חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך)

חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס״א–2001


הגדרות
בחוק זה –
”מחלקת חינוך“ – מינהל, אגף, מחלקה או כל גוף אחר ברשות מקומית המופקדים על עניני החינוך באותה רשות;
”מנהל מחלקת חינוך“ – מי שעומד בראש מחלקת חינוך ברשות מקומית; היו כמה מחלקות חינוך ברשות המקומית – הבכיר מבין העומדים בראשן, ובלבד שבכל ראשות מקומית לא יהיה יותר ממנהל מחלקת חינוך אחד;
”רשות מקומית“ – עיריה, מועצה מקומית או מועצה אזורית, למעט מועצה מקומית תעשייתית שאין צורך שתוקם בה מחלקת חינוך;
”השר“ – שר החינוך.
מינוי מנהל מחלקת חינוך
בכל רשות מקומית ימונה מנהל מחלקת חינוך.
תנאי עבודה
מנהל מחלקת חינוך של רשות מקומית יהיה עובד הרשות המקומית ויחולו על מינויו ותנאי העסקתו ההוראות החלות על עובדי אותה רשות מקומית אלא אם כן נקבעה בדין הוראה אחרת לענין זה.
כשירות
(א)
לא ימונה ולא יכהן אדם כמנהל מחלקת חינוך אלא אם כן הוא בעל השכלה אקדמאית, או השכלה תורנית שוות ערך, תעודת הוראה וניסיון מקצועי, והכל כפי שקבע השר בתקנות, לאחר ששמע נציגים של רשויות מקומיות ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.
(ב)
בין מועמדים לתפקיד שהם בעלי כישורים דומים, תינתן עדיפות למועמד המתגורר בתחום אותה רשות מקומית, או שהתחייב לעבור לגור בתחומה, בתוך תקופת הניסיון הקבועה בתנאי ההעסקה.
פיטורין [תיקון: תשס״ה]
לא יפוטר מנהל מחלקת חינוך במעמד קבוע ולא יועבר מתפקידו, לפי המלצת ראש הרשות המקומית ולאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה על קיום הישיבה שבה יידון דבר הפיטורין או ההעברה מהתפקיד, והתקיים אחד מאלה:
(1)
מועצת הרשות אישרה את הפיטורין או את ההעברה מתפקיד ברוב חבריה;
(2)
שני שלישים מחברי המועצה שהשתתפו בדיון, אישרו את הפיטורין או את ההעברה מתפקיד.
ביצוע
השר ממונה על ביצועו של חוק זה.
הוראת מעבר
מי שמכהן כמנהל מחלקת חינוך ביום תחילתו של חוק זה, לא יחולו עליו הוראות סעיפים 4 ו־5; ואולם מנהל מחלקת חינוך כאמור שעומד בתנאים שקבע השר לפי סעיף 4, יחולו עליו הוראות סעיף 5.
חובת התקנת תקנות
השר יתקין תקנות ראשונות לפי סעיף 4, בתוך ארבעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.
תחילה
תחילתו של חוק זה ארבעה חודשים מיום פרסומו.


נתקבל בכנסת ביום כ״ה באדר התשס״א (20 במרס 2001).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • לימור לבנת
  שרת החינוך
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • אברהם בורג
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.