה תכנית בסטייה מהוראות תמ״א 35, ואולם ככל שנדרש לפי תמ״א 35 אישור של מוסד תכנון כלשהו, לתכנית מועדפת לדיור, תהיה נתונה לוועדה הסמכות למתן האישור כאמור; לא יוקנו לוועדה סמכויות המועצה הארצית לפי תמ״א 35, אלא אם כן הורתה הממשלה, בצו ההכרזה על מתחם מועדף לדיור, כי לגבי אותו מתחם יהיו נתונות לוועדה גם הסמכויות האמורות;
(3)
לא יוקנו לוועדה סמכויות הוועדה לשמירת הסביבה החופית לפי התוספת השנייה לחוק התכנון, אלא אם כן הורתה הממשלה, בצו ההכרזה על מתחם מועדף לדיור, לפי הצעת שר האוצר, כי לגבי אותו מתחם יהיו נתונות לוועדה גם הסמכויות האמורות.

סימן ג׳: הליכי התכנון

הגשת תכנית מועדפת לדיור [תיקון: תשע״ה, תשע״ז]
(א)
אלה רשאים להכין תכנית מועדפת לדיור ולהגישה לוועדה:
(1)
רשות מקרקעי ישראל או מי שקיבל ממנה הרשאה לכך;
(2)
משרד הבינוי והשיכון או מי שקיבל ממנו הרשאה לכך;
(3)
החברה הממשלתית לדיור להשכרה;
(4)
ביישוב מיעוטים – גם משרד האוצר או מי שקיבל ממנו הרשאה לכך;
(5)
רשות מקומית – לגבי תכניות בתחומה;
(6)
ועדה מקומית – לגבי תכניות בתחום מרחב התכנון שלה.
(א1)
תכנית מועדפת לדיור לגבי מתחם שהוכרז לפי סעיף 3(א)(3) או (4) רשאי להכין ולהגיש לוועדה, נוסף על הגורמים המנויים בסעיף קטן (א), גם מי שרשאי להגיש תכנית לפי סעיף 61א לחוק התכנון.
(ב)
הרשאה כאמור בסעיף קטן (א)(1), (2) ו־(4) תינתן לאלה בלבד:
(1)
משרד ממשלתי;
(2)
ועדה מחוזית – לגבי תכניות בתחום המחוז;
(3)
(נמחקה);
(4)
(נמחקה).
(ב1)
על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ב), לא תוגש תכנית מועדפת לדיור לגבי מתחם שהוכרז לפי סעיף 3(א)(3), אלא אם כן הרשות המקומית שבתחומה נכלל שטח התכנית נתנה את הסכמתה להגשת התכנית.
(ג)
מגיש תכנית מועדפת לדיור יצרף לה חוות דעת הערוכה בהתאם לדרישות הוועדה והסוקרת את העניינים המנויים בסעיף 12(א).
(ד)
הוגשה תכנית מועדפת לדיור לוועדה, יעביר מגיש התכנית העתק ממנה לכל ועדה מחוזית ולכל ועדה מקומית שבתחום מרחב התכנון שלהן נכלל שטח התכנית, כולו או חלקו.
(ה)
היתה בתחום תכנית מועדפת לדיור לגבי מתחם שהוכרז לפי סעיף 3(א)(1) גם קרקע שאינה מקרקעי ישראל, יאשר מתכנן הוועדה, כתנאי להגשתה, כי הקרקע שאינה מקרקעי ישראל נחוצה לתכנית מבחינה תכנונית וראויה להיכלל בה.
בדיקה מוקדמת של תכנית מועדפת לדיור [תיקון: תשע״ה]
(א)
הוגשה תכנית מועדפת לדיור לוועדה, יבדוק מתכנן הוועדה בתוך 14 ימי עבודה אם היא ערוכה בהתאם להוראות לפי חוק התכנון ואם היא מקיימת את הדרישות לפי חוק התכנון ולפי חוק זה.
(ב)
מצא מתכנן הוועדה כי מתקיימים בתכנית מועדפת לדיור התנאים כאמור בסעיף קטן (א), תיקלט התכנית בוועדה, ומזכיר הוועדה ישלח הודעה על כך, בצירוף מסמכי התכנית, בתוך שלושה ימי עבודה, למגיש התכנית, לחברי הוועדה, ליועצים המקצועיים של הוועדה המנויים בסעיף 7(א)(3) עד (5) (בחוק זה – היועצים המקצועיים של הוועדה), לוועדה המחוזית, לוועדה המקומית ולרשות המקומית שבתחומן נכלל שטח התכנית, לגופים המנויים בסעיף 91 לחוק התכנון, לתאגידים המנויים בסעיף 119ב(9)(א) לחוק התכנון, ולמינהל התכנון; מתכנן המחוז יעביר את ההודעה כאמור לחברי הוועדה המחוזית.
(ג)
הודעה כאמור בסעיף קטן (ב) לעניין תכנית החלה בתחום שמורת טבע מוכרזת, גן לאומי מוכרז או אתר לאומי מוכרז או על קרקע המיועדת בתכנית לייעודים אלה תישלח גם למנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים, ולעניין תכנית החלה בתחום אתר עתיקות מוכרז או על קרקע המיועדת בתכנית לייעוד זה – גם למנהל רשות העתיקות.
(ד)
מצא מתכנן הוועדה כי לא מתקיים בתכנית מועדפת לדיור תנאי מהתנאים כאמור בסעיף קטן (א), ישלח מזכיר הוועדה למגיש התכנית הודעה על כך; בהודעה יפורטו התנאים שלא מתקיימים בתכנית כאמור.
(ה)
תכנית מועדפת לדיור שהוגשה לוועדה תפורסם באתר האינטרנט של מנהל התכנון, בצירוף נספחיה, בתוך שבעה ימי עבודה ממועד קליטתה.
הגשת חוות דעת של היועצים המקצועיים של הוועדה
היועצים המקצועיים של הוועדה יגישו למתכנן הוועדה, בתוך 21 ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על קליטתה של התכנית, חוות דעת שתכלול התייחסות להיבטי התכנית שבתחום מומחיותם; מתכנן הוועדה רשאי להאריך את המועד להגשת חוות דעת, מטעמים מיוחדים שיירשמו, בשבעה ימים נוספים.
הגשת חוות דעת של מתכנן הוועדה
(א)
מתכנן הוועדה יגיש לחברי הוועדה, לא יאוחר מחמישה ימי עבודה לפני מועד הדיון בתכנית, חוות דעת תכנונית בכתב הסוקרת את כל אלה:
(1)
עיקרי התכנית, הוראותיה והתאמתה להוראות חוק זה;
(2)
עיקרי השינויים המוצעים בה בהתייחס למצב התכנוני הקיים;
(3)
מידת התאמתה של התכנית לתכניות מיתאר ארציות ומחוזיות;
(4)
השפעותיה של התכנית המוצעת על ההיבטים התכנוניים השונים הנוגעים לתכנית ולסביבתה;
(5)
השטחים המיועדים למבני ציבור, לשטחים ציבוריים פתוחים, לתשתיות, לתחבורה ולחניה הנדרשים לצורך התכנית המוצעת, וקיומם בתחומה של התכנית ובסביבתה הקרובה באופן ובהיקף הנותנים פתרון לצרכים הנובעים מהתכנית;
(6)
לעניין תכנית מועדפת לדיור החלה על אתר המיועד לשימור בתכנית אחרת – השפעת התכנית על אתר כאמור;
(7)
עיקרי ההיבטים הסביבתיים הנוגעים לתכנית ולסביבתה, לרבות ערכי טבע, נוף ומורשת;
(8)
המלצותיו לגבי התכנית, לרבות התייחסות לחוות הדעת של היועצים המקצועיים של הוועדה כאמור בסעיף 11.
(ב)
המליץ מתכנן הוועדה להפקיד תכנית מועדפת לדיור בשינויים, יפרט בחוות דעתו את עיקרי השינויים המוצעים על ידו.
(ג)
לחוות הדעת של מתכנן הוועדה יצורפו חוות הדעת של היועצים המקצועיים של הוועדה כאמור בסעיף 11; ראה המתכנן שיש צורך בחוות דעת נוספות יצרפן מתכנן הוועדה לחוות דעתו; התקבלו הערות מינהל התכנון לתכנית, או העביר מי מחברי הוועדה המחוזית חוות דעת, יצרפן מתכנן הוועדה לחוות דעתו.
דיון על הפקדת תכנית מועדפת לדיור [תיקון: תשע״ז]
(א)
הוועדה תקיים דיון בתכנית מועדפת לדיור, בתוך 45 ימי עבודה מיום משלוח ההודעה על קליטתה כאמור בסעיף 10(ב); בתום הדיון תחליט הוועדה להפקיד את התכנית, לדחותה או להתנות תנאים להפקדתה.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), הוועדה רשאית, בנסיבות מיוחדות שיירשמו, להחליט להמשיך את הדיון בתכנית מועדפת לדיור בישיבה נוספת, ולעניין תכנית מועדפת לדיור לגבי מתחם שהוכרז לפי סעיף 3(א)(3) רשאית הוועדה להחליט להמשיך את הדיון בתכנית כאמור במספר ישיבות נוספות, והכול אם ראתה כי לשם קבלת החלטה לגבי התכנית נדרשים מידע נוסף או חוות דעת מקצועית נוספת, או שנדרשת בדיקתו של מידע או עניין שהועלה בדיון שקיימה בתכנית.
(ג)
החליטה הוועדה להמשיך את הדיון בתכנית מועדפת לדיור כאמור בסעיף קטן (ב), תקיים בה דיון נוסף בתוך 14 ימי עבודה ממועד הדיון הראשון בה, ולעניין תכנית מועדפת לדיור לגבי מתחם שהוכרז לפי סעיף 3(א)(3) – במועד אחד או יותר שתקבע הוועדה; בדיון תחליט הוועדה אחד מאלה: להפקיד את התכנית, להפקידה בתנאים שתקבע, לדחותה או להעבירה לדיון בוועדה המחוזית שבתחום מרחב התכנון שלה נכלל שטח התכנית; הועברה תכנית לוועדה המחוזית, יחולו עליה הוראות חוק התכנון בלבד.
מילוי תנאים להפקדת תכנית מועדפת לדיור
(א)
הורתה הוועדה על הכנסת שינויים במסמכי התכנית שהוגשה, כתנאי להפקדתה, יתקן מגיש התכנית את מסמכי התכנית ויגישה למתכנן הוועדה כשהיא מתוקנת בהתאם להחלטת הוועדה, בצירוף דוח המפרט את כל השינויים שנערכו במסמכי התכנית.
(ב)
הוגשו לוועדה מסמכים מתוקנים כאמור בסעיף קטן (א), יבדוק אותם מתכנן הוועדה; קבע מתכנן הוועדה שהמסמכים תוקנו בהתאם להחלטת הוועדה, יודיע על כך למגיש התכנית ויצרף את נוסח ההודעה על הפקדת התכנית שיש לפרסם לפי חוק זה.
(ג)
ראה מתכנן הוועדה שהמסמכים לא תוקנו בהתאם להחלטת הוועדה, יודיע על כך למגיש התכנית בתוך שבעה ימי עבודה מיום שהוגשו לו המסמכים ויפרט את התיקונים הנדרשים בהם.
פרסום הודעה על הפקדה [תיקון: תשע״ה]
(א)
הודעה על הפקדת תכנית מועדפת לדיור תפורסם בתוך עשרה ימים מיום שקיבל מגיש התכנית את הודעת מתכנן הוועדה כאמור בסעיף 14(ב)
(1)
על גבי שני שלטים במקום בולט לעין בתחום התכנית וכן על שלט נוסף, במקום בולט לעין, באזור הסמוך לתחום התכנית המשמש לאזור מגורים, בהתאם להוראות לפי סעיפים 89א(א) עד (ג) ו־265(22ב) לחוק התכנון;
(2)
בעיתון, בהתאם להוראות סעיף 1א לחוק התכנון;
(3)
באתר האינטרנט של מנהל התכנון;
(4)
באתר האינטרנט של הרשות המקומית שבתחומה נכלל שטח התכנית; ואולם אי־פרסום הודעה כאמור בפסקה זו לא יהווה פגם בפרסום.
(ב)
פרסום הודעה כאמור בסעיף קטן (א)(1) ו־(2) ייעשה על ידי מגיש התכנית ועל חשבונו, בנוסח שאישר מזכיר הוועדה.
משלוח הודעה על הפקדה
(א)
הוועדה תשלח הודעה על הפקדת תכנית מועדפת לדיור, בתוך התקופה האמורה בסעיף 15(א), לכל אחד מאלה:
(1)
לוועדות המקומיות ולמהנדסי הוועדות המקומיות שבתחום מרחב התכנון שלהן נכלל שטח התכנית, ולמנהלים הכלליים או למזכירים של הרשויות המקומיות שבתחומן נכלל שטח התכנית;
(2)
לוועדות המקומיות ולמהנדסי הוועדות המקומיות שמרחב התכנון שלהן גובל בשטח התכנית;
(3)
לוועדה המחוזית, למתכנן המחוז שבתחומו חלה התכנית, ואם שטח התכנית גובל בתחום מחוז אחר – גם למתכנן המחוז הגובל; מתכנן המחוז יעביר את ההודעה כאמור לחברי הוועדה המחוזית;
(4)
למנהלים הכלליים של משרדי הממשלה;
(5)
לגופים המנויים בסעיף 91 לחוק התכנון;
(6)
לתאגידים המנויים בסעיף 119ב(9)(א) לחוק התכנון.
(ב)
כללה תכנית מועדפת לדיור הוראות בדבר איחוד וחלוקה בלא הסכמה, יחולו ההוראות לפי חוק התכנון לעניין משלוח הודעות על הפקדה, נוסף על הוראות סעיף זה.
(ג)
לא תישמע טענה כי הודעה על הפקדת תכנית לפי סעיף זה לא נמסרה למי שחלה חובה למסור לו הודעה לפי סעיף זה, אלא ממי שחלה כלפיו החובה כאמור.
העמדת מסמכי תכנית מועדפת לדיור לעיון הציבור [תיקון: תשע״ה]
בלי לגרוע מהוראות סעיף 96א לחוק התכנון, כל מסמכי תכנית מועדפת לדיור שהוועדה למתחמים מועדפים לדיור החליטה להפקידה וכן חוות דעת היועצים המקצועיים של הוועדה וחוות דעת מתכנן הוועדה כאמור בסעיפים 11 ו־12, יהיו פתוחים לעיון הציבור במשרדי הוועדה ובמשרדי הוועדה המקומית שבתחום מרחב התכנון שלה נכלל שטח התכנית; המסמכים וחוות הדעת כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של מנהל התכנון, בתוך שבעה ימי עבודה ממועד ההפקדה כאמור בסעיף 13, ובאתר האינטרנט של מגיש התכנית.
הגשת התנגדות [תיקון: תשע״ה]
(א)
כל אדם רשאי להגיש התנגדות לתכנית מועדפת לדיור שהופקדה.
(ב)
התנגדות תוגש לוועדה בתוך 60 ימים מהמועד שבו פורסמה הודעה על הפקדת התכנית לפי סעיף 15; לעניין זה, מועד פרסום ההודעה על הפקדת התכנית יהיה המועד המאוחר מבין אלה:
(1)
מועד הפרסום על גבי השלט האחרון שהוצב בתחום התכנית לפי סעיף 15;
(2)
מועד הפרסום האחרון מבין הפרסומים בעיתון לפי סעיף 15;
(3)
מועד הפרסום באתר האינטרנט של מנהל התכנון לפי סעיף 15.
שמיעת התנגדויות והחלטת הוועדה [תיקון: תשע״ה]
(א)
יושב ראש הוועדה ימנה חוקר לשמיעת ההתנגדויות שיוגשו לתכנית מועדפת לדיור.
(ב)
החוקר ישמע את ההתנגדויות ויגיש לוועדת המשנה להתנגדויות את המלצותיו בתוך 30 ימי עבודה מתום המועד האחרון להגשת התנגדויות לפי סעיף 18(ב); מתכנן הוועדה רשאי להגיש את עמדתו בקשר להמלצות החוקר עד למועד הדיון בוועדת המשנה להתנגדויות בהמלצות אלה.
(ג)
הוגשו לוועדת המשנה להתנגדויות המלצות החוקר, תחליט ועדת המשנה, בתוך 30 ימי עבודה ממועד הגשת המלצות החוקר, לקבל או לדחות את ההתנגדויות, כולן או חלקן.
(ד)
בתוך שבעה ימי עבודה מיום החלטת ועדת המשנה להתנגדויות כאמור בסעיף קטן (ג), תחליט הוועדה למתחמים מועדפים לדיור לאשר את התכנית, עם או בלי שינויים או בתנאים שתקבע, או לדחותה.
(ה)
הופקדה תכנית מועדפת לדיור ולא הוגשו התנגדויות עד המועד האחרון להגשת התנגדויות לפי סעיף 18(ב), יראו את התכנית כאילו הוועדה אישרה אותה בתום 30 ימים מהמועד האמור, זולת אם החליטה הוועדה אחרת במהלך 30 הימים האמורים.
(ו)
המלצות החוקר ועמדת מתכנן הוועדה, אם הוגשה, יפורסמו באתר האינטרנט של מנהל התכנון בתוך שבעה ימי עבודה ממועד החלטת הוועדה כאמור בסעיף קטן (ד) או (ה), לפי העניין.
תנאים לאישור תכנית
הורתה הוועדה על הכנסת שינויים במסמכי תכנית, יחולו על תיקונם של מסמכים כאמור הוראות סעיף 14, בשינויים המחויבים.
פרסום הודעה על אישור תכנית מועדפת לדיור [תיקון: תשע״ה]
(א)
החליטה הוועדה לאשר תכנית מועדפת לדיור וקבע מתכנן הוועדה כי מולאו התנאים שנקבעו לאישורה לפי סעיף 19(ד), אם נקבעו כאלה, יודיע למגיש התכנית על אישור התכנית ויצרף את נוסח ההודעה על האישור שיש לפרסם לפי חוק זה.
(ב)
הודעה על אישור תכנית מועדפת לדיור תפורסם על ידי מגיש התכנית, על חשבונו, בעיתון כאמור בסעיף 15(א)(2), בתוך עשרה ימים מיום שנמסרה לו ההודעה על ידי מתכנן הוועדה.
(ג)
הודעה על אישור תכנית מועדפת לדיור תפורסם באתר האינטרנט של מנהל התכנון, בתוך עשרה ימים מיום אישורה.
(ד)
העתק ההודעה על אישור התכנית יישלח למי שיש לשלוח לו הודעה על הפקדתה כאמור בסעיף 16(א).
(ה)
מזכיר הוועדה יפרסם הודעה ברשומות על אישור תכנית מועדפת לדיור.
תחילתה של תכנית מועדפת לדיור [תיקון: תשע״ה]
תחילתה של תכנית מועדפת לדיור, לעניין כל דין, ביום פרסום הודעה על אישורה בעיתון או באתר האינטרנט של מנהל התכנון כאמור בסעיף 21(ג), לפי המאוחר.
פרסום הודעה על דחיית תכנית מועדפת לדיור [תיקון: תשע״ה]
נדחתה תכנית מועדפת לדיור, יפרסם מזכיר הוועדה הודעה על דחייתה בעיתון כאמור בסעיף 15(א)(2) ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון, בתוך 21 ימים מיום שנדחתה.
מועדים לסיום הטיפול בתכנית
הוועדה תחליט לאשר תכנית שבסמכותה או לאשרה בשינויים, לקבוע תנאים לאישורה או לדחותה, בתוך 24 חודשים ממועד הגשתה.
תשריט לצורכי רישום [תיקון: תשע״ז]
(א)
בתוך 60 ימים ממועד תחילתה של תכנית מועדפת לדיור, יגיש מגיש התכנית לוועדה תשריט לצורכי רישום.
(ב)
מתכנן הוועדה יאשר את התשריט לצורכי רישום שהוגש לו בתוך 21 ימי עבודה ממועד הגשתו, ובלבד שהתשריט תואם את התכנית המועדפת לדיור.
(ג)
ראה מתכנן הוועדה כי תשריט לצורכי רישום שהוגש לו אינו תואם את התכנית המועדפת לדיור, יביא את התשריט לדיון בוועדה, בתוך שבעה ימי עבודה ממועד הגשתו.
(ד)
הוועדה תחליט בדבר אישור התשריט או דחייתו בתוך 14 ימי עבודה מהמועד שהובא לפניה, ורשאית היא להחליט על עריכת תכנית לשינוי תכנית מועדפת לדיור; החליטה הוועדה על עריכת תכנית לשינוי כאמור, יחולו על עריכת התכנית החדשה, הגשתה והליכי אישורה, הוראות חוק זה.
(ה)
לא יינתן היתר במגרש שנקבע בתכנית מועדפת לדיור ולא נרשם כחלקה, אלא אם כן מתכנן הוועדה אישר תשריט לצורכי רישום לאותו מגרש, והתשריט הוגש למנהל המרכז למיפוי ישראל.
(ו)
הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי חלק מתחום תכנית מועדפת לדיור שהוצאת היתרי בנייה לגביו טעונה אישור של תכנית נוספת.
המועד לתחילת ביצוע תכנית מועדפת לדיור והשלכות אי־ביצועה במועד [תיקון: תשע״ה, תשע״ז, תשע״ח־2]
(א)
(1)
ביצועה של תכנית מועדפת לדיור יחל בתוך ארבע שנים מיום אישורה;
(2)
לעניין סעיף זה יראו ביצוע בפועל של 25% מכלל עבודות התשתית המתוכננות בשטח התכנית כתחילת ביצועה של תכנית; שר האוצר ושר הבינוי והשיכון רשאים לקבוע כללים בדבר אופן החישוב של שיעור עבודות התשתית כאמור;
(3)
על אף האמור בפסקה (1), לעניין תכנית מועדפת לדיור לגבי מתחם שהוכרז לפי סעיף 3(א)(3) יראו את קיומם של התנאים המפורטים להלן כתחילת ביצועה של התכנית לעניין סעיף זה:
(א)
רוב מיוחס מבין בעלי הדירות התקשר בעסקת פינוי ובינוי; בפסקת משנה זו, ”עסקת פינוי ובינוי“ ו”רוב מיוחס מבין בעלי הדירות“ – כהגדרתם בחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), התשס״ו–2006;
(ב)
ניתן היתר לבניית בניין אחד חדש למגורים, לפחות, בתחום התכנית.
(ב)
חלף המועד האמור בסעיף קטן (א), ימסור מתכנן הוועדה, ובהעדרו – מנהל מינהל התכנון, הודעה על מצב ביצוע התכנית למועצה הארצית.
(ג)
לא הוחל בביצוע תכנית בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן (א), לא יפקע תוקפה, ואולם התכנית תובא לדיון חוזר במועצה הארצית, ויהיו נתונות לה לעניין זה סמכויות הוועדה.
עריכת שינויים לתכנית מועדפת לדיור
(א)
מוסד תכנון רשאי לאשר תכנית הכוללת שינויים לתכנית מועדפת לדיור בהתאם לסמכויותיו לפי חוק התכנון; לעניין סעיף זה יראו תכנית מועדפת לדיור כתכנית מיתאר מקומית או כתכנית מפורטת שאישרה הוועדה המחוזית.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), לא תאושר תכנית לפי אותו סעיף קטן שמתקיים לגביה אחד מאלה, אלא אם כן היא תכנית מיתאר ארצית או תכנית מועדפת לדיור:
(1)
יש בה שינוי של ייעוד הקרקע מייעוד מסוים לצורכי ציבור, מדרך או מתשתית, לייעוד אחר, לרבות ייעוד אחר לצורכי ציבור, או צמצום השטח שיועד כאמור;
(2)
יש בה הקטנה של השטח הכולל המותר לבנייה, הפחתה של מספר יחידות הדיור המותרות לבנייה, או צמצום מגבלות הנובעות מקיומה של דרך או של תשתית;
(3)
היא קובעת תנאים נוספים להיתר או לשימוש שיש בהם משום הכבדה של ממש על הבנייה לפי התכנית המועדפת לדיור;
(4)
היא כוללת הוראה הסוטה מהוראה בתכנית מועדפת לדיור שנקבע לגביה כי שינויה ייעשה רק בתכנית מיתאר ארצית או בתכנית מועדפת לדיור.

סימן ד׳: רישוי

הגשת ערר בנוגע להיתר – סמכויות מיוחדות
(א)
על אף האמור בסעיף 152 לחוק התכנון, החליטה ועדת הערר לקבל ערר כאמור באותו סעיף כך שיינתן למגיש הערר היתר, תורה ועדת הערר לוועדה המקומית או לרשות הרישוי המקומית, לפי העניין, לתת את ההיתר בתוך תקופה שתקבע.
(ב)
הורתה ועדת הערר לוועדה המקומית או לרשות הרישוי המקומית לתת היתר כאמור בסעיף קטן (א), והוועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי העניין, לא נתנה את ההיתר בתוך התקופה שקבעה ועדת הערר, רשאי מגיש הערר לפנות אל הוועדה בבקשה לקבלת היתר ממנה.
(ג)
הוגשה לוועדה למתחמים מועדפים לדיור בקשה כאמור בסעיף קטן (ב), תהיה הוועדה מוסמכת לתת את ההיתר בעצמה, ולעניין זה יהיו נתונות ליושב ראש הוועדה ולמתכנן הוועדה כל הסמכויות הנתונות לרשות הרישוי המקומית לפי חוק התכנון; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מתפקידי הוועדה המקומית ומסמכויותיה לפי פרק י׳ לחוק התכנון.
(ד)
נתנה הוועדה היתר לפי הוראות סעיף קטן (ג), תשולם האגרה בשל מתן ההיתר לאוצר המדינה, ועל שאר התשלומים המהווים תנאי למתן היתר יחולו הוראות חוק התכנון.

סימן ה׳: הוראות כלליות

תחולת הוראות חוק התכנון [תיקון: תשע״ז]
הוראות חוק התכנון יחולו בכל עניין מהעניינים המוסדרים בפרק זה, אלא אם כן נקבעה בפרק זה הוראה אחרת באותו עניין; כדי להסיר ספק, נאמר בזה כי לעניין התוספת השלישית לחוק התכנון, דין תכנית לפי חוק זה כדין תכנית כהגדרתה בתוספת האמורה.
[תיקון: תשע״ו־2]

פרק ג׳1: הסדרת הזמינות של מתחם מועדף לדיור ושל מתחמי תכניות רחבות היקף לדיור

הגדרות – פרק ג׳1 [תיקון: תשע״ו־2, תשע״ז]
”בעל הקרקע“ – המדינה, קרן קיימת לישראל או רשות הפיתוח;
”מועד השבה מקורי“ – המועד שבו על בעל הזכויות לגבי קרקע להשבה להשיבן לרשות מקרקעי ישראל או לבעל הקרקע בהתאם להסכם הקצאת הזכויות או להחלטות מועצת מקרקעי ישראל כאמור בהגדרה ”קרקע להשבה“, לפי המאוחר;
”הממונים“ – מנהל רשות מקרקעי ישראל יחד עם היועץ המשפטי של הרשות;
”מקרקעי ישראל“ – כמשמעותם בחוק־יסוד: מקרקעי ישראל;
”פינוי קרקע להשבה“ – פינוי מכל אדם, מיטלטלין, בעלי חיים וכל הבנוי והנטוע עליהם, ומכל דבר אחר המחובר אליהם חיבור של קבע;
”פקח“ – עובד רשות מקרקעי ישראל, שמונה לפקח לפי חוק מקרקעי ציבור;
”קרקע להשבה“ – אחד מאלה:
(1)
מקרקעי ישראל שבהתאם להסכם בין רשות מקרקעי ישראל ובין מי שהוקצו לו הזכויות לגביהם או בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל חלה על בעל הזכויות כאמור חובה להשיבם לידי רשות מקרקעי ישראל עקב שינוי ייעוד, ובלבד שעל פי תכנית מועדפת לדיור או תכנית רחבת היקף לדיור ישונה ייעודה של הקרקע באופן המקים חובת השבה כאמור או שעל פי תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף שונה ייעודה של הקרקע באופן שקמה חובת השבה כאמור;
(2)
מקרקעי ישראל שבהתאם להסכם בין רשות מקרקעי ישראל ובין מי שהוקצו לו הזכויות לגביהם יועדו למטרת עיבוד חקלאי לתקופה שלא עולה על חמש שנים ושנקבע בהסכם כי הרשות רשאית להביאו לסיומו בכל עת בהודעה מראש של 30 ימים לפחות, ובלבד שעל פי תכנית מועדפת לדיור או תכנית רחבת היקף לדיור ישונה ייעודה של הקרקע לייעוד שאינו חקלאי, או שעל פי תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף שונה ייעודה של הקרקע לייעוד שאינו חקלאי; לעניין הגדרה זו, ”הסכם“ – לרבות הסכם שפקע או הסתיים לפני יום תחילת התיקון;
”תכנית רחבת היקף לדיור“ – תכנית שניתן לה תוקף החל ביום תחילת התיקון, הכוללת הוראות להקמת 750 יחידות דיור לפחות וכן הוראות כאמור בסעיף 4(א), וביישוב מיעוטים – תכנית כאמור הכוללת הוראות להקמת 200 יחידות דיור לפחות;
”תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף“ – תכנית שפורסמה למתן תוקף לכל המאוחר ארבע שנים לפני יום תחילת התיקון, הכוללת הוראות להקמת 750 יחידות דיור לפחות וכן הוראות כאמור בסעיף 4(א), וביישוב מיעוטים – תכנית כאמור הכוללת הוראות להקמת 200 יחידות דיור לפחות.
מתן הודעה לבעל זכות או טובת הנאה לגבי קרקע להשבה [תיקון: תשע״ו־2, תשע״ו־3]
(א)
הוגשה לוועדה תכנית מועדפת לדיור או למוסד התכנון המוסמך לפי חוק התכנון תכנית רחבת היקף לדיור, הכוללות בתחומן קרקע להשבה, ישלח מגיש התכנית הודעה על כך, בדואר רשום, לבעל זכויות או טובת הנאה לגבי הקרקע להשבה, הרשום ברישומי רשות מקרקעי ישראל או בפנקסי המקרקעין.
(ב)
הודעה כאמור בסעיף קטן (א) לעניין תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף תישלח בדואר רשום על ידי הממונים לבעל זכויות או טובת הנאה כאמור באותו סעיף קטן בתוך 90 ימים מיום ששר האוצר פרסם הודעה ברשומות על קבלת החלטת מועצת מקרקעי ישראל לפי סעיף 29ג(ג).
(ג)
שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לעניין משלוח הודעה כאמור בסעיף זה, לרבות לעניין תחליף המצאה.
הסכם השבה [תיקון: תשע״ו־2]
(א)
נקלטה בוועדה, כאמור בסעיף 10(ב), תכנית מועדפת לדיור או נקלטה לפי חוק התכנון, במוסד התכנון המוסמך, תכנית רחבת היקף לדיור, הכוללות בתחומן קרקע להשבה או נשלחה הודעה כאמור בסעיף 29ב(ב) לעניין תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף הכוללת בתחומה קרקע להשבה, יציעו הממונים לבעל הזכויות לגבי הקרקע להשבה להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל בהסכם שעניינו השבת הזכויות לבעל הקרקע או מי מטעמו, וכן מסירת החזקה בקרקע לידי רשות מקרקעי ישראל או מי מטעמה (בפרק זה – הסכם השבה).
(ב)
הסכם השבה יכלול הוראות בעניינים אלה, לפי עקרונות שתקבע מועצת מקרקעי ישראל:
(1)
מועד השבת הזכויות לגבי קרקע להשבה ומסירת החזקה בה, בהתחשב בגורם שיבצע את הפינוי וכן בסוג הגידול החקלאי המצוי בה, ובמחוברים שמחוברים אליה בחיבור של קבע, ככל שמצויים בה גידולים או מחוברים כאמור במועד חתימת ההסכם;
(2)
השבת הזכויות לידי מי שהיה בעל הזכויות לגבי קרקע להשבה אם התכנית המועדפת לדיור או התכנית רחבת ההיקף לדיור, לפי העניין, לא תאושר;
(3)
תמריץ מיוחד שתשלם רשות מקרקעי ישראל לבעל הזכויות לגבי קרקע להשבה כאמור בסעיף קטן (ד) לא יאוחר מ־60 ימים ממועד פינוי הקרקע להשבה ומסירת החזקה בה, וכן סכומי מקדמות שישולמו לו על ידי הרשות לפני מסירת החזקה בה אם יהיו;
(4)
הוצאות פינוי הקרקע להשבה שבהן תישא רשות מקרקעי ישראל, ובלבד שהוצאות אלה לא יעלו על עלויות הפינוי המקובלות לגבי קרקע מאותו סוג.
(ג)
מועצת מקרקעי ישראל תקבע, לפי חוק רשות מקרקעי ישראל, הוראות בדבר התמריץ המיוחד, ובין השאר בדבר שיעורו, אופן חישובו ודרכי תשלומו, והכול בהתחשב בשווי הזכויות של בעל הזכויות לגבי קרקע להשבה ובשווים של המחוברים שמחוברים אליה בחיבור של קבע.
(ד)
תמריץ מיוחד ישולם לבעל זכויות לגבי קרקע להשבה בהתקיים כל אלה:
(1)
בעל הזכויות לגבי הקרקע להשבה חתם על הסכם השבה עם הממונים בתוך 30 ימים מיום הפקדתה של התכנית המועדפת לדיור או תכנית רחבת היקף לדיור או חתם על הסכם השבה בתוך 60 ימים מהיום שבו הציעו לו הממונים להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל בהסכם השבה, לפי המאוחר;
(2)
בעל הזכויות לגבי הקרקע להשבה מסר את החזקה בה ופינה אותה על פי הסכם ההשבה.
(ה)
שר האוצר יפרסם ברשומות הודעה על קבלת החלטת מועצת מקרקעי ישראל לעניין סעיף זה.
(ו)
בסעיף זה, ”תמריץ מיוחד“ – תשלום בשיעור מוגדל לעומת שיעור הפיצויים המשתלמים לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל לבעל זכויות לגבי קרקע להשבה המשיב את החזקה בה לבעל הקרקע במועד ההשבה המקורי.
העברת זכויות לגבי קרקע להשבה לקניין בעל הקרקע [תיקון: תשע״ו־2]
(א)
נכנסה לתוקף תכנית מועדפת לדיור או תכנית רחבת היקף לדיור הכוללת בתחומה קרקע להשבה או חלפו 90 ימים ממועד הצעת הממונים כאמור בסעיף 29ג(א) לגבי תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף, רשאים הממונים, לאחר שמצאו כי הקרקע היא קרקע להשבה, להורות, בצו, על העברת כל זכויותיו של בעל הזכויות לגבי קרקע להשבה לקניין בעל הקרקע, כשהן נקיות מכל שעבוד או זכות אחרת.
(ב)
צו כאמור בסעיף קטן (א) יישלח בדואר רשום למי שנשלחה לו הודעה לפי סעיף 29ב; ההוראות לפי סעיף 29ב(ג) יחולו גם על דרכי מסירתו של צו כאמור בסעיף קטן (א).
(ג)
הורו הממונים בצו כאמור בסעיף קטן (א), יהיו הזכויות לגבי קרקע להשבה לקניין בעל הקרקע, ואולם לעניין תכנית מועדפת לדיור ותכנית רחבת היקף לדיור – יהיו הזכויות כאמור לקניין בעל הקרקע בתום 30 ימים ממועד מסירת הצו כאמור.
(ד)
הורו הממונים בצו כאמור בסעיף קטן (א) והועברה החזקה בקרקע לידי רשות מקרקעי ישראל לפני מועד ההשבה המקורי, זכאי מי שהיה בעל הזכויות לגבי הקרקע להשבה, שלא חתם על הסכם השבה, לפיצוי נוסף בעד התקופה שבין מועד העברת החזקה כאמור למועד ההשבה המקורי; על פיצויים כאמור יחולו הוראות פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, וחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ״ד–1964, בשינויים המחויבים.
(ה)
הורו הממונים בצו כאמור בסעיף קטן (א) יגישו הממונים לרשם המקרקעין בקשה למחיקת זכויותיו של בעל הזכויות לגבי הקרקע להשבה שהוקנו לבעל הקרקע כאמור בסעיף קטן (ג), בהתאם לטופס שקבע שר המשפטים; הוגשה בקשה כאמור ימחק רשם המקרקעין את הזכויות כאמור מפנקסי המקרקעין, לפי הבקשה, ולא יידרשו כתנאי למחיקה מסמכים או אישורים נוספים.
צו לסילוק יד ולפינוי קרקע להשבה [תיקון: תשע״ו־2]
(א)
היו הזכויות לגבי הקרקע להשבה לקניין בעל הקרקע לפי הוראות סעיף 29ד, או לא נמסרה החזקה במועד שנקבע בהסכם ההשבה, רשאים הממונים, לאחר שעיינו בדין וחשבון מאת הפקח, לתת צו בחתימת ידם הדורש מהמחזיק בקרקע לסלק את ידו מהקרקע ולפנותה, כפי שקבעו בצו ועד למועד שנקבע בו (בפרק זה – מועד הסילוק והפינוי); צו כאמור יינתן לא יאוחר מ־30 חודשים מהיום שבו אושרה תכנית מועדפת לדיור או תכנית רחבת היקף לדיור או 30 חודשים מיום תחילת התיקון, לפי המאוחר; לעניין זה לא תבוא בחשבון תקופה שבה עוכב מתן הצו על ידי בית המשפט.
(ב)
על אף האמור בכל דין או הסכם, מועד הסילוק והפינוי יכול שיהיה מוקדם ממועד ההשבה המקורי, ובלבד שלא יקדם לתום 60 ימים מיום מסירת הצו לבעל הזכויות לגבי הקרקע להשבה.
(ג)
בצו שניתן לפי סעיף קטן (א) תתואר הקרקע להשבה שעליה הוא חל, לפי גבולותיה, נקודות הציון שלה או כתובתה, או באמצעות מפה; היתה הקרקע להשבה רשומה במרשם המקרקעין, יצורף לצו גם נסח הרישום.
(ד)
על טופס צו שניתן לפי סעיף קטן (א) ועל דרכי מסירתו, יחולו הוראות לפי סעיף 4(ג) לחוק מקרקעי ציבור, בשינויים המחויבים.
ביצוע צו לסילוק יד ולפינוי קרקע להשבה [תיקון: תשע״ו־2]
(א)
חלף מועד הסילוק והפינוי ולא קוימו הוראות הצו בידי המחזיק בקרקע להשבה, רשאים הממונים להורות לפקח לבצע את הצו, ובלבד שלא חלפו יותר מ־60 ימים ממועד הסילוק והפינוי, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 5(ב) לחוק מקרקעי ציבור, ואם עוכב ביצוע הצו על ידי בית המשפט – ממועד ביטולה או פקיעתה של החלטה בדבר עיכוב הביצוע.
(ב)
ניתנה לפקח הוראה לפי סעיף קטן (א), יהיו נתונות לו, לשם ביצוע הצו, הסמכויות כאמור בסעיף 5(ג) לחוק מקרקעי ציבור וכן הסמכויות כאמור בסעיף 5א לחוק האמור, בשינויים המחויבים.
(ג)
הוראות לפי סעיף 5(ד) ו־(ה) לחוק מקרקעי ציבור יחולו לעניין ביצוע צו לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים.
חובת הזדהות [תיקון: תשע״ו־2]
פקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:
(1)
הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו, והוא לובש מדי פקח, בצבע ובצורה שהורה שר האוצר לעניין זה, ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים להיות מדי משטרה;
(2)
יש בידו תעודה החתומה בידי שר האוצר המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו שאותה יציג על פי דרישה.
פנייה לבית המשפט [תיקון: תשע״ו־2]
(א)
הרואה את עצמו נפגע ממתן צו לסילוק יד ולפינוי קרקע להשבה לפי סעיף 29ה, רשאי לפנות לבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצאת הקרקע להשבה שהצו חל עליה, עד למועד הסילוק והפינוי הקבוע בצו, כדי להוכיח את זכותו להחזיק בקרקע להשבה; הוכיח את זכותו כאמור, יבטל בית המשפט את הצו ואת הפעולות שנעשו מכוחו.
(ב)
פנייה לבית המשפט לפי סעיף זה לא תעכב את ביצוע הצו, אלא אם כן החליט בית המשפט אחרת לאחר שנתן לממונים הזדמנות להשמיע את טענותיהם.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי בית המשפט, במעמד צד אחד, לתת צו זמני לעיכוב ביצוע הצו, לתקופה שלא תעלה על 30 ימים ועד למועד קיום הדיון בבקשת העיכוב במעמד שני הצדדים.
(ד)
שר המשפטים רשאי לקבוע סדרי דין בהליכים לפי סעיף זה.
שמירת דינים [תיקון: תשע״ו־2]
הוראות פרק זה באות להוסיף על זכויותיו של בעל מקרקעין לפי כל דין ולא לגרוע מהן.

פרק ד׳: הוראות שונות

פרסום מידע על יחידות הדיור בתכנית מועדפת לדיור
מגיש תכנית מועדפת לדיור יעביר לרשות מקרקעי ישראל בתום כל רבעון קלנדרי מידע שיכלול פרטים לעניין מספרן ומיקומן של יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך ויחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת בתחום הנכלל בשטח התכנית; רשות מקרקעי ישראל תפרסם באתר האינטרנט שלה או באתר האינטרנט של החברה הממשלתית לדיור להשכרה מידע כאמור; שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות לעניין ביצוע סעיף זה.
סעדים על הפרת הוראות
נוסף על האמור בכל דין, הופרו הוראות לפי סעיף 4(ב), יראו את מי שחייב בקיום הוראות הסעיף האמור, כנאמן, ואת הפרת ההוראות האמורות כהפרה של חובת נאמנות כמשמעותה בחוק הנאמנות, תשל״ט–1979, ויחולו הוראות סעיף 39 לחוק האמור.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשע״ה]
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
הוראת שעה [תיקון: תשע״ה, ק״ת תשע״ח]
(א)
חוק זה יחול על תכנית מועדפת לדיור שהוגשה לוועדה ונקלטה בה בהתאם להוראות סעיף 10(ב), בתקופה של ארבע שנים מיום תחילתו של חוק זה (החוק פורסם ביום 7.8.2014).
(ב)
ראש הממשלה ושר האוצר רשאים יחד, בצו, לאחר המלצת ועדת הפנים והגנת הסביבה ובאישור הכנסת, להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א) בשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת, ולעניין תקופות אלה יחול חוק זה על תכנית מועדפת לדיור שהופקדה במהלכן בהתאם להוראות סעיף 13.
תקופת החוק הוארכה בשנה עד ליום 7.8.2019 (ק״ת תשע״ח, 1924) עד ליום 16.6.2020.
דיווח לכנסת [תיקון: תשע״ה]
שר האוצר ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, מדי שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה, על יישומו.


התקבל בכנסת ביום ב׳ באב התשע״ד (29 ביולי 2014).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • גדעון סער
  שר הפנים
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.