חוק יום האחדות

חוק יום האחדות מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק יום האחדות, התשפ״ד–2024


ס״ח תשפ״ד, 938.


מטרה
מטרתו של חוק זה לקבוע יום ציון לנושא האחדות, הלכידות החברתית והערבות ההדדית, בחברה הישראלית ובעם היהודי בתפוצות, ולעודד פעולות אשר יקדמו ערכים אלה, מתוך אמונה בחשיבות קבלת האחר ובכוחם של עם וחברה מאוחדים לחיזוק החוסן הלאומי וליצירת בסיס איתן וראוי לדורות הבאים.
יום האחדות
(א)
מדי שנה ביום א׳ בסיוון יצוין יום האחדות (להלן – יום האחדות).
(ב)
חל יום האחדות ביום חג, מנוחה או שבתון, או ביום זיכרון או ציון ממלכתי, או ביום שלפני או אחרי אחד הימים כאמור, יצוין יום זה ביום החול הראשון שאחרי אותו יום.
פעולות לציון יום האחדות
יום האחדות יצוין, בין השאר –
(1)
בדיונים מיוחדים במליאת הכנסת ובוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, במועד האמור בסעיף 2 או במועד סמוך לו; חל יום האחדות בפגרת הכנסת, רשאי יושב ראש הכנסת לקבוע מועד אחר לציון יום האחדות במליאת הכנסת;
(2)
באירוע בישיבת הממשלה, אם תבחר הממשלה לעשות כן, במועד האמור בסעיף 2 או במועד סמוך לו;
(3)
באירוע בבית הנשיא, כפי שיחליט נשיא המדינה;
(4)
במערכת החינוך, כפי שיחליט שר החינוך;
(5)
בפעילות מטעם המשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה כפי שיחליט השר לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה;
(6)
בצבא הגנה לישראל, כפי שיחליט ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל או מי שהוא הסמיך לעניין זה;
(7)
בפעילות מטעם יחידת נוער ברשות חינוך מקומית כהגדרתה בחוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער), התשע״א–2011, בדרך שתחליט לעשות כן;
(8)
בפעילות מסגרות חינוך בלתי פורמלי, אם יבחרו לעשות כן;
(9)
בפעילות המכינות הקדם־צבאיות, אם יבחרו לעשות כן.
תקציב
למימון פעולות לפי חוק זה, יוקצה בחוק תקציב שנתי סכום בסעיף תקציב משרד החינוך; בסעיף זה –
”חוק תקציב שנתי“ – כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985;
”סעיף תקציב“ – כהגדרתו בחוק תקציב שנתי.
ביצוע
שר החינוך ממונה על ביצועו של חוק זה.
תחולה
על אף האמור בסעיף 2, יום האחדות יצוין החל בשנת התשפ״ה.


התקבל בכנסת ביום כ״ז באייר התשפ״ד (4 ביוני 2024).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • יואב קיש
  שר החינוך
 • יצחק הרצוג
  נשיא המדינה
 • אמיר אוחנה
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.