חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים)

חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים), התשמ״ח–1988


סידורים לנכים במדרכות
ליד כל צומת שבו רשאים הולכי רגל לחצות את הכביש ובכל מעבר חציה מסומן יהיו המדרכה, אי התנועה ואבני השפה מונמכים באופן המאפשר ירידה ועליה נוחות בעגלת נכים לכביש וממנו בשיפוע שלא יעלה על 10%.
מעבר לעגלות נכים
(א)
לא יוקם ולא יוצב על מדרכה מתקן כלשהו, אלא אם כן הושאר מרווח למעבר נוח לעגלת נכים.
(ב)
במקרים מיוחדים, כאשר רוחב המדרכה במקום פלוני או בקרבתו, אינו מאפשר קיום הוראות סעיף קטן (א), והצבת המתקן או הקמתו חיוניים לצרכי ציבור, רשאי ראש הרשות המקומית להתיר הקמה או הצבה של מתקן בסטיה מהאמור בסעיף קטן (א).
הוראת מעבר
במדרכה, אי תנועה ואבני שפה הקיימים ביום תחילתו של חוק זה, יותקנו שיפועים כאמור בסעיף 1 תוך חמש שנים מיום תחילתו של חוק זה, ובלבד –
(1)
שיותקנו בהזדמנות הראשונה בה מתקנים או משפצים מדרכה קיימת; וכן
(2)
שמדי שנה יותקנו שיפועים כאמור ב־20% לפחות מהמדרכות הקיימות, תוך מתן עדיפות למעברים בקרבת בנינים ציבוריים.
ביצוע ותקנות
שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
תחילה
תחילתו של חוק זה בתום שלושה חדשים מפרסומו.


התקבל בכנסת ביום ו׳ בתמוז התשמ״ח (21 ביוני 1988).
  • יצחק שמיר
    ראש הממשלה ושר הפנים
  • חיים הרצוג
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.